BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rochmińska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Pędziwiatr Kalina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Infrastruktura społeczna a zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Stryków
Social Infrastructure and Needs Fullfilment of Stryków Commune Residents
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 21, s. 31-49, rys., bibliogr. 31 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców : Residential Environment versus Residents' Needs
Keyword
Infrastruktura społeczna, Infrastruktura społeczna gminy, Finansowanie infrastruktury społecznej, Eksport usług, Potrzeby społeczne
Social infrastructure, Social infrastructure of gmina, Financing of social infrastructure, Exports of services, Social needs
Note
streszcz., summ.
Country
Stryków
Stryków
Abstract
Gmina Stryków to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarczo gmin w Polsce. Jednakże, wraz z rozwojem gospodarczym nie jest współmierny rozwój infrastruktury społecznej, która odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności lokalnych i ma istotny wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W związku z powyższym, w lipcu 2017 roku na terenie gminy Stryków przeprowadzone zostały badania sondażowe, które pozwoliły badaczom pozyskać informacje na temat wiedzy mieszkańców o inwestycjach samorządowych zrealizowanych w ostatnich pięciu latach. W trakcie badań respondenci mieli również możliwość wskazania swoich potrzeb w zakresie infrastruktury oraz dostępności do usług. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych zauważyć można, że w przestrzeni widzą oni głównie inwestycje związane z infrastrukturą techniczną, a nie społeczną. Natomiast brakuje im w niej głównie kompleksów sportowo-rekreacyjnych, które są elementem infrastruktury społecznej. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na lepszą identyfikację potrzeb mieszkańców, a w późniejszym czasie również na trafniejsze ich zaspokajanie przez władze lokalne. (abstrakt oryginalny)

Commune of Stryków is one of the fastest growing economic communities in Poland. However, economic development is not commensurate with the development of social infrastructure, which plays an important role in the functioning of local communities and has a significant impact on meeting the needs of residents. In connection with the above, in July 2017, in the Stryków commune was conducted a survey, which allowed researchers to obtain information on inhabitants knowledge about local government investments realized in the last five years. During the research, respondents also had the opportunity to indicate their needs in terms of social infrastructure and access to services. On the basis of respondents answers, it can be noticed that they see mainly investments related to technical, not social, infrastructure in space. While, they mainly show lack of sports and recreations complexes, which are part of social infrastructure. The research results will allow for better identification of residents needs, and later also for better fultimenting these needs by the local government. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk M., Kłopot S.W., Pluta J., 2010, Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Borsa M., 2007, Podstawy urbanistyki i planowania przestrzennego, Materiały dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wersja robocza, Warszawa.
 3. Brol R., 1995, Gospodarka lokalna, Wrocław.
 4. Budner W., 2003, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 5. Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 6. Dolata M., Łuczka-Bakuła W., 2005, Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 7. Kapusta F., 2012, Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 29: 315-325.
 8. Kołodziejczyk D., 2014, Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360: 198-207.
 9. Kozłowski W., 2012, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 10. Kroszel A., 1990, Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole.
 11. Kupiec L., Gołębiowska A., Wyszkowska D., 2004, Gospodarka przestrzenna - t. 6: Infrastruktura społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 12. Mikołajewicz Z., 1991, Inwestycje jako czynnik kształtujący zasoby infrastruktury społecznej, Opole.
 13. Mikołajewicz M., 1992, Gospodarowanie zasobami środków trwałych infrastruktury społecznej, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole.
 14. Mirowski W., 1996, Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 3, Warszawa.
 15. Miszewski B., 1973, Postęp społeczny a infrastruktura społeczna, PWE, Warszawa.
 16. Naumowicz K., 1992, Zagadnienia ogólne: skrypt dla studentów kierunku ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Obrębalski M., 2001, Miejski system infrastruktury społecznej, [w:] Brol R. (red.), Ekonomika zarządzania miastem, Wrocław.
 18. Palonka K.M., 1992, Stan i zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury społecznej na wsi, Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 5, Warszawa.
 19. Podoski K., 1978, Infrastruktura społeczna w Polsce. Stan i perspektywy, PWE, Warszawa.
 20. Rajchel D., 2004, Infrastruktura społeczna czynnikiem rozwoju obszarów podmiejskich na przykładzie powiatu opolskiego, [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, Uniwersytet Opolski, Opole: 253-269.
 21. Rogoziński K., 1993, Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 22. Rutkowska G., 2007, Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej gminie z wymogami UE, Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 16, Warszawa.
 23. Sadowy M., 1988, Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju miast polskich, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Warszawa.
 24. Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014-2020, 2013, UMiG, Stryków.
 25. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, 2008, UMiG, Stryków.
 26. Wielka encyklopedia PWN (red. J. Wojnowski), 2002, t. 25, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Witkowski K., Starościc D., 2008, System infrastruktury społecznej w gminie, "Studia Lubuskie", 4, PWSZ IPiA, Sulechów.
 28. http://geoportal.lodzkie.pl (dostęp: 28.02.2017).
 29. http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/view (dostęp: 15.10.2017).
 30. http://stat.gov.pl/ (dostęp: 28.02.2017).
 31. http://www.codgik.gov.pl (dostęp: 15.10.2017).
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.21.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu