BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska-Podyma Kamila (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście rozmieszczenia jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na przykładzie miasta Poznania
Fire Safety in the Context of the Deployment of Units of the State and Voluntary Fire Brigade on the Example of the City of Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 38, s. 99-108, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Miasto, Bezpieczeństwo, Ochrona przeciwpożarowa, Straż pożarna
City, Security, Fire protection, Firefighters
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W artykule podejmowana jest problematyka bezpieczeństwa pożarowego miast w kontekście rozmieszczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotem rozważań jest miasto Poznań. W ramach zagadnień wprowadzających omówiono strukturę zdarzeń niebezpiecznych (w tym pożarów), zarys rozwoju przestrzenno-organizacyjnego oraz funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także rolę bezpieczeństwa pożarowego w procedurach planistycznych. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie remiz strażackich oraz zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii, podjęto próbę określenia, czy istniejący system ochrony przeciwpożarowej jest wystarczający. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dla prawie wszystkich rejonów miasta spełniony jest warunek akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wymaganego przez normy czasowe potencjalnego dojazdu z co najmniej jednej z jednostek ochrony przeciwpożarowej.(abstrakt oryginalny)

In the article the subject of the fire safety of cities in the context of the deployment of fire protection units (buildings) was undertaken. The subject of discussion is the city of Poznań. Within the introductory topics, the structure of the hazardous events, the historical outline of the spatial and organizational development and the functioning of the State Fire Service and the National Fire Protection and Rescue System, as well as the role of fire safety in planning procedures were discussed. Taking into account the localization of fire-stations and industrial plants with increased risk of failure, an attempt was made to determine whether the existing fire protection system is sufficient. Basing on the obtained results, it has been found that for almost all the areas of the city the condition of an acceptable level of safety is fulfilled by ensuring the standard time for the potential approach from at least one of the fire protection units.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burzyński E., Radwański Z. 1964. Dzieje ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Wyd. Szkoła Oficerów Pożarnictwa, Warszawa.
  2. Frankowski W. 2010. Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej. Wyd. Ośrodek Techniki Pożarniczej Stowarzyszenie Pożarników Polskich, Warszawa.
  3. Guzewski P., Wróblewski D., Małozięć D (red.) 2014. Czerwona księga pożarów. Wyd. CNBOP-PIB, Józefów.
  4. Parysek J.J., Mierzejewska L. 2014. Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu