BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukuła Karol (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zanieczyszczenia środowiska a działalność proekologiczna w Polsce w 2015 roku w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej
Environmental Pollution and Pro-ecological Activity in Poland in 2015 in the Aspect of Multidimensional Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 226-238, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Zanieczyszczenie środowiska, Ochrona środowiska, Strategie proekologiczne, Ranking, Województwo
Environmental pollution, Environmental protection, Pro-ecological strategies, Ranking, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Rozwój cywilizacyjny niesie z sobą postępujący proces degradacji środowiska. Aby zapobiec ewentualnie ograniczyć skutki tego procesu, podejmuje się działania proekologiczne. Celem artykułu jest ukazanie kształtowania się tych dwóch zjawisk w ujęciu regionalnym w Polsce. Obydwa zjawiska należą do kategorii złożonych, stąd w ich badaniu stosuje się narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej. Wzięto pod uwagę jeszcze jedno zjawisko (proste) tj. wielkość ponoszonych nakładów na środki trwałe służące środowisku. Zbudowano trzy rankingi województw ze względu na wymienione zjawiska: • stopień zanieczyszczenia środowiska, • wielkość nakładów na środki trwałe, służących środowisku, • poziom działalności proekologicznej. Otrzymane rankingi oraz porównania międzyrankingowe pozwalają sformułować wniosek, iż działania proekologiczne realizowane w Polsce nie nadążają za zanieczyszczeniami środowiska. (abstrakt oryginalny)

The development of civilization is attached with the progressive degradation of the environment. In order to prevent the after-effects of this process pro-ecological activities are undertaken. The aim of this paper is to show the interactions between the two phenomena in the regional aspect in Poland. Both of these phenomena can be classified as complex, therefore the investigation is based on the application of the tools of multidimensional comparative analysis. Another (simple) phenomenon was also taken into account, i.e. the level of expenditures on capital assets connected with environmental protection. Three ranking arrangements of voivodships have been constructed with respect to the phenomena mentioned before: • the degree of environmental pollution, • the size of expenditures on capital assets connected with environmental protection, • the level of pro-ecological activity. The ranking arrangements obtained and their comparisons allow for the formulation of the conclusion that the pro-ecological activities that are carried out in Poland are far behind the pollution of the environment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobrzański, G. (red.) (2009). Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe AE, Seria specjalna: Monografie, Kraków.
 3. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-326.
 4. Jajuga, K. (1993) Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 5. Kukuła, K. (1986). Propozycja miary zgodności układów porządkowych. Zeszyty Naukowe AE, Kraków 22, 81-104.
 6. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kukuła, K. (2014). Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(3), 169-188.
 8. Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, 62(2), 219-231.
 9. Kukuła, K. (2017). Pro-Ecological Activity in Poland in 2015 (Regional Study). Acta Scientiarum Polonoruum, Oeconomia, w druku
 10. Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 11. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 12. Pluta, W. (1977). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 13. Poskrobko, B. (1987). Podstawy użytkowania i ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 14. Strahl, D. (1978). Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. Przegląd Statystyczny, 2, 205-215.
 15. Walesiak, M. (2014). Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej. Przegląd Statystyczny, 4, 363-372.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.69
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu