BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozar Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rozwój zielonej gospodarki w sektorze rolnictwa w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
Development of a Green Economy in the Agricultural Sector in the European Union and in Poland in the Context of the Concept of Sustainable Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 195-206, tab., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Zielona gospodarka
Agriculture, Ecological agriculture, Green economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę związaną z zieloną gospodarką w sektorze rolnictwa. W celu jej omówienia przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz przytoczono wybrane dane statystyczne opisujące zachodzący proces ekologizacji rolnictwa. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2010-2015. Źródłem danych były GUS oraz Eurostat. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w badanym okresie niemalże we wszystkich krajach UE wzrosła powierzchnia ekologicznych użytków rolnych (wyjątkiem była Wielka Brytania). Dodatkowo w artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w województwie łódzkim, których celem było zdiagnozowanie kluczowych barier w rozwoju zielonej gospodarki na obszarach wiejskich. Z badań tych wynika, iż istotną kwestią utrudniającą budowanie zielonej gospodarki na obszarach wiejskich stanowi niedostateczny poziom wiedzy rolników w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the issues related to the green economy in the agricultural sector. In order to discuss it, an analysis of the subject literature was carried out and some selected statistical data describing the process of greening of agriculture were presented. The timeframe of the analysis covered the years 2010-2015. The GUS and Eurostat were the source of the used values. Studies have shown that almost all EU countries have increased the area of organic agricultural land in the surveyed period (except for Great Britain). In addition, the article presents the results of pilot studies conducted in the Lodz Region, aimed at diagnosing key barriers to the development of the green economy in rural areas. According to the research, the insufficient level of knowledge of farmers in this area is an important obstacle to building a green economy in rural areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bailey, I., Caprotti, F. (2014). The green economy: functional domains and theoretical directions of enquiry. Environment and Planning A, 46(8), 1797-1813.
 2. Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, Dane pobrano 30 maja 2017.
 3. Burchard-Dziubińska, M., (2014). Rozwój "zielonej" gospodarki. W: Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, M. Burchard-Dziubińska (red.), A. Rzeńca (red.), D. Drzazga (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Chmielewska, B. (2015). Obszary problemowe na wsi a priorytety polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, A. Sikorska (red.). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 5. Donia, E., Mineo, A.M., Mascali, F., Sgroi, F. (2017). Economic development and agriculture: Managing protected areas and safeguarding the environment. Ecological Engineering, 103, 198-206.
 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 final, Pobrane 25 kwietnia 2017 z: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
 7. Eurostatu. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat, Dane pobrano 30 maja 2017.
 8. Heffner, K. (2015). Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2(167), 83-103.
 9. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku-próba symulacji skali zjawiska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2(15), 158-164.
 10. Kozar, Ł. (2015), "Zielone" miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 3, 5-11.
 11. Marsden, T., Sonnino, R. (2008). Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies, 24(4), 422-431.
 12. Pawlas, I. (2016). Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach-wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne, 272, 109-119.
 13. Płatkowska-Prokopczyk, L. (2012). "Zielone miejsca pracy" jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich - próba rozpoznania zjawiska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25) 2012, 195-206.
 14. Poczta, W. (2010). Wspólna polityka rolna po 2013 - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 3(148), 38-55.
 15. Poczta, W., Szuba-Barańska, E., Beba, P., Sadowski, A. (2016). Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE. Wieś i Rolnictwo, 1(170), 127-138.
 16. Poskrobko, B. (2009). Wpływ trendów społecznych i gospodarczych na implementacje idei zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 17. Rapidel, B., DeClerck, F., Le Coq, J-F., Beer, J. (red.). (2011). Ecosystem services from agriculture and agroforestry. measurement and payment. Earthscan, London, Washington DC.
 18. Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Salleh, A. (2012). Green economy or green utopia: The salience of reproductive labor post-Rio+ 20. Journal of World-Systems Research, 18(2), 141-145.
 20. Seyfang, G. (2005). Shopping for sustainability: can sustainable consumption promote ecological citizenship? Environmental Politics, 14(2), 290-306.
 21. Sneddon, C., Howarth, R.B., Norgaard, R.B. (2006). Sustainable development in a post-Brundtland world. Ecological Economics, 57(2), 253-268.
 22. Stanny, M. (2014). Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. Studia Ekonomiczne, 167, 9-21.
 23. Stoate, C., Báldi, A., Beja, P., Boatman, N.D., Herzon, I., Van Doorn, A., De Snoo, G.R., Rakosy, L., Ramwell, C. (2009). Ecological impacts of early 21st century agricultural change in Europe-a review. Journal of environmental management, 91(1), 22-46.
 24. Wollenberg, E., Tapio-Bistrom, M.L., Grieg-Gran, M., Nihart, A. (red.). (2012). Climate change mitigation and agriculture. Earthscan, London, New York.
 25. Wrzochalska, A. (red.). (2014). Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 26. Wysokińska, Z. (2013). Transition To A Green Economy In The Context Of Selected European And Global Requirements For Sustainable Development. Comparative Economic Research, 16(4), 203-226.
 27. Young, W., Hwang, K., McDonald, S., Oates, C.J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behavior when purchasing products. Sustainable Development, 18(1), 20-31.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.66
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu