BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Konkurencyjność gospodarki Polski na tle gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej UE11
Competitiveness of the Polish Economy in Comparison with the Economies of Central and Eastern Europe EU11
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 207-216, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Konkurencyjność, Gospodarka
Competitiveness, Economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Europa Środkowo-Wschodnia
Poland, Central and Eastern Europe
Abstract
Celem opracowania było ukazanie międzynarodowej pozycji i zdolności konkurencyjnej polskiej gospodarki na tle innych krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej w latach 2007-2017. Stwierdzono, że w rankingu konkurencyjności World Economic Forum analizowane kraje znalazły się powyżej trzydziestej pozycji. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło pogorszenie pozycji konkurencyjnej w przypadku większości analizowanych krajów, natomiast Polska poprawiła pozycje konkurencyjną o 19 pozycji i znajduje się obecnie na 36 pozycji. Główną słabością polskiej gospodarki jest zbyt mała jej innowacyjność, niewystarczająca efektywność rynku pracy oraz niedoskonałość instytucji wspierających gospodarkę. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to show the international position and competitiveness of the Polish economy rece in comparison with the economies of other countries newly admitted to the European Union in 2007-2017. It was found that in the ranking of competitiveness of the World Economic Forum analysed countries were above the thirtieth position. In the last decade there has been a deterioration of the competitive position in most of the analysed countries, while Poland has improved its position by 19 positions. Poland is currently in 36th position. The main weakness of the Polish economy is its insufficient innovativeness, insufficient labour market efficiency and imperfection of institutions supporting the economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieńkowski, W. (1996). Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki polskiej, PWN, Warszawa.
 2. Borowski, J. (2015). Koncepcje teoretyczne konkurencyjności międzynarodowej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(76), 25-42.
 3. Bossak, J.W., Bieńkowski, W. (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa.
 4. Bronisz, U. (2013). Metody badania konkurencyjności regionów, Studia KPZK, nr 150.
 5. Grynia, A., Marcinkiewicz, J., Sawlewicz, P. (2016). Konkurencyjność krajów UE-10 z perspektywy pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej. W: A. Grynia (red.), Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno.
 6. Krugman, P. (1994). Competiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73 (2), 28-44.
 7. Krugman, P. (1996). Making Sense of the Competitiveness Debate, Oxford Review of Economic Policy, 12(3), 17-26.
 8. Lubiński, M. (1995). Konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. W: M. Lubiński (red.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa, nr 35.
 9. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York.
 10. Misala, J. (2002), Mierniki konkurencyjności gospodarki Polski, aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 12, 8-33.
 11. Misztal, P. (2009). Zdolność konkurencyjna Polskiej gospodarki w okresie 1998-2007 w świetle rankingów konkurencyjności międzynarodowej. w: Z. Kwaśnik, W. Żukow (red.), Aktualne wyzwania ekonomii, Radomska Szkoła Wyższa, Radom.
 12. Molendowski, E. (2016). Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarek - Polska na tle Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3, 85-96.
 13. Mróz, J. (2016). Determinanty i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. W: P. Urbanek, E. Walińska, (red.) Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej, Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Radło, M. J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. W: W. Bieńkowski, M.A. Weresa (red.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Warszawa, SGH.
 15. Pilarska, Cz. (2010). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej. W: Z. Dach (red), Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, PTE, Kraków.
 16. Reinert, E. (1995). Competitiveness and its Predecessors - a 500 Year across National Perspective. Structural Change and Economic Dynamics, 6, 23-42.
 17. Sala-i-Martin, X., Blanke, J., Drzeniek Hanouz M., Geiger, T., Mia, I., Paua, F. (2008). The Global Competitiveness Index: Prioritizing the Economic Policy Agenda. W: The Global Competitiveness Report 2008-2009, WEF, Geneva.
 18. Schwab, K. (ed.). (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva.
 19. The Global Competitiveness Reports. Pobrano z: http://www.we forum.org/reports, stan na 30.08.2017
 20. The World Competitiveness Yearbook 1995. IMD Lausanne, World Economic Forum Geneva.
 21. Wosiek, R. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki - aspekty teoretyczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 269, 235-244.
 22. Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Żmuda, M., Molendowski E. (2016). W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: Studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(81), 323-333.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.67
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu