BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bródka Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Macias Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Płaczek Paweł
Title
Jednostki krajobrazowe miasta Poznania
Landscape Units in the City of Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 38, s. 143-170, rys.,tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Krajobraz miasta, Przekształcania krajobrazu
City landscape, Landscape transformation
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Cel główny opracowania koncentruje się na zagadnieniach dotyczących delimitacji oraz inwentaryzacji jednostek krajobrazowych występujących na terenie Poznania. Identyfikacja jednostek krajobrazowych została przeprowadzona na podstawie analizy cech charakterystycznych oraz wyróżników krajobrazu. Uznano, że cechy charakterystyczne krajobrazu odnoszą się do kryteriów klasyfikacyjnych związanych z ukształtowaniem powierzchni terenu oraz z pokryciem terenu, czyli z tzw. tłem krajobrazowym. Z kolei wyróżniki krajobrazu dotyczą konkretnych obiektów, ich zespołów lub mikropłatów pokrycia terenu o szczególnie wyrazistych atrybutach, które odróżniają te obiekty lub zespoły od ich otoczenia (tła krajobrazowego). Przyjęte założenia umożliwiły wyznaczenie 19 różnych typów jednostek krajobrazowych. Dla każdej z jednostek zostały zidentyfikowane walory krajobrazu odnoszące się do cech przyrodniczych, kulturowych oraz fizjonomicznych. Ponadto opracowano zestaw wskaźników (metryk krajobrazowych) dotyczących struktury form pokrycia terenu, których zróżnicowanie i wzajemna konfiguracja ma decydujący wpływ na walory fizjonomiczne krajobrazu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study focuses on the issues concerning delimitation and cataloguing of the landscape units in the city of Poznań. The identification of these units was carried out on the basis of the analysis of their characteristic and distinguishing features. It has been acknowledged that the characteristic features of a landscape apply to evaluative criteria related to a landform and land cover which can be referred to as a landscape matrix. On the other hand, distinguishing landscape features concern specific objects, their complexes or micro-patches of land cover with significant features which distinguish these objects from their surrounding (a landscape matrix). The adopted assumptions made it possible to determine 19 different types of landscape units. For each unit the landscape values concerning natural, cultural and physiognomic characteristics have been identified. Moreover, a set of indicators (landscape metrics) relating to the structure of land cover forms has been worked out. Their diversity and reciprocal configuration are crucial for the physiognomic values of the landscape.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogdanowski J. 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Wyd. PAN Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 2. Bródka S., Macias A. 2015. Przyrodnicze (abiotyczne i biotyczne) cechy i obiekty - wyróżniki tożsamości krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 40: 187-198.
 3. Chmielewski T.J. 2012. Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie. Wyd. PWN, Warszawa.
 4. Chmielewski T.J., Sowińska-Świerkosz B., Kułak A., Chmielewski S. 2014. Krajobrazy Roztocza: dziedzictwo natury i kultury. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i AWR Magic, Lublin.
 5. Kondracki J., Richling A. 1983. Próba uporządkowania terminologii w zakresie kompleksowej geografii fizycznej. Przegląd Geograficzny, 55, 1: 201-217.
 6. Macias A., Piniarski W., Bródka S., Markuszewska I. 2016. Krajobrazy Parku Narodowego "Bory Tucholskie". [W:] A. Choiński, M. Kochanowska, W. Marszlewski (red.), Przyroda abiotyczna Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 53-88.
 7. Myga-Piątek U. 2001. Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegląd Geograficzny, 73, 1-2: 163-176.
 8. Myga-Piątek U., Chmielewski T., Solon J. 2015. Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazów w klasyfikacji i audycie krajobrazów aktualnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, 40: 177-186.
 9. Ostaszewska K. 2005. Krajobraz-środowisko geograficzne-środowisko przyrodnicze. [W:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 1: 162-171.
 10. Pietrzak M. 2010. Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu. Teoria i metodologia. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego, Leszno.
 11. Richling A., Solon J. 1996. Ekologia krajobrazu. Wyd. PWN, Warszawa.
 12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 2014. Prezydent Miasta Poznania, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Poznań.
 13. Witczak Ł., Macias A. 2016. Wpływ człowieka na tereny biologicznie czynne w mieście na przykładzie klinów zieleni w Poznaniu. Badania Fizjograficzne, Seria A, Geografia Fizyczna, 7(A67): 269-286.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu