BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Title
Konkurencyjność przestrzenna rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
Spatial Competitiveness of Agriculture in European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 279-285, tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rolnictwo, Konkurencyjność, Konkurencyjność rolnictwa
Agriculture, Competitiveness, Agricultural competitiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest zbadanie relacji między poziomem konkurencyjności rolnictwa w poszczególnych krajach Unii Europejskiej a przeciętną wielkością produkcji rolnej z 1 ha użytków rolnych. Dodatkowo w pracy podjęto próbę określenia charakteru przestrzennych zmian wielkości produkcji rolnej w podziale na sektory. Wyniki opracowano na podstawie metody zmian konkurencyjności Estebana-Marquillasa, która pozwala na diagnostykę potencjału produkcyjnego rolnictwa regionu. W szczególności analiza ta pozwoliła na wskazanie regionów wyspecjalizowanych oraz charakteru zmian strukturalnych w zakresie badanego zjawiska. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących wielkości produkcji rolnej, w podziale na roślinną i zwierzęcą i ich podgatunki. Wszelkie dane zaczerpnięto z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Badania obejmują lata 2005-2014. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to present the competitiveness of agriculture in the EU countries. The results are based on the Esteban-Marquillas competitiveness model, which allows the diagnosis of a region's production potential. In particular, this analysis allows identification of specialized regions and the nature of structural changes in the examined phenomenon. The study was conducted on the basis of data on the volume of agricultural crop and animal production and their subspecies. All data was taken from the databases of the Central Statistical Office. The study covers the years 2004-2014. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arcelus, F.J. (1984). An Extension of Shift-Share Analysis. Growth and Change, 15, 3-8.
 2. Berzeg, K. (1978). The empirical content of shift-share analysis. Journal of Regional Science, 18, 463-468.
 3. Domańska, K. (2013). Konkurencyjność produkcji mleka w Polsce w ujęciu regionalnym, Roczniki Naukowe SERiA, 15(4), 105-111
 4. Domańska, K., Nowak, A. (2014). Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (361), 29-37.
 5. Dunn, E.S. (1960). A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 6, 98-112.
 6. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (2010) red. B. Suchecki, C. H. Beck, Warszawa, 162-194.
 7. Esteban-Marquillas, J.M. (1972). Shift and Share analysis revisited. Regional and Urban Economics, 2(3), 249-261.
 8. Fothergill, S., Gudgin, G. (1967). In defence of shift-share. Urban Studies, 16, 309-319.
 9. Houston, D.B. (1967). The Shift and Share Analysis of Regional Growth: A Critique. Southern Economic Journal, 33(4), 577-581.
 10. Łaszkiewicz, E. (2014). Wpływ konkurencyjności na poziom wynagrodzeń w krajach Europy. Analiza z wykorzystaniem modelu trendu powierzchniowego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 45(1), 41-58.
 11. Nowak, A. (2013). Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 70, 159-168.
 12. OECD (1996). Industrial Structure Statistics 1994, Paris 1996, 17-19.
 13. OECD (1996a). Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, "STI Working Papers", no 16/1996, Paris
 14. Perloff, H.S., Dunn, E.S., Lampard, E.E., Muth, R.F. (1960). Regions, resources and economic growth, Johns Hopkins Press, Baltimore
 15. Słodowa-Hełpa, M. (2003). Konkurencyjność-główne wyzwanie dla polskich wspólnot lokalnych i regionalnych w zintegrowanej Europie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (16), 111-129.
 16. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, (7-8), 95-111.
 17. Stevens, B., Moore, C.L. (1980). A critical review of the literature on shift-share as a forecasting technique. Journal of Regional Science, 20, 419-437.
 18. Tluczak, A. (2016). Metoda zmian konkurencyjności Estebana - Marquillasa a specjalizacja regionu na przykładzie produkcji zwierzęcej w Polsce. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 152-160.
 19. Trzpiot, G., Ojrzyńska, A., Szołtysek, J., Twaróg, S. (2013). Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce. Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, UE Katowice, Katowice, 84-98.
 20. Tyson, L., (1992). Who's bashing whom: trade conflict in high technology industries, Institute for International Economics, Washington D.C.
 21. Woś, A. (2001). Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. Warszawa, IERiGŻ, 30-34.
 22. Woźniak, D. (2010). Identyfikacja przewag konkurencyjnych regionu. W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, A Ujwara-Gil, Sowa Drukarnia Cyfrowa, Warszawa, 235-240.
 23. Wysokińska, Z. (2002). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech). Studia Europejskie, 1, 127-159.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.73
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu