BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiśniewski Łukasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Działanie PROW 2007-2013 "Różnicowanie działalności gospodarstw rolnych" jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa
RDP 2007-2013 Action "Diversification of Farm Activities" as an Instrument for Multifunctional Rural and Agricultural Development
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 249-267, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Przedsiębiorczość, Fundusze unijne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Arable farm, Agriculture, Entrepreneurship, EU funds, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest ocena wdrażanego w ramach PROW 2007-2013 działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jako instrumencie wpływającym na dywersyfikację działalności gospodarczej na wsi, a tym samym na wzmacnianie wielofunkcyjności gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich. Podjęcie powyższego tematu motywowane było zakończeniem wdrażania PROW 2007-2013 (formalnie zamknięty i rozliczony w 2016 r.) i potrzebą podsumowania efektów w/w działania oraz oceny jego oddziaływania na zmiany zachodzące na wsi, przede wszystkim z punktu widzenia przedsięwzięć zmierzających do nadania wsi i rolnictwu bardziej wielofunkcyjnego wymiaru. Badaniami objęto kraj, przy czym podstawową jednostką przestrzenną były powiaty, zaś uzupełniająco regiony. Dane wykorzystane w pracy pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz BDL GUS. Analizy dokonano w oparciu o liczbę wniosków zrealizowanych w ramach wspomnianego działania oraz wielkości pozyskanych środków. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to evaluate the "Diversification into non-agricultural activities" implemented under the RDP 2007-2013 as an instrument influencing the diversification of economic activity in the countryside, and thus strengthening the multifunctionality of farms and rural areas. This theme was motivated by the completion of the RDP 2007-2013 (formally closed and settled in 2016) and the need to summarize the effects of the aforementioned action and rate of its impact on the changes taking place in rural areas, primarily from the point of view of rural and agriculture multifunctional dimension. The study covered the whole country, while the basic spatial unit was the poviats, while the complementary regions. Data used in the work come from the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture and the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The analysis was based on the number of requests made under this measure and the amount of funds raised. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2(51), 11-38.
 2. Bański, J. (2003). Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce. Przegląd Geograficzny, 2, 385-401.
 3. Biczkowski, M. (2010). Pozarolnicza działalność gospodarcza użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia, 9(3), 5-16.
 4. Biczkowski, M., Rudnicki, R. (2013). Oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na różnicowanie działalności gospodarczej oraz stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich W: K. Krzyżanowska (red.) Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 81-94.
 5. BMELV (Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection), (2007). Agrarbericht (in German: Agricultural report), Bonn, www.bmelv-statistik.de (December 2007).
 6. Czarnecki, A. (2009). Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN.
 7. Dinis, A. (2006). Marketing and innovation: useful tools for competitiveness in rural and peripherial areas. European Planning Studies, 14, 9-22.
 8. Duczkowska-Małysz, K. (1993). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. W: K. Duczkowska-Małysz (red.) Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, 9-14.
 9. Durand, G. and Van Huylenbroeck, G. (2003). Multifunctionality and rural development: a general framework, in: G. Van Huylenbroeck and G. Durand (eds.) Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Aldershot: Ashgate, 1-16.
 10. Ferrari, S., Rambonilaza, M. (2008). Agricultural Multifunctionality Promoting Policies and the Saveguarding of Rural Landscapes: How to Evaluate the Link? Landscape Research, 33(3), 297-309.
 11. Hall, C., McVittie, A., Moran, D. (2004). What does the public want from agriculture and the countryside? A review of evidence and methods. Journal of Rural Studies, 20, 211-225.
 12. Heffner, K. (1997). Wielofunkcyjny rozwój a sieć osiedleńcza na wsi. Jak sieć osiedleńca warunkuje rozwój terenów wiejskich? W: M. Kłodziński, A. Rosner (red.) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW Warszawa.
 13. Hopfer, A., Bajerowski, T., Suchta, J. (2000). Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich północnowschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur. Studia KPZK PAN, 110, 219-240.
 14. Hunek, T. (1990). Wielofunkcyjność rolniczego gospodarstwa domowego w strategii rozwoju wsi i rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 3, 7-25.
 15. Ilbery, B., Maye, D., Kneafsey, M., Jenkins, T., Walkley, C. (2004). Forecasting food supply chain developments in lagging rural regions: evidence from the UK. Journal of Rural Studies, 20, 331-344.
 16. Jezierska-Thöle, A., Biczkowski, M. (2009). Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmianę zasobów siły roboczej w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 7, 38-49.
 17. Jurek, J. (1996). Różnicowanie wiejskiego rynku pracy. W: J. Falkowski, E. Rydz (red.) Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego), Wyd. WSP Słupsk.
 18. Kłodziński, M. (1992). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Wielkiej Brytanii, Wieś i Rolnictwo, 3/4, 69-78.
 19. Kłodziński, M. (1997). Istota wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński, A. Rosner (red.) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW.
 20. Kłodziński, M. (1998). Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3, 28-45.
 21. Kłodziński, M. (1999). Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN
 22. Kłodziński, M. (2002). Znaczenie strategii rozwoju gminy w procesie aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.) Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 23. Knickel, K., Renting, H. (2000). Methodological and conceptual issues in the study of multifunctionality and rural development. Sociologia Ruralis, 40, 512-528.
 24. Kołodziejczak, A. (2015). Multifunctionality of agriculture as a sustainable developm ent factor of rural areas in Poland. Studia Obszarów Wiejskich, 37, 131-142.
 25. Kołodziejczyk, D. (2004). Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin. W: E. Pałka (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG-IGiPZ PAN, Warszawa, s. 23-34.
 26. Kostrowicki, J. (1976). Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna, Przegląd Geograficzny, 47(4), 601-611.
 27. Marsden, T., Banks, J., Bristow, G. (2002). The social management of rural nature: Understanding agrarian-based rural development. Environment and Planning A, 34, 809-825.
 28. Mickiewicz, A., Kobyliński, R. (1996). Program wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego. W: A. Mickiewicz, A. Lewczuk (red.) Przedsiębiorczość a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Gdańsk, 4-10 września 1996.
 29. OECD (2009). The Role of agricultural and farm household diversification, In the rural economy of Germany. Other gainful activities: pluriactivity and farm diversification in EU-27, 2008, European Commission, Brussels.
 30. Pałka, E. (2004). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 5, 93-102.
 31. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2007, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 32. Przedsiębiorczość na wsi - współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju, praca zbiorowa, Wyd. FAPA, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 48 s.
 33. Racine, J., Raymond, H. (1977). Analiza ilościowa w geografii. PWN, Warszawa.
 34. Ramniceanua, I., Ackrillc, R. (2007). EU rural development policy in the new member states: Promoting multifunctionality? Journal of Rural Studies, 23, 416-429.
 35. Renting, H., Rossini, W.A.H., Groot, J.C.J., Van der Ploeg, J.D., Laurent, C., Perraud, D., Stobbelaar, D.J., Van Ittersum, M.K. (2009). Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework. Journal of Environmental Management, 90, 112-123.
 36. Rizov, M. (2005). Rural development under the European CAP: The role of diversity. The Social Science Journal 42(4), 621-628.
 37. Rizov, M. (2006). Rural Development Perspectives in Enlarging Europe: The Implications of CAP Reforms and Agricultural Transition in Accession Countries. European Planning Studies, 14, 219-238.
 38. Roszkowska-Mądra, B. (2009). Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Gospodarka narodowa, 10, 83-102.
 39. Rudnicki, R., Biczkowski, M. (2004). Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Studia Obszarów Wiejskich, 5, 103-122.
 40. Rudnicki, R. (2012). Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003-2010. Studia KPZK PAN, 145, 179-208.
 41. Rudnicki, R. (2012). Zróżnicowanie przestrzenne wniosków złożonych w ramach działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Roczniki Naukowe SERiA, 14, 3, 342-347.
 42. Siekierski, Cz., Romanowska, K. (2000). Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na możliwości rozwoju wielofunkcyjnego wsi polskiej. W: Materiały z konferencji "Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w początkach XXI w. w kontekście integracji z Unią Europejską, aspekty regionalne. KPZK PAN, SGGW, Warszawa.
 43. Siemiński, J.L. (1996). Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej lat dziewięćdziesiątych. W: M. Kozakiewicz (red.) Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych IRWiR PAN.
 44. Skawińska, E. (1994). Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim, Rozprawy UMK, Wyd. UMK Toruń.
 45. Szczurowska, M., Podawca, K., Gworek, B. (2005). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 28, 49-59.
 46. Wilkin, J (red.) (2003). Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 47. Wilkin, J. (red.) (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 48. Van Ploeg, J.D., Ranking, H., Brunowi, G., Nick, K., Mannion, J., Marsden, T., Roest, K., Sevilla-Guzman, E., Ventura, F. (2000). Rural development: From practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis, 40, 391-408.
 49. Zegar, J. (2006). Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem, Studia i monografie 133, IERiGŻ-PIB, 37.
 50. Zegar, J. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ, 73-74.
 51. Żmija, J. (1999). Przedsiębiorczość w agrobiznesie, a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski, Zakład Agrobiznesu Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wyd. AR Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.71
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu