BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiszniowski Edward (Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland)
Title
Imperfections of Supervisory Prudential Regulations Related to Credit Exposures Secured by Mortgages
Niedoskonałości nadzorczych regulacji ostrożnościowych w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 1, s. 75-88, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Wartość życiowa klienta, Zabezpieczenie hipoteczne, Nieruchomości, Ryzyko kredytowe, Rekomendacje
Lifetime Value (LTV), Mortgage security, Real estate, Credit risk, Recommendation
Note
JEL Classification:
streszcz., summ.
Abstract
Wiarygodność informacji ekonomicznej przekazywanej przez banki jest jednym z kluczowych elementów budowy zaufania między tymi instytucjami a otoczeniem gospodarczym. Działalność krajowego sektora bankowego, z racji szczególnej odpowiedzialności za powierzone depozyty, podlega restrykcyjnym unormowaniom prawnym i jest kontrolowana przez nadzór bankowy. Obowiązującym banki aktem prawnym regulującym między innymi zasady pomiaru ryzyka kredytowego pochodzącego od ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie jest Rekomendacja S, która została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W publikacji omówiono niedoskonałości tej regulacji nadzorczej w zakresie definiowanych pojęć oraz zalecanych metod pomiaru wartości ekspozycji kredytowej, interpretacji i sposobu ustalania wartości zabezpieczenia hipotecznego oraz wskaźnika LtV, będącego podstawowym miernikiem pomiaru ryzyka kredytowego ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.(abstrakt oryginalny)

The credibility of economic information provided by banks is one of the key elements of building trust between the institutions and the economic environment. The activities of the national banking sector, due to the special responsibility for the entrusted deposits, is subject to restrictive legal regulations and is controlled by the banking supervision. The legal act binding the banks and regulating, among others, the rules of credit risk measurement derived from mortgage-secured loans is the S Recommendation which was issued by the Financial Supervision Commission. The publication discusses the imperfections of this supervisory regulation with regard the defined concepts and recommended methods for the measurement of credit exposure, the interpretation and the method of determining the value of mortgage security and LtV.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apanowicz J., 2010, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii i organizacji zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia.
 2. Bieniek G., Rudnicki S., 2006, Nieruchomości. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszawa.
 3. Hołyst B. (ed.), 2005, Wielka encyklopedia prawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 4. KNF, 2016, Wystąpienie KNF do Związku Banków Polskich z 10.10.2016 r., www.knf.gov.pl (access 15.10.2016).
 5. Kostecki S., 2014, Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości, Lex, Warszawa.
 6. Roubini N., Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Wiszniowski E., 2014, Ekonomiczne granice nieruchomości przemysłowej a wartość wskaźnika LtV, Problemy Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UEL I.320 ze zm.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, tekst jedn. Dz.U. 2015.2066.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, tekst jedn. Dz. U. 2013.329.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE 27.6.2013 ze zm.
 12. Uchwała nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Dz. Urz. KNF 2013.23.
 13. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16 poz. 94 ze zm.
 14. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. 2015.1774 ze zm.
 15. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn. Dz.U. 2015.584 ze zm.
 16. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. 2013.330 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.1.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu