BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Title
Cechy społeczno-demograficzne głowy domu czynnikami różnicującymi stan i nowoczesność wyposażenia w dobra trwałe na wsi
Socio-Demographical Traits of the Household's Head as the Factors Differentiating the State and Modernity of Equipment with Durables in the Countryside = Socialʹno-demografičeskie čerty glavy semʹi kak faktory, differenciruûŝie sostoânie i modern osnaŝeni
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2017, nr 4 (21), s. 83-97, tabl., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Dobra konsumpcyjne, Wieś, Wyniki badań, Gospodarstwa domowe
Consumption in household, Consumer goods, Village, Research results, Households
Note
JEL Classification: D12, D14
summ., streszcz., rez.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie stanu i nowoczesności wyposażenia różnych typów wiejskich gospodarstw domowych w dobra trwałe. Głównym problemem badawczym jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, z jaką siłą cechy głowy domu wpływają na wyposażenie wiejskich gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku i jaki stopień nowoczesności sprzętów obserwuje się w tych gospodarstwach. Czynnikami różnicującymi stan wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe są wiek, płeć oraz wykształcenie głowy domu. Materiał źródłowy stanowiły niepublikowane indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Relatywnie wysoką siłę związku z ogólną liczbą posiadanych dóbr trwałych wykazują takie charakterystyki gospodarstwa domowego jak wiek i wykształcenie głowy domu. Natomiast słabszy związek widoczny jest między zasobnością gospodarstwa domowego w dobra trwałe a płcią głowy domu. W gospodarstwach domowych osób młodszych i z wyższym poziomem wykształcenia obserwuje się większą nowoczesność w wyposażeniu w dobra trwałe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to indicate the state and modernity of equipment of various types of rural households with durables. The main research problem is to find an answer to the question concerning the strength of the traits of the household's head affect the equipment of rural households with durables and the degree of modernity of those goods in them. The factors differentiating the state of equipment of households with durables are age, gender and education of the household's head. The source material was unpublished individual data from CSO's household budget surveys. A relatively high strength of the relationship with the overall number of durable held is attributed to such characteristics of the household as age and education of the household's head, whereas there is seen a weaker relationship between the amounts of durable within the household and the family's head's gender. In the households of younger people and those with a higher level of education there is observed higher modernity in equipment with durables. (original abstract)
Bibliography
Show
 1. Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 3. Bretyn A. (2015), Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w Polsce a jakość życia, "Studia Ekonomiczne", nr 209.
 4. Dąbrowska A., Bylok F., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Grzega U. (2015), Typ biologiczny oraz miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego jako determinanty unowocześniania konsumpcji w Polsce, "Studia Ekonomiczne", nr 231.
 6. Janoś-Kresło M. (red.) (2015), Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi - mit czy rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Karlikowska B. (2016), Majątek gospodarstw domowych rolników, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 50(5), Raport o stanie finansowym państwa 2014- 2015. Raport o stanie majątku gospodarstw domowych w Polsce 2014-2015.
 8. Kraft H., Munk C., Seifried F.T., Steffensen, M. (2015), Consumption and wage humps in a life-cycle model with education, "Social Science Research Network Working Paper", No. 53.
 9. Maciejewski G. (2014), Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu, "Marketing i Rynek", nr 6.
 10. Maciejewski G. (2015), Młodzi konsumenci wobec globalnych trendów w konsumpcji, "Konsumpcja i Innowacje", nr 166.
 11. Maciejewski G. (2015a), Konsumenci wobec nowych trendów w konsumpcji - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne", nr 232.
 12. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Pęczkowski M., Lasek M. (2011), Analiza zróżnicowania wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania i użytkowane nieruchomości, "Informatyka Ekonomiczna", nr 22.
 14. Piekut M. (2017), Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014, Difin, Warszawa.
 15. Rozmus D. (2009), Analiza wariancji, (w:) E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 17. Smyczek S. (2015), Unowocześnianie konsumpcji a postawy etyczne konsumentów na rynkach finansowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 231.
 18. Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 19. Sowa I. (2011), Oddziaływanie interpersonalne w rodzinach młodych konsumentów w procesie dokonywania zakupu (na przykładzie wybranych dóbr), "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 52.
 20. Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2016), Notatka informacyjna, GUS, Warszawa.
 21. Wałęga A. (2010), Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 17.
 22. Wątroba J. (2004), Analiza wariancji. Materiały kursowe, Statsoft, Kraków.
 23. Wątroba J. (2002), Wprowadzenie do analizy wariancji, Statsoft, Kraków.
 24. Wrzochalska A. (2006) Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB.
 25. Zalega T. (2010), Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania i jego wyposażenia w gospodarstwach domowych wysokodochodowych, "Master of Business Administration", nr 18(4).
 26. Zalega T. (2012), Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Zeszyt nr 24, Uniwersytet Rzeszowski.
 27. Zalega T. (2015), Konsumpcja osób starszych w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Zeszyt nr 42, Uniwersytet Rzeszowski.
 28. Zasada J. (2013), Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe a koniunktura gospodarcza, "Handel Wewnętrzny", numer specjalny (marzec-kwiecień).
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu