BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Szymon (Uniwersytet Łódzki), Siwirska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowego
Internal Transport Accessibility of Stryków Municipality in Terms of Public Transport
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 21, s. 7-29, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców : Residential Environment versus Residents' Needs
Keyword
Transport, Zarządzanie transportem, Rozwój lokalny, Budżet gminy, Infrastruktura techniczna gminy, Polityka gospodarcza gminy
Transport, Transport management, Local development, District budget, Technical infrastructure of gmina, Economic policy district
Note
streszcz., summ.
Country
Stryków
Stryków
Abstract
Artykuł przestawia wyniki badań poświęconych wewnętrznej dostępności transportowej gminy Stryków w świetle funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie przestrzennego zróżnicowania wyposażenia obszaru w infrastrukturę transportową, przestrzennej dostępności do przystanków przy założeniu pieszego przemieszczania się potencjalnych pasażerów oraz danych dotyczących funkcjonowania lokalnych przewoźników, dokonano oceny efektywności funkcjonowania prowadzonej w gminie polityki transportowej w zakresie transportu zbiorowego. Cennym dla weryfikacji uzyskanych ilościowych wyników badań jest zawarty w artykule materiał badawczy, uzyskany dzięki badaniom ankietowym społeczności gminy Stryków poświęconym ich satysfakcji z oferty lokalnych przewoźników. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on the internal transport accessibility of the Stryków municipality in the light of the functioning of local public transport. An assessment has been made of the effectiveness of transport policy in the field of public transport. The assessment was based on: the spatial differentiation of the area equipment in the transport infrastructure, the spatial accessibility of the bus stops, data on the functioning of local carriers. Quantitative results were verified through questionnaire surveys. It was implemented on the community of the Stryków municipality. The study was concerned with the level of satisfaction of local carriers services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz B., Marszał T., 2011, Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego, opracowanie wykonane na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby Strategii Województwa Łódzkiego.
 2. Bartosiewicz B., Wiśniewski S., 2011, Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych - przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 93-118.
 3. Diagnoza Polskiego Transportu - stan w 2009 roku, 2011, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 4. Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M., 2013, Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oekonomica", 14.
 5. Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Janecki R., Krawiec S., 2009, Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej, "Transport Miejski i Regionalny", 1, Kraków: 2-12.
 7. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, "Biuletyn KPZK PAN", 241, Warszawa.
 8. Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Transport Miejski i Regionalny", 3, Kraków: 26-32.
 9. Loose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg - Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Öko-Institut e.V., Freiburg.
 10. Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 115-124.
 11. Pięciński W., 1977, Komunikacja jako czynnik kształtowania miasta, "Miasto", 1: 13-18.
 12. Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, "Prace Geograficzne", 233, IGiPZ PAN, Warszawa.
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno-geograficznych.
 14. Sierpiński G., 2010, Miary dostępności transportowej miast i regionów, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: Transport, 66, Warszawa: 91-96.
 15. Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014-2020, 2013, Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/368/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2014 r.
 16. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
 17. Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Witryna internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, http://www.mpk.lodz.pl/.
 19. Witryna internetowa Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, http://autobusowyrozkladjazdy.pl/.
 20. Witryna internetowa rozkładu jazdy pociągów PKP S.A., http://www.rozklad- pkp.pl/bin/query.exe/pn?.
 21. Zamieszkane Budynki, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_zamieszk_budynki_nsp_2011.pdf.
 22. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.21.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu