BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bródka Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Macias Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Płaczek Paweł
Title
Ocena jakości krajobrazu na obszarze miasta Poznania
Evaluation of the Landscape Quality in the City of Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 38, s. 171-180, rys.,wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Krajobraz miasta, Przekształcania krajobrazu, Ochrona krajobrazu
City landscape, Landscape transformation, Landscape protection
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Głównym celem opracowania jest ocena jakości krajobrazu Poznania w opinii jego mieszkańców. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza, który składał się z osiemnastu pytań. Pytania ankiety zostały sformułowane i pogrupowane w taki sposób, aby umożliwić realizację kilku szczegółowych problemów badawczych. Dotyczyły one przede wszystkim oceny znaczenia jakości krajobrazu (jego zasobów i walorów), harmonii oraz ładu przestrzennego dla warunków życia, zamieszkania i wypoczynku. Zwrócono również uwagę na sposób postrzegania przez respondentów zachodzących w krajobrazie zmian. Za równie ważne uznano znajomość prawnych i administracyjnych instrumentów ochrony krajobrazu w Polsce oraz ocenę ich skuteczności. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na identyfikacji czynników wpływających na wysoką lub niską jakość krajobrazu oraz na analizie cech krajobrazu idealnego. W podsumowaniu odniesiono się do propozycji działań służących poprawie walorów krajobrazu. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study is the evaluation of the landscape quality in Poznań in its residents' opinion. The research was conducted using a diagnostic survey consisting of a questionnaire with eighteen questions. They were drawn up and arranged in such a way as to enable the implementation of several detailed research problems. The first issue concerns the evaluation of the significance of the landscape quality (its resources and values), harmony and spatial order for living, dwelling and resting. The attention is also paid to the way the respondents perceive the changes in the landscape. The knowledge of the legal and administrative tools for the landscape protection in Poland and the evaluation of their efficiency are considered equally important. In the further part of the publication much attention is devoted to the identification of the factors contributing to the high or low quality of the landscape and the analysis of ideal landscape features. At the conclusion of the study, the opinions about the suggestions on the improvement of the landscape value are presented.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajerowski T. 2007. Ocena i wycena krajobrazu. Wyd. Educaterra, Olsztyn.
 2. Balon J., Krąż P. 2013. Ocena jakości krajobrazu - dobór prawidłowych jednostek krajobrazowych. [W:] Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów: wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 58-63.
 3. Bogdanowski J. 1999. Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WARK) w studiach i projektowaniu. Wyd. Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków.
 4. Chmielewski T.J. 2012. Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie. Wyd. PWN, Warszawa.
 5. Cymerman R., Hopfer A. 1988. Zastosowanie metody Söhngena do oceny wartości przyrodniczych krajobrazu obszarów wiejskich. Instytut Planowania i Urządzania Obszarów Wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 18: 29-38.
 6. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego.PWN, Warszawa.
 7. Europejska Konwencja Krajobrazowa z dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 14, poz. 98).
 8. Hull Z. 1984. Świadomość ekologiczna (II). Aura, 11: 3-4, 19.
 9. Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. Wyd. PWN, Warszawa.
 10. Mazurski K.R. 2012. Pojęcie krajobrazu i jego ocena. [W:] R.K. Mazurski (red.), Mijające krajobrazy Polski. Dolny Śląsk. Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest... Wyd. Proksenia, Kraków, s. 11-18.
 11. Myga-Piątek U. 2007. Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych. [W:] M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 19, s. 101-110.
 12. Paprzycka A. 2005. Kryteria typologii i oceny krajobrazu kulturowego. [W:] A. Szponar, S. Horska-Schwarz (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 17: 78-83.
 13. Parlak M. 2005. Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego - założenia, program, propozycje metodyczne. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.
 14. Polska A. 2011. Oceny estetyczne krajobrazu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 15: 185-192.
 15. Tuszyńska L. 2006. Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 16. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 774).
 17. Wejchert K. 1974. Elementy kompozycji urbanistycznej. Wyd. Arkady, Warszawa.
 18. Wojciechowski K. 1986. Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Wyd. UMCS, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu