BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska-Rykała Joanna (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Title
Budżet wrażliwy na płeć w opinii przedstawicieli polskich urzędów gmin
Gender Budgeting in the View of Representatives of Polish Municipal Offices
Source
Samorząd Terytorialny, 2018, nr 3, s. 78-84
Keyword
Samorząd terytorialny, Polityka samorządu terytorialnego, Budżet gminy, Płeć
Local government, Local government policy, District budget, Gender
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały opinie urzędników i lokalnych decydentów na temat budżetu wrażliwego na płeć (ang. gender budgeting). Autorka powołuje się na badania własne, które zostały przeprowadzone w celu scharakteryzowania prowadzonej przez polskie gminy szeroko pojmowanej polityki równości płci. Badanie, które swoim zasięgiem objęło ponad 75% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zostało przeprowadzone w związku z zakończeniem kadencji organów stanowiących 2010-2014. Zasadniczym narzędziem badawczym była ankieta zawierająca 16 pytań otwartych, z których jedno dotyczyło budżetowania pod kątem płci. Celem owego pytania było sprawdzenie, czy polskie gminy uwzględniają perspektywę płci w procesie konstruowania budżetu, a jeśli nie w odniesieniu do całego planu finansowego, to czy robią to dla mniejszych wydatków budżetowych - konkretnych zadań. Autorka dociekała również, w jakich dokładnie obszarach urzędnicy planują wydatki z uwzględnieniem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn, skąd biorą dane na temat odmiennych potrzeb, a także jak wygląda proces kontroli i późniejszej ewaluacji wydatkowania środków. Materiał empiryczny uzyskany za pomocą ankiety został poszerzony o dokładną analizę gminnych dokumentów (budżetów i sprawozdań z ich wykonania, innych uchwał, zarządzeń organu wykonawczego, regulaminów) oraz o wywiady telefoniczne i bezpośrednie z przedstawicielami wybranych (aktywnych na tym polu) gmin. (abstrakt oryginalny)

This article presents opinions of municipal officials and local decision-makers on gender budgeting. The authoress refers to her own research to describe the broad aspects of the gender equality policy pursued by Polish municipalities. The study, which covered more than 75% of all territorial self-government units in Poland, was conducted in connection with the end of the 2010-2014 term of office of the legislative bodies. The basic research tool was a survey consisting of 16 open-ended questions, one of which was related to gender budgeting. The objective of this question was to check whether Polish municipalities take the gender perspective into consideration in the budgeting process and, if not for the whole of the financial plan, whether they do so at least for smaller budget expenditures - specific tasks. The authoress also investigated the specific areas in which the officials are planning expenditures that take into account the different needs of women and men, where they obtain data on those different needs and how the process of control and subsequent financial evaluation looks. The empirical materials acquired through the survey was extended by a detailed analysis of municipal documents (budgets and reports on their execution, other resolutions, orders of the executive body, regulations etc.), as well as by telephone and face-to-face interviews with representatives of selected (active in this field) municipalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ch. Perelman, Egalité et valeurs [w:] L'Egalité, vol. 4, s. 324 za Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, red. I. Boruta, Łódź 1996, s. 17.
  2. E. Zielińska, Prawo wobec kobiet. Refleksja w dwudziestą rocznicę kontraktu Okrągłego Stołu [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Kraków 2011, s. 104.
  3. J. Falski, Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Państwo i Prawo", 2000/1, s. 56.
  4. J. Podgórska-Rykała, Polityka równości płci na szczeblu lokalnym, Sosnowiec 2016.
  5. K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2013, s. 167.
  6. M. Smolin, Zasada równości płci. Studium komparatystyczne standardów Rady Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 44.
  7. M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka: zakaz dyskryminacji [w:] Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teksty i komentarze, Warszawa 2001, s. 215.
  8. Simone de Beauvoir, Druga płeć, Kraków 1972, t. 1, s. 27.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu