BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Koncepcja wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce
Conception of Implementation Cadastre Tax in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 342-352, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Podatek katastralny, Podatek od nieruchomości, Samorząd terytorialny, Dochody budżetowe
Real estate market, Ad valorem tax, Property tax, Local government, Budget revenue
Note
summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest ukazanie podatku od nieruchomości jako źródła dochodów gmin. Tezą pracy są wciąż rosnące dochody z podatku od nieruchomości i konieczność jego reformy, aby spełniał jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego, tzw. sprawiedliwość podatkową. Niniejszy artykuł składa się z czterech części. Część pierwsza zawiera charakterystykę obecnie funkcjonującego systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. W drugiej części zaprezentowano główne kierunki działań, których realizacja umożliwi wprowadzenie nowoczesnego systemu opodatkowania nieruchomości. W trzeciej części niniejszego opracowania podjęto próbę ukazania koncepcji i główne założenia podatku katastralnego. W czwartej części przedstawiono bariery i szanse wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Źródłami wykorzystanymi w pracy są: literatura o tematyce podatków i finansów publicznych w Polsce, artykuły prasowe, obowiązujące akty prawne. (fragment tekstu)

Due of Poland's integration with the European Union and a resulting adaptation of the tax system to the European Directives, we can't avoid a reform of the system of taxation of real estates. This reform should replace a present tax based on the area of the property by a cadastral tax (ad valorem). The paper presents strong and weak sides, chances and booms of a new tax, as well as consequences of changes in taxation for tax-payers and Polish economy on the whole. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dauter B.(red.), Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 2. Dynenko J.(red.), Szacowanie nieruchomości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 3. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. Dz. U. 1994 nr 124, poz. 607, ze zm.
 4. Etel L. (red.), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 5. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty samorządowe - Komentarz, Wydanie 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 6. Etel L., Ruśkowski E., Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 7. Frydryk J., Podatki i opłaty w dochodach gmin, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1996.
 8. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu gminy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483.
 10. Ostaszewski J.(red.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 12. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Patrzałek L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 14. Słowik U., Kierunki zmian podatku od nieruchomości w Polsce w świetle procedur integracyjnych z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyt Naukowy" nr 563, Kraków 2001.
 15. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 16. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U nr 52 poz. 268, ze zm.
 18. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. nr 16, poz. 95, ze zm.
 19. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. nr 9, poz. 31, ze zm.
 20. Ustawa z dnia 25 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 249, poz. 2104, ze zm.
 21. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. nr 203, poz. 1966, ze zm.
 22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2005 nr 240, poz. 2027, ze zm.
 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.
 24. Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 25. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu