BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jąder Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Polski handel zagraniczny warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015
Polish Foreign Trade of Vegetables and their Preservesin 2001-2015
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 154-165, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Handel zagraniczny, Warzywa, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Eksport, Import
Foreign trade, Vegetables, Fruit and vegetables processing, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie i ocena zmian w handlu zagranicznym warzywami i ich przetworami w latach 2001-2015. Zbadano wielkość oraz wartość eksportu i importu warzyw świeżych i ich przetworów oraz obliczono saldo handlu zagranicznego tymi produktami. W celu zobrazowania zmian analizowany okres podzielono na cztery podokresy. Przy zastosowaniu wskaźników dynamiki określono zmiany jakie zaszły w ilości i wartości eksportu i importu w kolejnych podokresach w stosunku do lat ich poprzedzających. Wydzielenie czterech podokresów umożliwiło również zdefiniowanie zmian w strukturze towarowej i geograficznej handlu zagranicznego. Stwierdzono zwiększenie wielkości oraz wartości eksportu i importu, przy czym wyższy wzrost odnotowano w przypadku importu. W eksporcie szczególnie wzrosło znaczenie pomidorów oraz przetworów pomidorowych, natomiast w imporcie warzyw pozostałych. W strukturze geograficznej eksportu spadło znaczenie krajów Unii Europejskiej, natomiast wzrósł udział Wspólnoty Niepodległych Państw. W strukturze geograficznej importu odnotowano wzrost udziału krajów UE-15 oraz spadek krajów UE-12. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present changes in the Polish foreign trade of vegetables and vegetable preserves in the years 2001-2015. The quantity and the value of the export and import of fresh vegetables and their preserves were researched. The balance of foreign trade was also calculated. To illustrate the changes the analyzed period was divided into four sub-periods, for which the dynamics of change were calculated. Within the sub-periods, exports and imports were presented in terms of their quantity, values and geographical structure. Results show that in the analyzed period the volume and value of exports and imports increased. The increase in imports was higher. Exports saw an especially high increase in tomatoes and tomato products, while imports saw increases in other vegetables. In the geographical structure of exports, the importance of EU countries dropped and the share of exports to the CIS states grew. In the geographical structure of imports, there was an increase from EU-15 countries and a decrease of from EU-12 countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak, T. (2014). Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską. Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_173_nr11.pdf.
 3. http://www.ho.haslo.pl?article.php?id=3092.
 4. http://www.ierigz.waw.pl/.../18790_przemysł_spożywczy__makrootoczenie,_inwestycje,_ekspansja_zagraniczna.pdf.
 5. http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/popyt-na-czosnek-rosnie-ale-produkcjaspada, 68204_1.html.
 6. Kraciński, P. (2014). Przemiany na rynku cebuli w latach 1995-2012. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 107, 143-154.
 7. Nosecka, B. (2006). Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Nosecka, B. (2014). Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 133-144.
 9. Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 170-184.
 10. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. (2002-2016). IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 20-49.
 11. Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013.2010: Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 12. Trajer, M., Dyngus, M. (2013). Krajowa produkcja, spożycie oraz promocja owoców i warzyw. Biuletyn Informacyjny, ARR, Warszawa.
 13. Trzęsowski, M. (2005). Ceny pomidorów na rynku hurtowym w 2005 roku. Hasło Ogrodnicze, 12.
 14. Zaremba, Ł. (2015). Produkcja i eksport cebuli z Polski na tle rynku Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, 17(5), 348-352.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.62
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu