BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guth Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Smędzik-Ambroży Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po integracji z UE
Resources and Sustainable Development of Agriculture in Poland after Integration with the EU
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 101-110, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rozwój rolnictwa, Rozwój zrównoważony, Zasoby naturalne, Indywidualne gospodarstwa rolne
Rural development, Sustainable development, Natural resources, Individual arable farms
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy na obszarach różniących się uwarunkowaniami zasobowym dla rozwoju rolnictwa indywidualnego, związanymi z tradycyjnymi czynnikami wytwórczymi, czyli ziemią, kapitałem i pracą, po integracji Polski z UE występowały różnice w zakresie zrównoważenia ekonomicznego i środowiskowego indywidualnych gospodarstw rolnych. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2004-2014, podmiotowy dotyczył indywidualnych gospodarstw rolnych, prowadzących rachunkowość rolną FADN, nieprzerwanie w całym okresie badawczym (4224 gospodarstwa), zaś przestrzenny dotyczył poszczególnych województw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Zastosowano analizę dynamiki i struktury oraz aglomeracyjną analizę skupień metodą Warda z wykorzystaniem odległości euklidesowej. Udowodniono, że w indywidualnych gospodarstwach FADN z obszarów różniących strukturą agrarną rolnictwa indywidualnego, występowały różnice w zakresie zrównoważenia ekonomicznego i środowiskowego gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

The study attempts to answer the question of whether there are differences in the economic and environmental sustainability of individual farms from areas which differ in conditions of resources for individual agriculture after Poland's integration with the EU. The research covered the years 2004- 2014, individual FADN farms from each region in Poland, with special consideration of the Wielkopolska region. Research methodologies that were used include: the analysis of dynamics and structure; Ward method of agglomeration analysis by. It has been shown that in the clusters of regions which differ in agrarian structure, differences in economic and environmental sustainability for individual farms can also be found. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M., (2015). Wspólna Polityka Rolna wobec rodzinnych gospodarstw rolnych stanowiących podstawę europejskiego modelu rolnictwa, W: A. Chlebicka (red.) Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskie. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 45-46.
 2. Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju, 6(2), 75-81.
 3. Borys, T. (2016). Personifikacja organizacji jako nowa forma wyrażania istoty nowego paradygmatu rozwoju, W: St. Czaja (red.), A. Graczyk (red.) Ekonomia i środowisko. Księga Jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, Wrocław: UE we Wrocławiu, 87-96.
 4. van Cauwenbergh, N., Biala, K., Bielders, C., Brouckaert, V., Franchois, L., Garcia Cidad, V., Hermy, M., Mathijs, E., Muys, B., Reijnders, J., Sauvenier, X., Valckx, J., Vanclooster, M., van der Veken, B., Wauters, E., Peeters, A. (2007). SAFE - A hierarchical framework for assessing the sustainability of agricultural systems, Agriculture, Ecosystems & Environment, 120(2-4), 229-242.
 5. Europejska Sieć na Rzecz Obszarów Wiejskich (2015). Pobrano 7 grudnia 2015 r. z: http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/fms/pdf/B08EC3C8-D6B1-3C46-5CB8-28FCF1F019F0.pdf,.
 6. GUS (2006, 2010, 2012). Roczniki Statystyczne Województw, Wyd. Urzędu Statystycznego, Warszawa.
 7. Hontelez, J., Buitenkamp, M. (2006). EU Sustainable Development Strategy: from theory to delivery. Brussels: European Environmental Bureau, 5.
 8. Kiełczewski, D. (2016). Racjonalność człowieka gospodarującego w ujęciu koncepcji homo sustinens. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 449, 269-276.
 9. Komisja Europejska (2013). EU Agricultural Economics Briefs nr 8, lipiec 2013. How many people work in agriculture in the European Union? An answer based on Eurostat data sources. Pobrano 7 grudnia 2015 r. z: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area-economics/briefs/pdf/08_en.pdf.
 10. Kowalczyk, St., Sobiecki, R. (2011). Europejski model rolnictwa wobec wyzwań globalnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 35-87.
 11. Krasowicz, S., Kuś, J., Jankowiak, J. (2007). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, W: Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
 12. Kuś, J., Kopiński, J. (2011). Gospodarowanie glebową materią organiczną w kontekście zmian zachodzących w polskim rolnictwie, W: J.St. Zegar (red.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, 11, IERiGŻ-PIB Warszawa.
 13. Latruffe, L.(2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, W: OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers", 30, Paris: OECD Publishing.
 14. Latruffe, L., Diazabakana, A., Bockstaller, Ch., Desjeux, Y., Finn, J., Kelly, E., Ryan, M., Uthes, S. (2016). Measurement of sustainability in agriculture: a review of indicators, Studies in Agricultural Economics, 118, 123-130.
 15. Lebacq, T., Baret, P.V., Stilmant, D. (2013). Sustainability indicators for livestock farming. A review, Agronomy for Sustainable Development, 33, 311-327.
 16. Majewski, E. (2008). Trwały rozwój in trwałe rolnictwo - teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa.
 17. Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, PWN, Warszawa.
 18. Matuszczak, A. (2013A). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa: przesłanki teoretyczne i propozycja pomiaru w regionach UE. Wieś i Rolnictwo, 1(158), 101-119.
 19. Rising, L., Rehmer, K. (2009).Patterns for sustainable development, W: Proceeding PLoP '09: Proceedings of the 16th Conference on Pattern Languages of Programs. Chicago.
 20. Sebaldt, M. (2002). Sustainable Development - Utopie oder realistische Vision?, Hamburg: Verlag Kovac.
 21. Urząd Statystyczny w Poznaniu (2003). Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych województwo wielkopolskie. Wyd. Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
 22. Floriańczyk, Z., Mańko, S., Osuch, D., Płonka, R. (2014)Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część I. Wyniki Standardowe, Warszawa: IERiGŻ-PIB, 4.
 23. Toczyński, T., Wrzaszcz, W., Zegar J. St., (2013). W: J. St. Zegar (red) Zrównoważenie polskiego rolnictwa; Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 13-14, 59.
 24. Wrzaszcz, W. (2008),Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4.
 25. Wrzaszcz, W. (2012). Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Develelopment, 2(24), 285-296.
 26. Wrzaszcz, W. (2012A). Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. Studia i Monografie, 155, IERiGŻ-PIB Warszawa.
 27. Zegar, J.St., (2007). Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów Bielsko-Biała.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu