BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kapitał ludzki w aspekcie kapitału intelektualnego w rolnictwie
Human Capital in Regard to Intellectual Capital in Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 39-48, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Rolnictwo
Human capital, Intellectual capital, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał ludzki jest zasadniczym elementem kapitału intelektualnego. W rolnictwie kapitał ludzki ogranicza się do właścicieli gospodarstw rolnych i najbliższych członków rodziny, w tym potencjalnych następców. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki kapitału ludzkiego w aspekcie kapitału intelektualnego w rolnictwie oraz analiza wybranych cech pozwalających na jego ocenę ilościową i jakościową. Materiał badawczy stanowiły dane GUS i wyniki badań ankietowych, którymi objęto 172 studentów kierunku rolnictwo. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmniejsza się liczba osób aktywnych zawodowo w rolnictwie oraz poprawia struktura wykształcenia rolników. Wyniki badań ankietowych wykazały, że studenci kierunku rolnictwo nie w pełni rozumieją korzyści wynikające z procesów integracyjnych, co może ograniczać rozwój kapitału intelektualnego w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

Human capital is a fundamental element of intellectual capital. In agriculture this capital is limited to agriculutural holding owners and the closest members of the family including potential successors. The aim of this article is to point to the chracteristics of human capital in regard to intellectual capital in agriculture and an analysis of the chosen features that enable its quantitive and qualitative evaluation. Research material is comprised of data from Central Statistical Office and results of surveys which were gathered from 172 students of agriculture. From the conducted analyses it results that the number of people professionally active in agriculture is diminishing and the level of education amongst agriculturalists is improving. The results of the survey studies show that students who study agriculture do not fully understand benefits of integration processes, which can lead to limitations in intellectual capital development in agriculture. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bombiak, E. (2013). Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - kluczowy majątek współczesnych organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie 96, 71-86.
 2. Bombiak, E. (2016). Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób współczesnych organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie 109, 105-119.
 3. Bórawski, P. (2010). Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 5-11.
 4. Dumay, J. (2013). The third stage of IC: towards a new IC future and beyond. Journal of Intellectual Capital, 14(1), 5-9.
 5. Dzieńdziora, J., Smolarek, M. (2010). Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 82-95.
 6. Edvinsson, L. (2013). IC 21 - reflections from 21 years of IC practice and theory. Journal of Intellectual Capital, 14(1), 163-172.
 7. Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001) Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 8. Flick, U. (2011). O serii niezbędnik badacza. W: G. Gibbs Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Gołębiewska, B., Klepacki, B. (2005). Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych, W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7, 457-459.
 10. Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw UE - wpływ WPR (2013) Praca zbiorowa pod kierunkiem W. Poczty. Pobrane 28 maja z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_Gospodarstwa_rolne_na_tle_internet.pdf
 11. Górecki, J. (2006). Rola kapitału społecznego w przedsiębiorstwie w warunkach konkurencji. W: B. Grzybowska (red.) Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej (s. 123-145), Wyd. UWM, Olsztyn.
 12. Jędrzejas, B. (2016). Kapitał intelektualny i pomiar jego efektywności metoda VAICTM. Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, 3, 123-145.
 13. Kasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska, M. (2006). Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 14. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2008). Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 67, 79-86.
 15. Komunikat z badań nr 31/16 Centrum Badania Opinii Społecznej. Pobrane 3 czerwca 2017 z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_031_16.PDF
 16. Kozera, M. (2010). Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych - aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, 5-12.
 17. Kozera, M. (2011). Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 109-117.
 18. Kozera, M., Gołaś Z. (2008). Istota kapitału intelektualnego jako potencjalnego czynnika konkurencyjności agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, 10(1), 186-189.
 19. Kożuch, B., Kożuch, A. (2008). Kapitał intelektualny i ludzki - istota i znaczenie. W: L. Pałasz, G. Spychalski, M. Malicki (red.), Rozwój zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Studia i Prace Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 177-182.
 20. Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 21. Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy Ekonomii. Wyd. PWN. Warszawa.
 22. Petty, R., Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: measurement, reporting and management. Journal of Intellectual Capital, 1(2), 155-176.
 23. Probotyn, A. (2012). Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 1, 121-137.
 24. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016. Pobrane 26 maja 2016 z: https://danepubliczne.gov.pl/dataset/7d05def5-6e11-4b4a-88c7-c62cbda47eb7/resource/05270e9c-f59a-4136-b7c3-5704febca54/download/rocznikstatystycznyrolnictwa2016.pdf
 25. Sopińska, A. (2005). Przewaga konkurencyjna. W: P. Wachowiak (red), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (s. 8-20), Wyd. SGH, Warszawa.
 26. Urbanek, G. (2007). Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Wiatrak, A.P. (2005). Kapitał ludzki w procesie zmian rolnictwa polskiego. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 13, 394-402.
 28. Wyższe wykształcenie Polaków na tle Unii Europejskiej - statystyki (2013). Pobrane 28 maja 2017 z: http://forsal.pl/artykuly/696706,wyzsze-wyksztalcenie-polakow-na-tle-unii-europejskiej-statystyki.html
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu