BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczak Alina (Uniwersytet Łódzki), Pekasiewicz Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nierówności dochodowe gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2006-2014
Income Inequality of Households of Farmers Compared with Other Socio-economic Groups in Poland in the years 2006-2014
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 166-176, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Gospodarstwa domowe, Rolnictwo, Nierówności dochodowe, Ubóstwo, Miary nierówności
Households, Agriculture, Income inequalities, Poverty, Inequality measures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania dochodów gospodarstw domowych są istotne zarówno z punktu widzenia analiz zmian w czasie, jak też porównań rozkładów w różnych regionach geograficznych, grupach społecznych, czy typach gospodarstw. W pracy przedstawione są wyniki badań rozkładów dochodów w grupie gospodarstw domowych rolników w wybranych latach. Pozwalają one sformułować wnioski dotyczące zmian wielkości dochodów, zmian ich nierównomierności, poziomu ubóstwa, czy bogactwa na przestrzeni kilku lat. Do analiz wykorzystano miary takie jak indeks Giniego i Zengi oraz miary zróżnicowania kwintylowego, zróżnicowania skrajnych części dochodu i maksymalnego wyrównania. Badania rozkładu dochodów rozszerzono na inne grupy społeczno-ekonomiczne w celu dokonania porównań dość nietypowej grupy jaką są gospodarstwa rolników z innymi grupami wyróżnionymi przez GUS. (abstrakt oryginalny)

Income distribution analyses can be conducted from the point of view of the comparisons between different geographical regions, family types or socio-economic groups as well as to assess the effects of an economic policy over time. In the study, the results of a research on income distributions in Poland by socio-economic group, with a special attention paid to the families of farmers in the years 2006-2014, are presented. They allowed to formulate several conclusions concerning the changes of income inequality, poverty and wealth for farmers as compared with different household groups distinguished by the Central Statistical Office of Poland. In the analysis we utilized Gini and Zenga inequality measures, quintile dispersion ratio, extremal groups dispersion ratio and the coefficient of maximum equalisation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jędrzejczak, A. (2011). Metody analizy rozkładów dochodów i ich koncentracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  2. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz D. (2017). Analysis of the properties of selected inequality measures based on quantiles with the application to the Polish income data, Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomenas.
  3. Kleiber, C., Kotz, S. (2003). Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences. Wiley, Hoboken.
  4. Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  5. Peichl, A., Schaefer, T., Scheicher, Ch. (2008). Measuring Richness and Poverty: A Micro Data Application to Europe and Germany, IZA Discussion Paper, 3790, http://ftp.iza.org/dp3790.pdf.
  6. Pekasiewicz, D. (2015). Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach społecznoekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  7. Silber, J. (red.) (1999). Handbook of Income Inequality Measurement, Kluwer Academic Publisher, Boston.
  8. Zegar, J.S. (2008) Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 120-134.
  9. Zenga, M. (1990). Concentration Curves and Concentration Indices Derived from Them. In: Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Springer -Verlag, Berlin, 94-110.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.63
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu