BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzwonkowski Wiesław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE
Evolution of Potato Production in Poland and the EU
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 71-80, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Ziemniaki, Produkty rolne, Rewolucja
Potatoes, Agricultural products, Revolution
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Produkcja i rynek ziemniaków w Polsce, Europie i na świecie podlega procesom ewolucji. Zmiany te w naszym kraju w ostatnich kilkunastu latach miały bardzo dynamiczny przebieg, zwłaszcza po akcesji Polski do UE. Zmianom podlega również produkcja ziemniaków i w innych krajach UE, ale mają one zdecydowanie łagodniejszy przebieg. W artykule podjęto próbę oceny tych zjawisk w Polsce i w innych krajach, kluczowych dla uprawy ziemniaków w UE. Wykorzystano do tego celu dane statystyczne Eurostat, statystki krajowe poszczególnych państw oraz informacje i materiały Komisji Europejskiej. W artykule skoncentrowano się na analizie zmian areału uprawy, wysokości plonów i zbiorów ziemniaków oraz ocenie procesów koncentracji. Wskazano na ich przyczyny, z których najważniejsze to zmiany zapotrzebowania rynkowego na ziemniaki. (abstrakt oryginalny)

The production and the market for potatoes in Poland, in Europe and in the world has undergone a process of evolution. The changes in Poland in the last decade or more have been very dynamic, especially after Poland joined the EU. The production of potatoes has also undergone changes in other EU countries, but they have taken a much milder course. The article attempts to evaluate the changes in Poland and in other countries that are crucial to potato production in the EU. Statistics from Eurostat, national statistics from individual states and information and materials of the European Commission were used in this research. The article concentrates on analysis of changes in production area, yields and potato harvests and evaluates the processes in chosen EU countries. Reasons for changes are discussed, most especially the changes in demand on the potato market demand. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chotkowski, J., Rembeza, J. (2013). Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jako choroba kwarantannowa - uzasadniona ostrożność czy forma protekcji handlowej. Roczniki Naukowe SERIA, 15(1), 12-17.
 2. Commission of the European Communities 2007. The potato sector in the European Union. phttps://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/publi/reports/fruitveg/potato/sec533_en.pdf, Brussels
 3. Dzwonkowski, W. (2002). Uwarunkowania eksportu ziemniaków i ich przetworów w "Ekonomika i technologia produkcji ziemniaków jadalnych. W: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chotkowskiego, Wieś Jutra. Warszawa, 7-20.
 4. Dzwonkowski, W. (2012). Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski. W: Produkcja i rynek ziemniaka. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chotkowskiego, Wieś Jutra. Warszawa, 29-39.
 5. Dzwonkowski, W. (red.). (2016). Rynek Ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe nr 43, Warszawa, MRiRW, ARR, IERiGŻ-PIB.
 6. Eurostat (2017). Pobrano 14 czerwca 2017 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_ acs_a&lang=en.
 7. GUS (2017). Wyniki produkcji roślinnej w 2016 r., Warszawa.
 8. GUS (2016). Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 r, Opracowanie sygnalne, Warszawa.
 9. Infante, R.R (2008). La pomne de terredans la chainealimentare - materiał prezentowany podczas spotkania eksperckiej grupy roboczej ForecastWorkingGroup of Potato, Bruksela.
 10. Kartoffeln Markt Billanz (2010). (ZMP) Zentrale Markt-und Preisberichstelle GmbH, Bonn.
 11. Markt Bilanz Kartoffeln 2016/17 (2016). (AMI) Agramarkt Informations-Gesselschaft mbH, Bonn.
 12. Nowacki W. (2015) Szanse i zagrożenia rynku ziemniaków w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, 17(3), 169-175.
 13. Nowacki, W. (2012). O kierunkach zmian w uprawie ziemniaka w Polsce. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 266, 21-35.
 14. Pedersen, S.M., Bizik, J., Costa, L.D., Coutinho, J., Dolezal, F., Gluska, A. (2005). Potato production in Europe - a gross margin analysis. (FOI Working Paper; No. 5, Vol. 2005. Uuniversity of Copenhagen.
 15. Potato Market and Trade Review (2017). Agri Markets Ltd, Kent.
 16. Rembeza, J. (1995). Produkcja i rynek ziemniaków krajach europejskich. Instytut Ziemniaka, Bonin.
 17. Rembeza, J. (2002). Rynek ziemniaków jadalnych w Europie i na świecie. W: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Praca zbiorowa pod redakcją J. Chotkowskiego, Wieś Jutra. Warszawa,7-15.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu