BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czachor Rafał (Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice)
Title
Reformy ustroju samorządu terytorialnego Ukrainy od 1990 do 2016 r.
Reform of the Territorial Self-Government System of Ukraine from 1990 to 2016
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 68-77
Keyword
Samorząd terytorialny, Reforma samorządowa
Local government, Local government reform
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu ewolucji pozycji ustrojowej samorządu terytorialnego na Ukrainie od momentu rozpoczęcia jego wdrażania. Analizie poddano ewolucję organizacji samorządu, odnosząc ją do zmieniających się koncepcji ustroju państwa, a przede wszystkim pozycji prezydenta, a także zakres obecnie wdrażanej reformy. Główna teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu o upolitycznieniu kwestii istnienia samorządu i jego instrumentalnym wykorzystywaniu przez władze państwowe. W uwagach odnoszących się do zakresu bieżących reform wskazano zarówno na ich pozytywny wymiar, jak i na potencjalne zagrożenia, które wynikają z głębokiego kryzysu państwowości ukraińskiej. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present the process of evolution of the systemic transformation of territorial self-government in Ukraine from the start of its implementation. The evolution of the organization of self-government was analysed, comparing it with the changing concept of the State's system and primarily the position of the President, as well as the scope of the reform currently being implemented. The main argument in the paper is contained in the finding that the existence of self-government has become politicized and is being used instrumentally by the State authorities. The comments referring to the scope of the current reforms indicate both their positive dimension and the potential threats that arise from the deep crisis of Ukrainian statehood. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Habuda, L. Habuda, Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2014/16, s. 25.
 2. H. Izdebski, Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Wybrane aspekty prawne, "Samorząd Terytorialny" 2016/7-8, s. 52.
 3. I. Ksenicz, Decentralizacja a bezpieczeństwo Ukrainy, "Sprawy Międzynarodowe" 2015/1, 106-110.
 4. J. Stępień, Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny, "Samorząd Terytorialny" 2015/3, s. 17-22.
 5. K.A. Darden, Blackmail as a Tool of State Domination: Ukraine under Kuchma, "East European Constitutional Review" 2001/10, s. 67.
 6. M. Szapowałenko, Grupy interesów na Ukrainie [w:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Wrocław 2010, s. 254-259.
 7. O. Łazor, Kształtowanie się samorządu terytorialnego na Ukrainie [w:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, red. A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Wrocław 2010, s. 132.
 8. P. Swianiewicz, Empiryczna typologia systemów samorządowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Samorząd Terytorialny" 2011/11, s. 7.
 9. P. Swianiewicz, Poland and Ukraine: Contrasting Paths of Decentralization and Territorial Reform, "Local Government Studies" 2006/5, s. 611.
 10. P. Swianiewicz, Samorząd jako część państwa i samorząd jako wspólnota obywateli - ile spójności, ile autonomii?, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2, s. 29-35.
 11. R. Czachor, Wyzwania reformy samorządowej i procesu decentralizacji na Ukrainie po 1991 roku, "Przegląd Wschodnioeuropejski" 2017/1, s. 79-90.
 12. T. Iwański, P. Żochowski, Fikcja decentralizacji. Brak reformy administracyjno-samorządowej hamuje modernizację Ukrainy, "Komentarze OSW" 2013/102, s. 1.
 13. T.A. Olszański, Ukraina: suwerenna decentralizacja czy niesuwerenny federalizm?, "Komentarze OSW" 2014/134, s. 1-2.
 14. T.A. Olszański, Więcej jedności niż podziałów. Zróżnicowania wewnętrzne Ukrainy, "Punkt Widzenia OSW" 2014/40, s. 1.
 15. V. Hnat, K. Liapina, Y. Navruzov, V. Nikitin, O. Remiga, Ukraine [w:] Local Government and Economic Development, red. S. Capková, Budapest 2005, s. 135-167.
 16. W. Misiąg i in., Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie, Rzeszów 2014, s. 5.
 17. А.М. Нікончук, Розвиток та формування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні, "Право і Суспільство" 2011/6, s. 49.
 18. В.М. Геєць (ред.), Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь, Київ 2010.
 19. І.П. Лопушинський, Л. П. Оленковська, Реформування місцевого самоврядування як основа впровадження децентралізаційних моделей управління, "Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування" 2015/1.
 20. О.В. Молодцов, «Децентралізація» та «глибока децентралізація»: співідношення понять у контексті сьогодення, "Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування" 2015/1.
 21. Указ Президента України Про Стратегію сталогорозвитку "Україна - 2020", http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (dostęp: 16.02.2018).
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu