BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Wojciech (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Skoczylas Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Czy wierzycielem w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym może zostać podmiot prawa prywatnego?
Can a Private Law Entity Become a Creditor in Administrative Proceedings?
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 5-15
Keyword
Postępowanie egzekucyjne, Postępowanie administracyjne, Administracja publiczna, Regulacje prawne
Enforcement proceedings, Administrative proceedings, Public administration, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność powierzenia funkcji wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym podmiotowi prywatnemu. Pozytywna odpowiedź na to pytanie wynika wprost z art. 5 § 1 pkt 2 in fine ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy tej ustawy nie zostały jednak dostosowane do nadania uprawnień wierzyciela podmiotowi prywatnemu, co może prowadzić do komplikacji dotyczących obowiązkowego wszczynania tego postępowania, poszukiwania organu wyższego stopnia nad wierzycielem prywatnym oraz niebezpieczeństwa poniesienia przez ten podmiot wysokich kosztów egzekucyjnych. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the deliberations is the response to the question of the admissibility of entrusting the function of creditor in administrative enforcement proceedings to a private entity. An affirmative response to this question arises directly from Article 5, § 1, item 2 in fine of the Act on Enforcement Proceedings in Administration. However, the provisions of this Act have not been adapted to award the rights of a creditor to a private entity, which may lead to complications regarding the obligatory initiation of such proceedings, the search for the higher level authority over the private creditor and the danger of this entity incurring high costs of enforcement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Skoczylas [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 478-479.
 2. A. Skoczylas [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 351-352.
 3. A. Skoczylas, Czy istnieje "prawo" do egzekucji administracyjnej [w:] Jednostka a państwo na przestrzeni wieków, red. J. Radwanowicz-Wanczewska, P. Niczyporuk, K. Kuźmicz, Białystok 2008, s. 215-225.
 4. A. Skoczylas, Problem obligatoryjnego podejmowania egzekucji administracyjnej [w:] Proces cywilny. Nauka - kodyfikacja - praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knopek, M. Walasik, Warszawa 2012, s. 783.
 5. B. Adamiak [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, s. 101-102.
 6. D. Jankowiak, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wrocław 2004, s. 131.
 7. D. Jankowiak, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym, Wrocław 2011, s. 183.
 8. D.R. Kijowski [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D.R. Kijowski, Warszawa 2015, s. 200.
 9. E. Bojanowski, Glosa do wyroku NSA z 10.10.1991 r., I SA 752/91, OSP 1993/4, s. 181.
 10. J. Olszanowski [w:] Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2016, s. 218.
 11. K. Sobieralski, Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłaty za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień i organ wyższego stopnia nad tym wierzycielem, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2009/1, s. 47-48.
 12. K. Sobieralski, Zagadnienia sądowej kontroli egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 562-566.
 13. M. Masternak [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2013, s. 47.
 14. P. Ostojski, Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych, Wrocław 2016, s. 92-93.
 15. P. Przybysz, Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999, s. 121-122.
 16. P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 71.
 17. P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 46.
 18. R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988, s. 20.
 19. W. Chróścielewski [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 339.
 20. W. Grześkiewicz, Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, Warszawa 2006, s. 328.
 21. W. Grześkiewicz, Przedmiotowy zakres egzekucji administracyjnej, "Finanse Komunalne" 2008/5, s. 6.
 22. W. Piątek, Obowiązkowe a odpowiedzialne wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, "Przegląd Podatkowy" 2016/9, s. 40-42.
 23. Z. Leoński, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Węzłowe problemy, Poznań 2003, s. 83.
 24. Z. Leoński, Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968, s. 16-17.
 25. Z. Leoński, Glosa do wyroku NSA z 10.03.1993 r., IV SA 1234/92, "Glosa" 1995/9, s. 10-12.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu