BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniek-Majka Maryla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rentowność kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw
Profitability of Kuyavian-Pomeranian Fruit and Vegetable Producers and Organizations
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rentowność, Konkurencyjność, Organizacje producenckie, Produkcja owoców, Warzywa
Profitability, Competitiveness, Producer organisations, Production of fruits, Vegetables
Note
streszcz., summ.
Country
Region kujawsko-pomorski
Abstract
własnych grup i organizacji producentów owoców i warzyw za pomocą modelu Du Ponta. Analizy dokonano na podstawie danych ze sprawozdań finansowych w/w podmiotów funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2014. Uzyskane wyniki wskazały na zmniejszającą się rentowność funkcjonujących jednostek, która wynikła z wysokich kosztów obsługi kapitału obcego, zmniejszonej zyskowności sprzedaży a także mniejszej rotacji posiadanych aktywów. Czynniki te powodowały iż mieliśmy do czynienia z ujemnym działaniem dźwigni finansowej. Mimo niesprzyjających czynników wartość średniego wskaźnika zwrotu z kapitału własnego w całym badanym okresie była dodatnia. Pozwala to sądzić, że przy odpowiednim zarządzaniu finansami grupy i organizacje producentów owoców i warzyw będą w przyszłości miały możliwość generować środki, które spowodują utrzymanie, a nawet rozwój koncentracji podaży na tym rynku. Zwiększenie zyskowności tych jednostek będzie miało przełożenie na zaspokojenie oczekiwań ich członków. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the relationship between the factors influencing the profitability of fruit and vegetable producers and organizations using the Du Pont model. Analysis was conducted on data from the financial statements of the aforementioned entities operating in the territory of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship in the years 2005-2014. The results show a declining viability of existing units, which results from the high cost of servicing foreign capital, reduced profitability and reduced turnover of assets. These factors have resulted in negative financial leverage. However, despite unfavorable factors, the average return on equity over the period considered was positive. This allows for the possibility that, with sound financial management, producers and organizations of fruit and vegetable growers will in future have the opportunity to generate resources that will sustain and even develop a concentrated supply in this market. Increasing profitability of these units will also help satisfy the expectations of their members. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z.(2008). Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64, 53-64.
  2. Bieniek-Majka, M. (2016). Struktura pomocy finansowej skierowanej do grup producentów owoców i warzyw w Polsce, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 9, 223-233.
  3. Bieniek-Majka, M. (2014). Integracja na rynku owoców i warzyw w Polce jako efekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodniopomorski, Rocznik XXIX (LVIII), 3(2), 81-91.
  4. Czerwińska-Kayzer, D. (2006). Rentowność przedsiębiorstw sektora mięsnego w latach 2002-2004, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXII, 81-90.
  5. Skowronek-Mielczarek, A., Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  6. Wasilewski, M., Gałecka, A. (2010). Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81, 231-240.
  7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, str. 1. z późn. zm.).
  8. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.).
  9. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 99 z 05.04.2012, str. 21).
  10. http://ksiegowosc.infor.pl/abc/53030,Jak-poglebic-analize-rentownosci-firmy-model-Du-Ponta.html?action=ad&adid=622440. Data dostępu 10.05.2017.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu