BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wartość publiczna i zarządzanie wartością publiczną
Public Value and Public Value Management
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 28-38, tab.
Keyword
Zamówienia publiczne, Nowe zarządzanie publiczne, Wartość dla klienta, Zarządzanie wartością
Public procurement, New public management, Value to customer, Value management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma charakter przeglądowy, a rozważania prowadzone są w oparciu o literaturę polską i światową. Jego celem jest przybliżenie koncepcji wartości publicznej oraz wskazanie możliwości adaptacji tego pojęcia na procesy zarządcze w organizacjach publicznych w postaci rozwinięcia nowego podejścia do zarządzania - zarządzania wartością publiczną. Koncepcja wartości publicznej jest obecna w dyskursie naukowym ostatnich 20 lat i podlega ciągłym rozwinięciom oraz ewolucji. Jest jednak mało znana w polskiej literaturze przedmiotu, chociaż stanowi atrakcyjny wyznacznik działania organizacji sektora publicznego. Wartość publiczna ma dostarczać menedżerom publicznym nowej perspektywy przy ocenie podejmowanych działań i pozwolić na udoskonalenie procesów decyzyjnych właściwych dla sfery zarządzania publicznego. Koncepcja czerpie z dorobku poprzedzających ją podejść do zarządzania w sferze publicznej, ale wydaje się być wolna od ich niedostatków. W literaturze światowej mówi się już nie tylko o samej wartości publicznej, ale i o zarządzaniu wartością publiczną. (abstrakt oryginalny)

The deliberations in this overview paper have been conducted on the basis of Polish and world literature. Its subject matter is the concept of public value, which has been present in the scientific discourse over the past 20 years and is continuously being developed. The objective of public value is to provide public managers with a new perspective for evaluating actions taken. The concept of public value is still poorly known and developed in the Polish literature, whereas, it is an attractive determinant of the organization of the public sector. The concept consists of a method of learning from the achievements and failures of previous approaches to public management, but without their shortcomings. The paper introduces the concept of public value and presents the possibility of adapting this concept to management processes in public organizations in the form of the development of a new approach to management - public value management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Fung, E.O. Wright, R. Abers, Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance, London-New York 2003.
 2. A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Warszawa 2005.
 3. B. Bozeman, Public Values and Public Interest. Counterbalancing Economic Individualism, Washington 2007.
 4. B. Bozeman, Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do, "Public Administration Review" 2002/2, s. 145-161.
 5. B. Kożuch, Specyficzne cechy organizacji publicznej [w:] Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, T. Markowski, Białystok 2005.
 6. C. O'Faircheallaigh, J. Wanna, P. Weller, Public sector management in Australia: New challenges, new directions, South Yarra, Australia 1999.
 7. C. Pollitt, Managerialism and the public services: The Anglo-American experience, Oxford 1990.
 8. C. Talbot, Paradoxes and Prospects of 'Public Value', "Public Money and Management" 2011/1, s. 27-34.
 9. C.S. King, A. Seagers Martinelli, Innovations in Citizen Engagement and Empowerment: Beyond Boundaries, "The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal" 2005/1.
 10. D. Coats, E. Passmore, Public Value: The Next Steps in Public Service Reform, London 2008.
 11. D. Hilgers, C. Ihl, Citizensourcing: Applying the Concept of Open Innovation to the Public Sector, "The International Journal of Public Participation" 2010/1, s. 67-88.
 12. D. Stawasz, M. Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Łódź 2015.
 13. D.F. Kettl, The transformation of governance, Baltimore 2002.
 14. G. Kelly, G. Mulgan, S. Muers, Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform, Discussion Paper prepared by the Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom 2002.
 15. G. Musialik, R. Musialik, Wartość publiczna a legitymizacja, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013/305, s. 492-499.
 16. G. Stoker, Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?, "The American Review of Public Administration" 2006/1, s. 41-57.
 17. I. Mergel, S.I. Bretschneider, C. Louis, J. Smith, The Challenges of Challenge.Gov: Adopting Private Sector Business. Innovations in the Federal Government, 47th Hawaii International Conference on System Science 2014.
 18. J. Alford, O. Hughes, Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management, "American Review of Public Administration" 2008/2, 130-148.
 19. J. Housner, M. Zmyślony, Firma-Idea - Nowe podejście do wartości w biznesie, http://www.firmaidea.pl/download/publikacja.pdf (dostęp: 15.02.2018).
 20. J. O'Flynn, J. Alford, Making sense of public value: concepts, critiques and emergent meanings, "International Journal of Public Administration" 2009/3-4, s. 171-191.
 21. J. Stewart, S. Ransom, Management in the public domain, "Public Money and Management" 1988/8, 13-19.
 22. J. Stewart, The dogma of our times: The separation of policy-making and implementation, "Public Money and Management" 1996/3, 33-40.
 23. M. Botterman, J. Miiard, E. Horlings, C. van Oranje, M. van Deelen, K. Pedersen, Wartość dla obywateli. Wizja zarządzania publicznego w 2020 r., Raport Samorządowej Komisji Europejskiej 2020, Rotterdam 2008.
 24. M. Ćwiklicki, Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej [w:] Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia, red. S. Mazur, Kraków 2011.
 25. M. Mahdon, Public Value and Health, London: The Work Foundation 2006.
 26. M. Moore, Creating public value, Cambridge 1995.
 27. M. Moore, The Public Value Scorecard: A Rejoinder and an Alternative to 'Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations' by Robert Kaplan, Working Paper #18, Boston 2003.
 28. M. Pusey, Economic rationalism in Canberra: A nation building state changes its mind, Cambridge 1991.
 29. M. Wiśniewska, D. Stawasz, Critical analysis of the possibility of application of participatory methods in local development management in Poland, "Project Management Development - Practice and Perspectives" 2016.
 30. N. Lama, A. Origin, Innovation ecosystems: services engineering & living labs a dream to drive innovation?, Presentation at the EU/IST conference, November, Helsinki 2006.
 31. P. Bury, T. Markowski, J. Regulski, Podstawy ekonomiki miasta, Łódź 1993.
 32. P. Self, Government by the market? The politics of public choice, London 1993.
 33. P. Weller, C. Lewis, Corporate management: Background and dilemmas [w:] Corporate management in Australian government: Reconciling accountability and efficiency, red. G. Davis, P. Weller, C. Lewis, South Melbourne, Australia 1989.
 34. R. Blaug, L. Horner, A. Kenyon, R. Lekhi, Public Value and Local Communities. A Literature Review, London 2006.
 35. R. Eversole, Remaking Participation: Challenges for Community Development Practice, "Community Development Journal" 2012/1, s. 29-41.
 36. S. Zifcak, New managerialism: Administrative reform in Whitehall and Canberra, Buckingham 1994.
 37. T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju - dylematy i wyzwania, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2015/161, s. 12-26.
 38. T. Meynhardt, P. Gomez, M. Schweizer, The Public Value Scorecard: what makes an organization valuable to society?, "Performance" 2014/1, s. 2-9.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu