BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszela Grzegorz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Ochnio Luiza (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Changes in Consumer Food Preferences in EU Countries from 2001-2013
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 161-171, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Preferencje konsumenta, Konsumpcja żywności, Analiza wielowymiarowa, Analiza danych, Struktura konsumpcji
Consumer preferences, Food consumption, Multi-dimensional analysis, Data analysis, Structure of consumption
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
This paper attempts to rank EU countries according to changes in consumer food preferences between 2001 and 2013. The size of these changes was determined using a synthetic rate created for this purpose. This rate was intended to accommodate changes in consumption levels in 9 product groups per capita. It turns out that we may use the greatest possible measure of the structure's dissimilarity as an analogy to the Gini coefficient, to express this rate. Using the "ar" measure to compare structures of food consumption in two separate three-year time periods for each country, scientists may rank and group the countries according to the value of changes in consumer food preferences. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold, B.C. (1987). Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics, v. 43, Springer-Verlag, Berlin.
 2. Balanza, R., García-Lorda, P., Pérez-Rodrigo, C., Aranceta, J., Bonet, M. B., Salas-Salvadó, J. (2007). Trends in food availability determined by the Food and Agriculture Organization's food balance sheets in Mediterranean Europe in comparison with other European areas. Public health nutrition, 10(2),168-176.
 3. Binderman, Z., Borkowski, B., Szczesny, W. (2013). Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 27-38.
 4. Binderman, Z., Koszela, G., Szczesny, W. (2014). Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 15-26.
 5. Borkowski, B., Szczesny, W. (2005). Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji, Roczniki Naukowe SERIA, 7(5), 11-15.
 6. De Amorim, R.C., Mirkin, B. (2012). Minkowski metric, feature weighting and anomalous cluster initializing in K-Means clustering. Pattern Recognition, 45(3), 1061-1075.
 7. Dudek, H., Or􀃡owski, A. (2006). Clustering of European Countries with Respect to Food Consumption. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 196, 217-228.
 8. Food and Agriculture Organization of the United States. Accessed 06 November 2017 from: http://www.fao.org/economic/ess/en
 9. Gastwirth, J.L. (1971). A general definition of the Lorenz curve, Econometrica, 39, 1037-1039.
 10. Gini, C. (1914). Sulla misura della concentrazione e della variabilitŕ dei caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
 11. Glasser, G.J. (1962). Variance formulas for the mean difference and coefficient of concentration, Journal of the American Statistical Association, 57, 648-654.
 12. Grzelak, A., Gałązka, M. (2013). Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 223-241.
 13. Jain, A.K., Dubes, R.C. (1988). Algorithms for Clustering. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA
 14. Koszela, G. (2016). Wykorzystanie gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, 6, 10-30.
 15. Kukuła, K. (red.) (2010). Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa
 16. Kukuła, K. (2012). Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(1), 5-16.
 17. Kukuła, K. (2014a). Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 7, 62-76.
 18. Kukuła, K. (2014b). Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 276-287.
 19. Małysa-Kaleta, A. (2003). Konsumpcja i zachowania konsumentów w Polsce w warunkach integracji europejskiej: wybrane zagadnienia. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 20. Notarnicola, B., Tassielli, G., Renzulli, P.A., Castellani, V., Sala, S. (2017). Environmental impacts of food consumption in Europe. Journal of Cleaner Production, 140, 753-765.
 21. Ząbkowski, T., Szczesny, W. (2012). Badanie atrakcyjności oferty dostępu do Internetu za pomocą analizy gradacyjnej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15(3), 169-188.
 22. Zimmermann, W. (1968). The power counting theorem for Minkowski metric. Communications in Mathematical Physics, 11(1), 1-8.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.92
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu