BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kowalska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zmiany w produkcji i konsumpcji mleka i produktów mleczarskich w Polsce na tle UE
Changes in Production and Consumption of Milk and Dairy Products in Poland Compared with Other European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Produkcja mleka, Rynek mleka, Rynek przetworów mlecznych, Konsumpcja, Konsumpcja żywności
Dairy, Dairy industry, Milk production, Milk market, Dairy market, Consumption, Food consumption
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Region kujawsko-pomorski
Abstract
W pracy analizie poddano produkcję, pogłowie oraz konsumpcję mleka w Polsce na tle krajów UE. Po integracji Polski w UE produkcja uległa zwiększeniu podczas gdy pogłowie zmniejszyło się. Było to wynikiem koncentracji chowu krów mlecznych oraz wypadaniu z rynku gospodarstw o małej skali produkcji mleka. W analizie wyników badań wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Ponadto opracowano prognozę, z której wynika, że produkcja mleka i wydajność mleczna krów będą rosły, a obsada krów będzie malała. Badania dowodzą również wzrostu bilansowej konsumpcji mleka z 195 litrów na osobę w roku 2000 do 219 litrów w roku 2016. (abstrakt oryginalny)

The study analyzed production, population and milk consumption in Poland against the other EU countries. After Poland's integration into the EU, production increased while the population decreased. This was due to the concentration of dairy cows and the drop in small-scale farms. Tabular, graphical, and descriptive methods were used in the analysis. In addition, a forecast was made to show that milk production and milk yield of cows will increase and cow stocking will decrease. Studies also show an increase in the milk consumption balance from 195 liters per capita in 2000 to 219 liters in 2016. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baer-Nawrocka, A., Grochowska, R., Kiryluk-Dryjska, E, Seremak-Bulge, J., Szajner, P. (2012). Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 2. Gornowicz, M. (2003). Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej, UWM, Olsztyn.
 3. Litwińczuk, Z., Grodzik, H. (2014). Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora, Przegląd Hodowlany, 6, 1-5.
 4. Olszewska, M. (2015). Produkcja mleka w Polsce na tle świata i krajów Unii Europejskiej, Wiadomości Zootechniczne, 53(3), 150-157.
 5. Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, SGGW, Warszawa.
 6. Parzonko, A. (2014). Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce - stan i przyczyny, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, 218-233.
 7. Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2014). Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Wieś i Rolnictwo, 3(164), 175-188.
 8. PSR - Powszechny Spis Rolny 2010 GUS.
 9. Rusielik, R., Świtłyk, M. (2012). Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 99(1), 88-99.
 10. Rynek mleka stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014.
 11. Rynek mleka stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016.
 12. Rynek ziemi rolniczej stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016.
 13. Seremak-Bulge, J. (2015). Rynek mleka stan i perspektywy, Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Seremak-Bulge, J., Bodył, M. (2014).Spożycie mleka w Polsce na tle innych krajów, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 15. Szajner, P. (2015).Relacje cenowe na polskim rynku mleka po akcesji do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna 402, 359-367.
 16. Świetlik, K. (2015). Rynek mleka stan i perspektywy, Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 17. TradeMilk: Światowa Produkcja Mleka i Produktów Mleczarskich - Podsumowanie danych 2015/2016 rok.
 18. Weldesenbet, T. (2013). Asymetric price transmission in the Slovak liquid milk market. Agric. ECON-Czech, 59(11), 512-524.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.49
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu