BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatrak Andrzej Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Title
Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie
Needs and Directions for Supporting Innovation in Agribusiness
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 286-297, bibliogr. 25 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Agrobiznes, Innowacje, Polityka innowacyjna, Procesy innowacyjne
Agrobusiness, Innovations, Innovation policy, Innovation processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było określenie potrzeb innowacyjnych w agrobiznesie i ich uwarunkowań oraz przewidywanych kierunków ich realizacji. Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu innowacyjności i ich powiązania ze sobą, potrzeby innowacyjne agrobiznesu i ich uwarunkowania, kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie przez politykę Unii Europejskiej oraz kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie przez politykę w Polsce. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że innowacyjność należy rozpatrywać szeroko, biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom innowacyjności, potrzeby w zakresie innowacji, proces innowacyjny i jego uwarunkowania oraz przyjęcia ich jako podstawy wyznaczania kierunków innowacji i polityki innowacyjnej w agrobiznesie. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu oraz dokumentów i materiałów dotyczących polityki innowacyjnej UE i Polski. (abstrakt oryginalny)

Aim of this article was to identify innovative needs in agribusiness and their determinants and predicted directions of their implementation This study discusses the following issues: characteristics of basic concepts of innovation and their interrelationships, innovation needs of agribusiness and their determinants, directions of supporting innovation in agribusiness by EU policy and directions of supporting innovation in agribusiness by policy in Poland. Considerations shows that innovation should be considered broadly, taking into account the level of innovation so far, the needs for innovation, the innovation process and its conditioning and the adoption of them as a basis for setting the direction of innovation and agribusiness innovation policy. This article is based on the literature of the subject and documents and materials related to EU and Polish innovation policy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akridge, J.T., Barnard, F.L., Dooley, F.J., Foltz, J.Ch. (2012). Agribusiness Management, London, Wyd. Taylor &Francis Ltd, Part 1.
 2. Barska, A. (2017). Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 17 (1), 7-18, DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.1.
 3. Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Wyd. Difin, Warszawa.
 4. Decyk, K., Juchniewicz, M. (2013). Działania i instrumenty polityki innowacyjnej w opinii mikroprzedsiębiorców. Zarządzanie Publiczne, 2 (22), 237-251, DOI:10.4467/20843968ZP.13.020.1194.
 5. Firlej, K., Makarska, A. (2012). Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Steinensis, Oeconomica, 297 (68), 37-46.
 6. Foray, D. (2009). Understanding Smart Specialization. W: Pontikakis, D., Kyriakou, D., van Bavel, R. (red.) The Questions of R&D Specialization: Perspectives and Policy Implications. Institute for Perspective Technological Studies - Joint Research Centre, Seville, 19-28.
 7. Gołębiewski, J. (2014). Biogospodarka jako inteligenta specjalizacja regionów w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (8-1), 55-69.
 8. Goryńska-Goldmann, E., Wojcieszak, M. (2017). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, 19 (1), 44-51, DOI: 10.5604/01.3001.0009.8338.
 9. Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Jaskanis, A., Majczyk, J. (2016). Nurt Human Relations i zachowania organizacyjne. W: Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 389-403.
 11. KIS (2015). Krajowe inteligentne specjalizacje, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 12. Klincewicz, K. (2011). Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. OECD (2005). Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD and Eurostat, Oslo.
 14. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. Pobrane 1 czerwca 2017 r. z https://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow- Wiejskich-2014-2020.
 15. SIR (2017). Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów. Pobrane 1 czerwca 2017 r. z http://www.cdr.gov.pl sir/90-nasze-dzialania/sir/sir-schemat/1744-czym-jest-sir.
 16. Sřrensen, E., Torfing J. (2012). Introduction Collaborative Innovation in the Public Sector. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 17(1), 1-14.
 17. UE (2010a). Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 18. UE (2010b). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r. - Projekt przewodni strategii Europa 2020 - Unia innowacji, COM(2010) 546 wersja ostateczna.
 19. UE (2010c). Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów z dnia 6 października 2010, KOM (2010) 553, wersja ostateczna.
 20. UE (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju z dnia 29 lutego 2012, Komisja Europejska EUR-Lex, COM 79, wersja ostateczna.
 21. UE (2013). Opinia Komitetu Regionów Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa z dnia 10 stycznia 2013, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2013/C 17/10.
 22. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. 2006, nr 171, poz.1225, tekst ujednolicony z 31.01.2017 r. Pobrane 15 maja 2017 r. z http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html.
 23. Wiatrak, A.P. (2016a). Innowacyjność w politykach Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki wspierania organizacji. Zarządzanie i Finanse, 14 (2-2), 463-472.
 24. Wiatrak, A.P. (2016b). Sieć innowacji w rolnictwie - istota, cele i uwarunkowania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18 (3), 380-384.
 25. Woś, A. (1996). Agrobiznes. Makroekonomika, Wyd. Key Text, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.74
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu