BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarecki Wojciech (Uniwersytet Szczeciński), Wyrzykowska Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu spółdzielniami mleczarskimi
Managerial Competencies in the Management of Dairy Cooperatives
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 137-144, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Spółdzielczość, Spółdzielczość mleczarska, Kompetencje, Menedżer
Cooperative movement, Cooperative creameries, Competences, Manager
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postępująca globalizacja, rozwój technologii, wahania koniunktury rynkowej to tylko niektóre trendy mające wpływ na tworzenie specyficznych wymagań kompetencyjnych wobec menedżerów. Spółdzielnie są ważnymi podmiotami na całym świecie, szczególnie w rolnictwie, a zwłaszcza w przetwórstwie mleka. Warto zatem zastanowić się, jakimi kompetencjami powinna wyróżniać się zatrudniona w nich kadra kierownicza, aby zapewniać im stabilny i długotrwały rozwój. Celem opracowania jest zaprezentowanie zestawu pożądanych kompetencji dla kadry kierowniczej w spółdzielniach mleczarskich. Do realizacji przyjętego celu oraz weryfikacji postawionych tez zastosowano analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz badania eksperckie. Wśród kompetencji menedżerskich w spółdzielniach mleczarskich wyodrębniono: kompetencje osobiste wyznaczone cechami osobowymi, kompetencje społeczne związane ze stosunkiem do drugiego człowieka i kompetencje menedżerskie polegające na sposobie realizacji roli kierowników. Menedżerowie spółdzielni mleczarskich powinni posiadać szereg typowych kompetencji menedżerskich, takich jak: motywowanie, myślenie analityczne i strategiczne, orientacja w biznesie i orientacja na klienta oraz przywództwo. (abstrakt oryginalny)

Increasing globalization, technological development, and market fluctuations are just some of the trends that influence the formation of specific competence requirements for managers. Cooperatives are important players in the world, particularly in agriculture, and especially in the processing of milk. It is therefore worth considering what competencies should be developed by managers employed in this industry, in order to provide them with stable and long-term opportunities. The aim of this article is to develop a set of desired competencies for executives in dairy cooperatives. The research included analysis of domestic and foreign literature and of research experts. Among the managerial competencies needed for dairy cooperatives were: personal competencies designated by personal qualities, social competencies related to inter-personal relationships and managerial competencies in the methods used by managers. Dairy cooperative managers should also have a number of typical managerial competencies such as motivation, analytical and strategic thinking, business orientation, customer orientation and leadership. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams, K. (1997). Interview with Dawid McClelland. Competency, 4.
 2. Bodak, A., Cierniak- Emerych A. (2010). Menedżer w spółdzielczości a partycypacja pracownicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, 74-89.
 3. Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New York, John Wiley&Sons.
 4. Cioch, H. (2011). Prawo spółdzielcze. Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 5. Czternasty, W., Czyżewski, B. (2007). Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. AE, Poznań.
 6. Czubasiewicz, H., Nogalski, B. (2010). Rozwój kompetencji menedżerskich. Praktyka Pomorskich Firm. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 115, 141-147.
 7. Dworniak, J., Pietrzak, M. (2014). Spółdzielczość mleczarska- specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w Nadzorze Korporacyjny. Studia Prawno-Ekonomiczne, 91(2), 68-78.
 8. Dyka, S., Grzegorzewski P. (2000). Zarządzanie spółdzielnią. Centrum Doradztwa i informacji Difin, Warszawa.
 9. Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 10. Filipowicz, G. Kompetentny Menedżer. PARP. Pobrano 6 stycznia 2016 z: www.kompetencjemsp.parp.gov.pl.
 11. Gujski, W. (2000). Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Wydawnictwo Liberta, Warszawa.
 12. Małysz, F. (2006). Różne formy zatrudnienia, cz. 2, Nietypowe formy zatrudnienia. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 13. Oleksyn, T. (2010). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Wyd. II Warszawa.
 14. Pietrzak, M., Roman M. (2014). W poszukiwaniu wzorca przemian w sektorze mleczarskim - model liberalny czy interwencjonistyczny? W: red. R. Ciborowski, R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko Gospodarka- społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo- Wschodniej w latach 1989-2014. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 72-81.
 15. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Wyd. II, Warszawa, PWE.
 16. Tyrańska, M., (2015). Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 17. Wyrzykowska, B. (2012). Przedsiębiorczość intelektualna jako kompetencja współczesnego menedżera. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 100, 26-35.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.60
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu