BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicki Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Golonko Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Perkowska Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalizacja rolnictwa na świecie
Regionalization of Agriculture around the World
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 239-248, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Regionalizacja, Rolnictwo, Produkcja rolna, Globalizacja
Regionalization, Agriculture, Agricultural production, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem głównym badań była ocena regionalizacji produkcji rolniczej na świecie oraz występującym w tym aspekcie zmian. W artykule przedstawiono wartość produkcji rolnictwa w regionach świata określanych przez kontynenty. Źródłem materiałów były dane z FAOSTAT. Okres badań dotyczył lat 2007-2014. Wartość światowej produkcji rolniczej stale wzrastała. Jedynie w momencie kryzysu gospodarczego w 2009 roku oraz w 2014 roku zaobserwowano spadki we wszystkich obszarach poza Azją. Zauważono, że występowała duża koncentracja produkcji rolniczej, która była skupiona w Azji i Europie. Następowało stopniowe przenoszenie się produkcji z Europy i Ameryki Północnej do Azji i Ameryki Południowej. Prawidłowości te zostały potwierdzone również przy analizie poszczególnych grup produktów rolnych, jak zboża i produkty zwierzęce. Jednocześnie stwierdzono bardzo dużą koncentrację i występowanie dużego zróżnicowania produkcji rolniczej w regionach. Dysproporcje wzrastały szybciej w przypadku produktów żywnościowych niż nieżywnościowych wytworzonych w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the regionalization of agricultural production around the world and the changes that have occurred in this respect. The article presents the value of agricultural production in regions of the world defined by the continents. The source of the material was data from FAOSTAT. The period of research covered the years 2007-2014. The value of world agricultural production has steadily increased. Only at the time of the economic crisis in 2009 and in 2014 were declines seen in all areas other than Asia. There was a high concentration of agricultural production in Asia and Europe. There was a gradual relocation of production from Europe and North America to Asia and South America. These regularities have been confirmed also in the analysis of individual groups of agricultural products like cereals and animal products. At the same time, there was a very high concentration and a high degree of variation in agricultural production in the regions. Disproportions increased faster in food products than non-food products produced in agriculture. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M. (2008). Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 94(2), 49-64.
 2. Anioł, A., Bielecki, S., Twardowski, T. (2008). Genetycznie zmodyfikowane organizmy - szanse i zagrożenia dla Polski. Nauka, 1, 63-84.
 3. Argent, N. (2011). Australian agriculture in the global economic mosaic. W: Globalisation, agriculture and development: Perspectives from the Asia-Pacific, 9-10.
 4. Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji. Bank i Kredyt, 1, dodatek "Globalizacja od A do Z".
 5. Dane FAOSTAT. Pobrano w czerwcu 2017 z: http://faostat3.fao.org/home/E, Pobrano.
 6. Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Prószyński i Spółka. Warszawa.
 7. Lubbe, A. (2010). Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej. W: Rozwój w dobie globalizacji red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Rigg, J. (2006). Land, farming, livelihoods, and poverty: rethinking the links in the rural South. World Development, 34(1), 180-202.
 9. Rosińska-Bukowska, M. (2009). Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Wydawnictwo Adam Marszałek-Dom Wydawniczy Duet.
 10. Sapa, A. (2010). Rolnictwo w procesie globalnego rozwoju. W: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Sobiecki, R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa, s. 11, 84.
 12. Żołądkiewicz, K. (2012). Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej. W: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.70
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu