BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gniady Lech (radca prawny)
Title
Roszczenia o wypłatę zaniżonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych
Claims for the Payment of Understated Grants to Non-public Kindergartens
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 39-47
Keyword
Dotacje, Budżet gminy, Roszczenia, Oświata, Finansowanie oświaty
Grants, District budget, Claims, Education system, Financing of education system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty już w pierwotnym brzmieniu przewidywała, że przedszkole niepubliczne otrzymuje dotacje z budżetu gminy (art. 90 ust. 1). W przepisach uregulowano również sposób wyliczenia wysokości dotacji, wskazując, że dotacje "przysługują w wysokości do 50% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach lub szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia". Począwszy od 1991 r. ustawa o systemie oświaty była nowelizowana ponad stukrotnie, co pokazuje olbrzymią dynamikę zmian w zakresie prawa oświatowego w Polsce. Pomimo licznych nowelizacji, które nie ominęły również przepisów dotyczących dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w aktualnym stanie prawnym konstrukcja dotacji jest analogiczna jak w pierwotnej wersji ustawy. Powyższej konstatacji nie zmienia również uchwalenie ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wprawdzie usuwa materię dotacyjną z ustawy o systemie oświaty, niemniej jednak nie wprowadza mechanizmu finansowania przedszkoli niepublicznych, opartego na innym modelu niż dotychczas. Ponieważ roszczenia związane z zaniżonymi dotacjami są w praktyce dochodzone za 10 lat wstecz, w niniejszej publikacji odniosę się do stanu prawnego zarówno poprzedzającego wejście w życie wymienionej wyżej ustawy, jak i obowiązującego po jej wejściu w życie. (abstrakt oryginalny)

In its original wording, the Act on the Education System of 7 September 1991 provided that a non-State kindergarten receives grants from the municipality's budget (Article 90, para. 1). The provisions also regulated the method of calculating the amount of the grant, indicating that grants are "payable at an amount of up to 50% of the current expenditure incurred by the kindergartens or State schools of the same type per pupil." The Act on the Education System was amended over a hundred times since 1991, which demonstrates a huge rate of change in the educational law in Poland. Despite the numerous amendments, which also did not bypass the provisions on grants to non-State kindergartens, in the current legal situation, the structure of the grant is the same as in the original version of the Act. These observations are also not changed by the adoption of the Act on the financing of educational tasks of 27 October 2017, which actually addresses the matter of grants from the Act on the Education System, although it does not introduce a mechanism of financing non-State kindergartens based a model that differs to the model to date. Since, in practice, claims related to understated grants are asserted for the previous ten years, in this paper, the author addresses the legal situation both before the entry into force of the above Act and the situation in force after it became effective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. A. Olszewski, Glosa do wyroku SN z 20.06.2013 r., IV CSK 696/12, "Finanse Komunalne" 2014/12, s. 65.
  2. S. Gajewski, Sądowoadministracyjna kontrola udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, "Finanse Komunalne" 2015/4.
  3. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, uwagi do art. 7.
  4. Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2015, s. 167.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu