BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Jacek (Uniwersytet Gdański, doktorant; Urząd Miejski w Giżycku)
Title
Zasady ponoszenia kosztów postępowania administracyjnego - zagadnienia wybrane
Principles of Incurring Administrative Costs - Selected Issues
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 16-27
Keyword
Postępowanie administracyjne, Organy administracji, Koszty
Administrative proceedings, Administrative bodies, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiot rozważań niniejszej publikacji stanowi analiza wybranych zagadnień dotyczących zasad ponoszenia kosztów w postępowaniu administracyjnym, w tym w szczególności podmiotów zobowiązanych do ich poniesienia. Wybrane zagadnienia z tego zakresu dotyczą ustalenia znaczenia pojęć winy strony, interesu strony oraz jej żądania dotyczącego przeprowadzenia dowodu, który nie wynika z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie, jak również ustalenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów postępowania w przypadku prowadzenia tego postępowania przez organ zastępczy. Lapidarność unormowań stwarza znaczne problemy interpretacyjne. Dokonana próba wykładni obowiązujących unormowań wskazuje na konieczność wąskiego rozumienia pojęcia winy strony oraz jej interesu, które wiążą się z poszczególnymi czynnościami postępowania, nie zaś z jego przedmiotem w znaczeniu materialnoprawnym. W konkluzji sformułowano postulat de lege ferenda dotyczący m.in. uszczegółowienia istniejących w tej materii unormowań, w szczególności poprzez uregulowanie wprost zasady ponoszenia kosztów postępowania przez organ administracji, w sytuacji gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the deliberations in this paper is the analysis of selected issues regarding the principles of incurring costs in administrative proceedings, including, in particular, the entities required to incur them. Selected issues on this apply to the establishment of the meaning of the terms of a party's fault, a party's interest and its request regarding the taking of evidence, which does not arise from the statutory obligation of the authority handling the proceedings, as well as the entity which is required to incur the costs of the proceedings if these proceedings are being handled by a substitute authority. The conciseness of the provisions creates major problems of interpretation. The attempt made to interpret the regulatory framework suggests there is a need to understand the notion of a party's fault and its interest narrowly, as they are related to individual activities of the proceedings and not their subject matter in the substantive law sense. A de lege ferenda postulate has been formulated in the conclusions, inter alia, regarding the detailing of the applicable regulations regarding this matter, in particular by directly regulating the principles by which the administrative authority bears the costs of the proceedings in situations where the detailed provisions do not provide otherwise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. C. Martysz [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010, t. 2, s. 538.
  2. E. Klat-Górska, Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej, Warszawa 2015.
  3. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 783.
  4. K. Jaroszyński [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 127.
  5. P. Dobosz, Zasady i tryb ustalania, wymierzania, oraz egzekwowania opłat i kosztów w postępowaniach przed organami administracji publicznej (korelacje pomiędzy humanitaryzmem a legalizmem), "Casus" 1999/4, s. 8.
  6. S. Babiarz [w:] S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, Koszty postępowania w sprawa administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2007, s. 44.
  7. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 217.
  8. W. Chróścielewski, Opłaty od środków zaskarżenia - propozycje zmiany przepisów dotyczących opłat i kosztów postępowania administracyjnego, ZNSA 2015/4, s. 22-36.
  9. W. Sawczyn [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2014, s. 773 wraz z podaną tam analizą.
  10. Z.R. Kmiecik, Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu