BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurková Karina (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Podatek dochodowy a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie (ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kosztów amortyzacji środków trwałych)
Income Tax Versus Decision in the Enterprise (with Taking the Forming of Capital Assets Depreciation Costs into Consideration)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 96-103, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Amortyzacja
Income tax, Decision-making process in the enterprise, Amortization
Note
summ.
Abstract
W artykule wskazano, jakie możliwości wpływania na wysokość obciążeń finansowych przedsiębiorstwa daje decydentom konstrukcja podatku dochodowego. Zasygnalizowano różne aspekty, dokładniej omawiając amortyzację środków trwałych jako czynnik bezpośrednio wpływający na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz oddziałujący na rozwój przedsiębiorstwa. W aspekcie rozwoju przedsiębiorstwa zaś nie minimalizacja obciążeń finansowych jest najistotniejsza, lecz ich optymalizacja w świetle ogólnych celów przedsiębiorstwa. Należy w tym miejscu również zauważyć, że dla długofalowych efektów podejmowanych decyzji niekorzystnym zjawiskiem są częste zmiany prawa podatkowego, ponieważ powodują niepewność co do rzetelnej oceny działań podejmowanych w przyszłości. W polskich realiach przedsiębiorcy niejednokrotnie borykali się ze zmianami przepisów, częstokroć nie mając odpowiedniego czasu do ich przeanalizowania i właściwego przygotowania się do zmienionych warunków prawnych. Należy mieć nadzieję, że w Polsce będącej członkiem Unii Europejskiej zmiany te nie będą już radykalne i, co najważniejsze, będą przewidywalne. (fragment tekstu)

This article indicates the conditions accompanying decisions being made by the managers of the enterprise as well as the place of the tax policy in decision processes of the trade units. Special attention was placed on the income tax. Tax policy connected with the income tax offers a lot of possibilities to choose from while making trade decisions. In order to demonstrate the opportunities of choice resulting from the construction of the income tax, the variants of shaping costs of depreciation of fixed assets have been discussed. Depreciation as the cost affecting the taxation base creates a wide range of possibilities of its decrease or increase in order to achieve the main objectives of not only the tax policy but also enterprise policy as a whole. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czermiński A., Czapiewski M., Organizacja procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Gdańsk 1995.
 2. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, "Studia i Monografie Uniwersytet Opolski", nr 274, Opole 1999.
 3. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 4. Gaudement P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 5. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2001.
 6. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN Warszawa, 1993, s. 147.
 7. Kałdoński M., Wpływy opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na jego rozwój - wybrane aspekty, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. VI. Opodatkowanie, AE, Poznań 2000.
 8. Poszwa J., Planowanie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa w zarządzaniu finansami, [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, 1.1, red. D. Zarzecki, Szczecin 2000.
 9. Schneeloch D., Besteuerung und betrieliche Steuerpolitik, cz. 1, Verlag Vahlen, München 1994.
 10. Sobiech J., Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. VI. Opodatkowanie, AE, Poznań 2000.
 11. Sokołowski J., Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze. AE, Wrocław 1991.
 12. Zabłocka S., Płacić jak najmniej, czyli poradnik optymalizacji podatkowej ODDK, Gdańsk 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu