BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
Dopuszczalność przekazania kompetencji burmistrza do wydawania decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Admissibility of Transferring the Mayor's Powers to Issue an Administrative Decision on the Level of the Municipal Waste Management Fee
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 58-67
Keyword
Odpady komunalne, Opłaty za odpady komunalne, Kompetencje władz gminnych
Commercial wastes, Commercial wastes charges, Powers of municipal authorities
Note
streszcz., summ.
Abstract
W związku z wejściem w życie ustawy z 25.01.2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1.07.2013 r. wiele rad gminy podjęło uchwały na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważniające - najczęściej - spółki komunalne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. W ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych zaczęły się jednak pojawiać rozbieżności dotyczące dopuszczalności przekazywania na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do określenia w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (abstrakt oryginalny)

The fundamental problem of interpretation is related to the answer to the question of whether, in accordance with Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government, the municipal council can authorize the executive body of an auxiliary unit and the bodies of the units and entities referred in Article 9, para. 1 of the Act on Municipal Self-Government to settle matters regarding municipal waste management fees or whether the provision of Article 6q, para. 1 of the Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities, in connection with Article 143 § 1 of the Tax Code, prevents the municipal council from passing an appropriate resolution awarding such authorization. It appears that the provision of Article 6q, para. 1 of the Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities rules out the ability to apply the provision of Article 39, para 4 of the Act on Municipal Self-Government with regard to municipal waste management fees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. A. Skoczylas [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 422.
  2. A.K. Modrzejewski, Upoważnienie zarządu spółki komunalnej na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, "Samorząd Terytorialny" 2014/6, s. 5.
  3. K. Sobieralski, Powierzenie spółce prawa handlowego utworzonej przez gminę orzeczniczych i egzekucyjnych kompetencji wójta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2012/2, s. 20.
  4. K. Ziemski, Możliwość przekazywania działań wykonawczych przez radę gminy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/3, s. 209.
  5. P. Pietrasz, Komentarz do art. 143 Ordynacji podatkowej [w:] R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011.
  6. R. Budzisz [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 576.
  7. R. Dowgier, Czy rada gminy może powierzyć czynności związane z wydawaniem decyzji określających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi innym podmiotom niż wójt, burmistrz (prezydent miasta)?, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2014/7, s. 34-40.
  8. R. Dowgier, Ustalanie, pobór i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami jest wyłączną kompetencją wójta, burmistrza (prezydenta miasta), "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2016/8, s. 32.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu