BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Czynniki kształtujące ceny wybranych produktów rolno-żywnościowych
Factors Shaping the Prices of Selected Agri-food Products
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 298-307, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Produkty rolne, Przemysł rolno-spożywczy, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Ceny, Ceny produktów rolnych
Agricultural products, Agri-food industry, Agricultural and food processing, Prices, Agricultural prices
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Różnice cenowe w istotny sposób kształtują handel i wpływają na zachowania konsumentów. Zmiany cen produktów rolnych implikują zmiany cen żywności. Czynniki kształtujące ceny produktów rolno-żywnościowych można podzielić na strukturalne (np. plon, powierzchnia zasiewu, spożycie, import, eksport) i koniunkturalne (np. ekstremalne zjawiska pogodowe, kursy walut). Celem tego artykułu jest badanie wpływu czynników podażowo-popytowych na cenę skupu wybranych produktów na rynkach UE i Polski. Główną metodą badawczą, za pomocą której przeprowadzono analizy, były ekonometryczne modele przyczynowo-skutkowe. Ponadto modele trendów pozwoliły wyznaczyć kierunek rozwoju cen analizowanych artykułów rolno-żywnościowych. Do badań wykorzystano dane OECD i FAO oraz EUROSTATU. Wyniki badań wskazały zależności pomiędzy ceną skupu produktów rolno-żywnościowych a czynnikami podażowo-popytowymi oraz umożliwiły porównanie tych cen w Polsce i UE. Modele trendów pozwoliły wyznaczyć prognozy cen na kolejne dwa lata. (abstrakt oryginalny)

Price differences significantly shape trade and affect consumer behavior. Change in prices of agricultural products imply changes in food prices. Factors shaping the prices of agri-food products can divide into structural factors (for example: area of crops, consumption, import, export) and cyclical factors (for example: extreme weather events, exchange rates). The purpose of this article is to study the influence of supply and demand factors on the purchase prices of selected products on the EU and Polish markets. The main research methods are the econometric causal-effect models. In addition, trend models will allow to determine the direction of development for the prices of analyzed agri-food products. OECD, FAO and EUROSTAT data were used to this study. The results show the relationship between the purchase price of agri-food products and supply and demand factors and allow comparison of these prices in Poland and in the EU. Trend models have helped to set price forecasts for the next two years. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auffhammer, M., Hsiang, S.M., Schlenker, W., Sobel, A. (2013). Using weather data and climate model output ineconomic analyses of climate change. Review of Environmental Economics and Policy, 7(2), 181-198.
 2. Bąk-Filipek, E. (2014). Przemiany na rynku mięsa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 7-16.
 3. Baffes, J., Dennis, A., (2013). Long-Term Drivers of Food Prices. Policy Research Working Paper 6455, Washington D.C.
 4. Bełdycka-Bórawska, A., Bórawski, P., Jankowski, K. (2015). Zmienność cen na rynku rzepaku w Polsce. RN Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(3), 674-681.
 5. EUROSTAT (2016). Eurostat's Database, Pobrane 15 kwietnia 2017 z: http://ec.europa.eu/eurostat
 6. FAO (2012). Statistical Databases, http://faostat3.fao.org/home/E
 7. GUS (2016). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016. Pobrane 18 maja 2017 z: http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-handlu-zagranicznego-2016,9,10.html
 8. Hajdukiewicz, A. (2014). Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369, 239-250.
 9. Hamulczuk, M., Gędek, S., Klimowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych. Warszawa: IERiGŻ- PIB nr 52.
 10. Jerzak, M.A., Łąkowski, H.S. (2013). Towarowe instrumenty pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku w warunkach rosnącego ryzyka cenowego. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 103, 131-140.
 11. Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2010). Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na poziom i relacje cenowe w rolnictwie polskim (analiza długookresowa). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 85, 59-67.
 12. Kukuła, K. (red), (2009).Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa.
 13. Miegel, M. (2008).Granice wzrostu. Forum 9, 21-23.
 14. Mroczek, R., (2007). Konkurencyjność produktów polskiego rolnictwa po wejściu do UE. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 267-276.
 15. OECD-FAO, (2016). Agricultural Outlook. http://www.oecd.org/site/oecd-fao-agriculturaloutlook
 16. ONZ, (2016). Liczba ludności na świecie. Nowy raport ONZ. Pobrane 11 maja 2017 z: http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/161209929-Liczba-ludnosci-na-swiecie-Nowy-raport-ONZ.html#ap-1.
 17. Schmitz, M. (2013). Biofuel's impact on food prices should be put into perspective, European Voice. Pobrane 10 kwietnia 2017 z: http://www.europeanvoice.com/article/imported/biofuel-s-impact-on-food-pricesshouldbe-put-into-perspective/77678.aspx
 18. Stańko, S. 2008. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 94(2), 65-79.
 19. Stępień, S. (2011). Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98(3), 32-41.
 20. Rembisz, W. (2008). Makro-i mikroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym. Wyd. VIZJAPRESS&IT, Warszawa.
 21. Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 86-96.
 22. Zawadzka, D., Pasińska, D. (2016). Rynek mięsa. Stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 51.
 23. Zawojska, A. (2011). Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych? Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 177-191.
 24. Zeliaś, A., Wanat, S., Pawełek, B. (2003).Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa.
 25. Zhang, W., Yu, E.A., Rozelle, S., Yang, J., Msangi, S. (2013).The impact of biofuel growth on agriculture: Why is the range of estimates so wide? Food Policy, 38, 227-239.
 26. Ziętara, W. (2008). Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 94(2), 80-94.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.75
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu