BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach sadowniczych
Effectiveness of Production Resource Management in Orchard Farms
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 187-194, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Owoce, Produkcja rolna, Produkcja owoców, Efektywność rolnictwa
Fruit, Agricultural production, Production of fruits, Efficiency in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena wyników gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach sadowniczych na tle ogółu gospodarstw rolnych. Efektywność produkcyjna zasobów ziemi gospodarstw sadowniczych ukształtowała się na prawie dwukrotnie wyższym poziomie niż gospodarstw ogółem, produktywność zaangażowanego kapitału była zbliżona w obu grupach gospodarstw, zaś produktywność wydatkowanej pracy była mniejsza w gospodarstwach sadowniczych, ponieważ gospodarstwa te angażowały znacznie większe nakłady pracy. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji sadowniczej uzyskały znacznie wyższe dochody niż ogół gospodarstw rolnych, dlatego efektywność ekonomiczna gospodarowania zasobami była także większa w tych gospodarstwach, zwłaszcza dochodowość zasobów ziemi (ponad dwu i półkrotnie). Dopłaty do działalności gospodarstw rolnych miały znacznie mniejszy udział w dochodach gospodarstw sadowniczych niż w dochodach ogółu gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to evaluate the results of management of production resources in orchard farms against the background of all farms. Production efficiency of the land resources of fruit farms was almost twice as high as that of the all farms, the productivity of the involved capital was similar in both groups of farms, and the productivity of the labour spent was smaller in the orchard farms, as these farms engaged significantly more labour. Farms specializing in orchard production achieved considerably higher incomes than all farms, so the economic efficiency of resource management was also higher in these holdings, especially the yield of land (more than two and a half times). It is worth emphasizing that the subsidies to farm businesses had a much lower share of the income of fruit farms than in the total income of agricultural holdings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski, P., Marosz, A., Zmarlicki, K. (2015). Uwarunkowania w produkcji ogrodniczej w Polsce w 2015 roku, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.
 2. Farm economy focus by sector. Farms specialised in orchards (fruits) in the EU, European Commission, 2017. Pobrano z: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fadn/documents/orchards_en.pdf.
 3. Filipiak, T. (2014). Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, SGGW, Warszawa.
 4. Goraj, L., Mańko, S. (2013). Analiza sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2010, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 5. Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Centrum doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 6. Jabłońska, L., Filipiak, T., Gunerka, L. (2017a). Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 63-72.
 7. Jabłońska, L., Gunerka, L., Filipiak, T. (2017b). Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 77-82.
 8. Józwiak, W., Kagan, A., Niewęgłowska, G., Skarżyńska, A., Sobierajewska, J., Zieliński, M., Ziętara, W. (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średniooraz długookresowej. IERiŻ-PIB, Warszawa.
 9. Nosecka, B., Bugała, A., Paszko, D., Zaremba, Ł. (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 39, IERiŻ-PIB, Warszawa.
 10. Rolnictwo w 2015 r., GUS, Warszawa, 2016.
 11. Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy, IERiŻ-PIB, nr 50, Warszawa, lipiec 2017.
 12. Runowski, H. (2014). Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych. W: N. Drejerska (red.), Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa, 31-48.
 13. Uprawy ogrodnicze, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.
 14. Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Warszawa, 2016. Pobrano z: www.fadn.pl.
 15. Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2012). Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 58, IERiŻ-PIB, Warszawa.
 16. Ziętara, W., Sobierajewska, J. (2013). Polskie gospodarstwa warzywnicze na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, 67-86.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.65
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu