BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza efektywności informacyjnej w formie słabej na rynkach "soft commodities" z wykorzystaniem wybranych testów statystycznych
The Analysis of Weak-form Efficiency on the Markets of Soft Commodities with the Use of some Statistical Tests
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 81-92, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Efektywność informacji, Analiza efektywnego rynku, Testy statystyczne
Information effectiveness, Efficient market analysis, Statistical tests
Note
streszcz., summ.
Abstract
Hipoteza rynków efektywnych stała się przedmiotem zainteresowania naukowców pod koniec lat 70. XX wieku. Początkowo badania w tym zakresie koncentrowały się na rynkach akcji, lecz później zainteresowanie badaczy przeniosło się na rynki towarowe, przede wszystkim rynek ropy i rynek produktów rolnych, głównie zbóż. Efektywność rynków "soft commodities" także była przedmiotem badań, lecz w mniejszym stopniu, ponieważ większość z nich koncentrowała się na pojedynczych produktach. Stąd celem niniejszej pracy jest rozszerzenie badań i weryfikacja słabej formy efektywności dla sześciu towarów z grupy "soft commodities": kawy, kakao, cukru, bawełny, mrożonego koncentratu soku pomarańczowego i kauczuku. Materiał empiryczny stanowią dzienne notowania tych towarów w latach 2007 - 2016. Po oszacowaniu logarytmicznych stóp zwrotu, przeprowadzono następujące testy statystyczne: test serii, test autokorelacji, testy Boxa-Pierce'a i Boxa-Ljunga. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne, co otwiera pole do dalszych badań z wykorzystaniem alternatywnej metodologii. (abstrakt oryginalny)

The Efficient Market Hypothesis received much attention in the late 1970s. Those early studies focused on examining the efficiency of stock markets, however since that time the researchers' interest has shifted to commodity markets. The studies usually focus on the markets of oil and of agricultural products, mainly grains. The efficiency of soft commodities market is also examined but not to the same extent. Majority of investigations focus on single products of this category. Thus the aim of our paper is to extend the research and to analyze the weak-form efficiency of six soft commodities: coffee, cocoa, sugar, cotton, frozen concentrated orange juice and rubber. Data under consideration covers daily spot prices of the commodities in the period 2007-2016. Having calculated their logarithmic returns we perform the following statistical tests: runs test, autocorrelation test, Box-Pierce and Box -Ljung tests. As the results obtained are not homogenous, this opens a door to further investigations with the use of different methodology. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Algieri, B., Kalkhul, M. (2014). Back to the Futures: An Assessment of Commodity Market Efficiency and Forecast Error Drivers. ZEF-Discussion Papers on Development Policy, 195, Center for Development Research, Bonn.
 2. Ali, J., Gupta, K. (2011). Efficiency in Agricultural Commodity Futures Markets in India: Evidence from Cointegration and Causality Tests. Agricultural Finance Review, 71, 162-178.
 3. Alvarez-Ramirez, J., Alvarez, J., Rodriguez, E. (2008). Short-term Predictability of Crude Oil Markets: A Detrended Fluctuation Analisis Approach. Energy Economics, 30, 2645-2656.
 4. Aulton, A., Ennew, C., Rayner, A. (1997). Efficiency Tests of Futures Markets for UK Agricultural Commodities. Journal of Agricultural Economics, 48, 408-423.
 5. Bigman, D., Goldfarb, D., Schechtman, E. (1983). Futures Markets Efficiency and the Time Content of the Information Sets. Journal of Futures Markets, 3, 321-334.
 6. Borowski, K. (2015a). Analysis of Selected Seasonality Effects in Markets of Frozen Concentrated Orange Juice Future Contracts. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1(1), 7-30.
 7. Borowski, K. (2015b). Analysis of Selected Seasonality Effects in Markets of Rubber Future Contracts Quoted on Tokyo Commodity Exchange. International Journal on Economics and Finance, 7(9), 15-30.
 8. Buczek, S. B. (2006). Efektywność informacyjna rynków akcji, Teoria a rzeczywistość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 9. Canarella, G., Pollard, S. (1985). Efficiency of Commodity Futures: A Vector Autoregression Analysis. Journal of Futures Markets, 5, 57-76.
 10. Charles, A., Darné, O. (2009). The Efficiency of the Crude Oil Market: Evidence from Variance Ratio Tests. Energy Policy, 37, 4267-4272.
 11. Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Fabozzi, J., Füss, R., Kaiser, D.G. (2008). A Primer on Commodity Investing. The Handbook of Commodity Investing. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 3-37.
 13. Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25, 383-417.
 14. Gjolberg, O. (1985). Is the Spot Market for Oil Products Efficient? Some Rotterdam Evidence. Energy Economics 7(4), 231-236.
 15. Gordon J. (1985). The distribution in daily changes in commodity futures prices. Technical Bulletin, 1702, ERS USDA.
 16. Górska, A., Krawiec, M. (2016). The Analysis of Weak-form Efficiency in the Market of Crude Oil. European Journal of Economics and Business Studies, 5(1), 101-112.
 17. Jajuga, K. [red.] (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Kristoufek, L., Vosvrda, M. (2014). Commodity Futures and Market Efficiency. Energy Economics, 42, 50-57.
 19. Lokare, S. (2007). Commodity Derivatives and Price Risk Management: An Empirical Anecdote from India. Reserve Bank of India Occasional Papers, 28.
 20. McKenzie, A., Holt, M. (2002). Market Efficiency in Agricultural Futures Markets. Applied Economics, 34, 1519-1532.
 21. Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
 22. Otto, S. (2010). Does the London Metal Exchange Follow a Random Walk? Evidence from the Predictability of Futures Prices. Open Economic Journal, 3, 25-42.
 23. Panas, E. (1991). A Weak Form Evaluation of the Efficiency of the Rotterdam and Italian Oil Spot Markets. Evidences from Informational Entropy Analysis. Energy Policy, 41, 365-373.
 24. Papla, D. (2003). Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW w Warszawie. Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, str. 283 - 292, Toruń.
 25. Sabuhoro, J., Larue, B. (1997). The Market Efficiency Hypothesis: The Case of Coffee and Cocoa Futures. Agricultural Economics, 16, 171-184.
 26. Taylor, S. J. (1986). Modeling Financial Time Series. New York, NY: John Wiley and Sons.
 27. Tomaszewski, J. (2013). Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 28. Wang, H., Ke, B. (2005). Efficiency Tests of Agricultural Commodity Futures Markets in China. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 49, 125-141.
 29. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008). Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. www.bloomberg.com
 30. Zahng, B., Li, X., He, F. (2014). Testing the Evolution of Crude Oil Market Efficiency: Data Have the Conn. Energy Policy, 68, 39-52.
 31. Zawojska, A. (2011). Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych? Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 177-192.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.55
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu