BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Grużewska Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Guguła Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Yatsyshyn Anastasiia (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Produkcja i jakość ziemniaka jadalnego w opinii konsumentów w Polsce i na Ukrainie
Production and Quality of Table Potato in the Opinion of Consumers in Poland and Ukraine
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 3, s. 308-318, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Ziemniaki, Przetwórstwo ziemniaków, Produkcja rolna, Produkty rolne, Konsumpcja, Preferencje konsumenta
Potatoes, Potato processing, Agricultural production, Agricultural products, Consumption, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego w 2014 roku na terenie Ukrainy, w mieście Łuck i Polski, w mieście Biała Podlaska. W badaniach uczestniczyło 100 osób pochodzących po połowie z Ukrainy i Polski. Kwestionariusz ankietowy zawierał dwanaście pytań, w tym dziesięć pytań zamkniętych i dwa, w których trzeba było wybrać 2-3 warianty odpowiedzi. Badania przeprowadzono anonimowo, uwzględniając pięć przedziałów wiekowych respondentów. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazała, że większość ankietowanych uprawiało ziemniak w swoim gospodarstwie. W Polsce największa liczba respondentów stwierdziła, że spożywają bulwy ziemniaka 1-2 razy w tygodniu, mieszkańcy Ukrainy preferowali spożywanie 3-4 razy w tygodniu, a preferowaną formą w obu krajach były ziemniaki gotowane z wody. Bulwy do celów konsumpcyjnych pochodziły z własnej produkcji oraz kupowane były głównie na bazarze. Większość ankietowanych Polaków interesowała się krajem pochodzenia kupowanych ziemniaków oraz etykietą na opakowaniu. Na decyzje zakupowe mieszkańców Ukrainy wpływała głównie cena, a opakowanie miało najmniejsze znaczenie. Ankietowani pochodzący z obu krajów najbardziej doceniali w ziemniaku dobre walory smakowe, ponadto oczekiwali bulw o dobrej jakości kulinarnej i o dobrym wyglądzie zewnętrznym. Zdecydowanie mniejsze wymagania ankietowanych dotyczyły "bogatej" w informacje etykiety i przystępnej ceny. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of survey research conducted in Łuck (Ukraine) and Biała Podlaska (Poland) in 2014. A total of 100 people, half of them Polish and the other half Ukrainian, were interviewed in the study. They were asked twelve questions, including ten open-ended questions and two questions which had 2-3 answers to choose from. The survey was anonymous and was carried out in five age groups. Analysis of the answers demonstrated that most respondents grew their own potatoes. The majority of Polish respondents said they consumed potatoes once or twice per week, Ukrainians eating them three or four times per week. In both countries, the preferred consumption form was boiled potatoes. Tubers for consumption were produced by the respondents or were purchased, mainly at the market. The majority of Poles wanted to know the country of origin of the potatoes they wanted to buy. Also, they were interested in the label attached to the package of the potatoes. Ukrainians predominantly made their decisions based on the price, the labelling being the least important. Respondents from both countries paid the greatest attention to potato flavour; they expected potatoes to be characterised by good cooking quality and appealing external appearance. They were by far less interested in an informative label and affordable price. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Camire, M.E., Kubow, S., Donnelly, D.J. (2009). Potatoes and human health. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 49(10), 823-840.
 2. Chotkowski, J., Rembeza, J. (2005). Preferencje konsumentów i zmiany w spożyciu ziemniaków. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7(3), 42- 49.
 3. Дoмбpoвcька, C.C. (2015). Cпoживання плoдooвoчeвoї пpoдукцiї в укpаїнiу кoнтeкcтi забeзпeчeння пpoдoвoльчoї бeзпeки кpаїни. Poздiл 2. Eкoнoмiка та упpавлiння нацioнальним гocпoдаpcтвoм. (Spożycie owoców i warzyw na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju). 20(3), 37-40.
 4. Gawecki, J., Hryniewiecki, L. (2010). Żywienie człowieka. T 1. Wyd. PWN, Warszawa.
 5. Grużewska, A., Zarzecka, K., Gugała, M., Paprocka, S. (2016). Produkcja i znaczenie konsumpcyjne ziemniaka i rzepaku w Polsce i w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 85-93.
 6. Herse, J. (1980). Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. PWN, Warszawa.
 7. Kunachowicz, H., Nadolna, I., Iwanow, K., Przygoda, B. (2010). Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.
 8. Leszczyński, W. (2012). Żywieniowa wartość ziemniaka i przetworów ziemniaczanych (Przegląd literatury). Biuletyn IHAR, 266, 5-20.
 9. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. Cz. 2. (2015). Wyd. COBORU, Słupia Wielka.
 10. Mozolewski, W., Radzymińska, M., Łazicki, T. (2014). Jakość ziemniaka spożywczego w opinii konsumentów. Biuletyn IHAR, 272, 5-16.
 11. Nowacki, W. (2015). Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(1), 169-175.
 12. Nowacki, W. (2016). Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce - stan obecny i perspektyw rozwoju. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(1), 196-201.
 13. Pудь, B.П., Муpавйoва, O.B., Cидopа, B.B. (2015). Пpoблeми poзвитку pинку каpтoплi в Укpаїнi. (Problemy rynku ziemniaków na Ukrainie). Oвoчiвництвo i баштанництвo. Bип. 61, 193-199.
 14. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. (2015). Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 42, 1-37.
 15. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. (2016). Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 43, 1-37.
 16. Sołtys, D. (2013). Solanina i chakonina - główne glikoalkaloidy ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.). Kosmos, 62(1), 129-138.
 17. Statystyczny Rocznik Ukrainy. (2015). Pocлинництвo Kipoвoгpадcькoїoблаcтi у 2015 poцi. Kiev, 116-143.
 18. Stypa, I., Zgórska, K. (2010). Ziemniak nasz powszedni. Wyd. IHAR, Bonin.
 19. Wierzbicka, A. (2012). Zawartość składników mineralnych w bulwach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym, ich wartość żywieniowa i wzajemne relacje. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(4), 188-192.
 20. Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 roku. (2014). GUS, Warszawa.
 21. Zarzecka, K. (2009). Potato as a global plant nutritional dietary and medicinal values. Rozprawy Naukowe PWSZ im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, 3, 163-175.
 22. Zarzecka, K., Gugała, M. (2010). Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka jadalnego w sieci handlowej Siedlec i Międzyrzeca Podlaskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(4), 403-406.
 23. Zarzecka, K., Gugała, M., Zarzecka, M. (2013). Ziemniak jako dobre źródło składników odżywczych. Postępy Fitoterapii, 3, 191-194.
 24. Zgórska, K. (2013a). Wykorzystanie ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3(7), 5-9.
 25. Zgórska, K. (2013b). Ziemniak jako składnik racjonalnej diety. Ziemniak Polski, 1, 29-35.
 26. Zhu, F., Cai, Y.Z., Ke, J., Corke, H. (2010). Compositions of phenolic compounds, amino acids and reducing sugars in commercial potato varieties and their effects on acrylamide formation. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(13), 2254-2262.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.76
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu