BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pielesiak Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej Stryków i ich wpływ na jakość życia mieszkańców
Green Spaces in Stryków Urban-Rural Commune and their Influence on Residents'quality of Life
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 21, s. 51-71, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców : Residential Environment versus Residents' Needs
Keyword
Ochrona terenów zielonych, Jakość życia, Jakość życia w planie regionalnym, Aktywizacja obszarów wiejskich, Infrastruktura wsi, Gmina
Protection of green areas, Quality of life, Quality of life in regional plan, Activation of rural areas, Rural infrastructure, District
Note
streszcz., summ.
Country
Stryków
Stryków
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na tereny zieleni w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie gminy Stryków. W pierwszej części opracowania omówiono strukturę rodzajową i rozmieszczenie terenów zieleni, nawiązując do wybranych zagadnień współczesnego rozwoju społeczno-ekonomicznego omawianej jednostki. W dalszej kolejności przedstawiono wyniki wywiadu kwestionariuszowego z 490 mieszkańcami gminy. Omówiono percepcję lokalnych terenów zieleni oraz postrzeganie ich związku z jakością życia w gminie Stryków. Z badań wynika, że respondenci doceniają gminne tereny zieleni, zwłaszcza te, które poprzez bogate zagospodarowanie są dobrze przystosowane do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. W wywiadach akcentowano także rolę zieleni w kształtowaniu krajobrazu gminy oraz poprawie lokalnych warunków zamieszkania. Jest to o tyle istotne, że badana jednostka terytorialna cechuje się dynamicznym rozwojem społeczno-ekonomicznym i silną ekspansją obiektów budowlanych, w tym wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych i magazynowych oraz obiektów infrastruktury technicznej na tereny otwarte. Zjawiska te mogą w efekcie pogorszyć walory gminnego krajobrazu, a przez to - negatywnie wpłynąć na jakość i chęć mieszkania w gminie Stryków. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on green areas in urban-rural commune using the example of Stryków. First, the structure and location of the green areas were presented in reference to the chosen aspects of contemporary socio-economic development in this area. Furthermore, the results of a questionnaire interview with 490 municipal residents were presented. The perception of local green areas and their relation with the quality of life were discussed. It seems that the respondents appreciate municipal green areas, especially those well-developed ones which offer good conditions for leisure and recreation. In the interviews a positive role of green areas for local landscape and residential quality was emphasized as well. This is especially important nowadays, when Stryków is faced with a dynamic socio-economic and land development. As a result those phenomena might deteriorate municipal landscape and therefore reduce the quality of life and people's willingness to settle there. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrejczuk W., 2013, Funkcje krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 20: 65-81.
 2. Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bacior S., 2013, Ocena zmian struktury przestrzennej gospodarstw rolnych spowodowanych przejęciem części gruntów pod pas autostrady na przykładzie autostrady A1, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", 3 (1): 217-227.
 4. Baskaya A., Wilson C., Özcan Y., 2004, Wayfinding in an Unfamiliar Environment. Different Spatial Settings of Two Polyclinics, "Environment and Behavior", 36 (6): 839-867.
 5. Berny J., Leśniewski M.A., Górski P., 2012, Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Seria: Administracja i Zarządzanie, 92: 77-89.
 6. Bogacka E., 2017, Problematyka badawcza z zakresu poczucia bezpieczeństwa człowieka w przestrzeni miasta, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 27: 141-151.
 7. Bożętka B., 2008, Systemy zieleni miejskiej w Polsce - ewolucja i problemy kształtowania, "Problemy Ekologii Krajobrazu", 22: 49-63.
 8. Centralny rejestr form ochrony przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl (dostęp: 05.09.2017).
 9. Chebat J.C., Gélinas-Chebat C., Therrien K., 2005, Lost in a mall - the effects of gender, familiarity with a shopping mall and shopping values on shoppers 'wayfinding proces, "Journal of Business Research", 58 (11): 1590-1598.
 10. Czapiński J., 1994, Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys psychologii cebulowej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
 11. Czepkiewicz M., Jankowski P., 2015, Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1: 101-117.
 12. Dane GUS (BDL), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ (dostęp: 25.09.2017).
 13. Durecka I., 2017, Parki jako element struktury przestrzennej miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Durecka I., Durecki T., 2015, Wpływ inwestycji z dofinansowaniem unijnym na rozwój przestrzenny w wybranych miastach aglomeracji łódzkiej, "Acta Universitatis Lodzien-sis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 19: 149-165.
 15. Geoportal, http://www.geoportal.gov.pl (dostęp: 27.09.2017).
 16. Golledge R.G., 1992, Place Recognition and Wayfinding: Making Sense of Space, "Geoforum", 23 (2): 199-214.
 17. Kusterka-Jefmańska M., 2014, Metodyka badań subiektywnej jakości życia - wybrane inicjatywy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 333: 81-89.
 18. Lechowski Ł., 2013, Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą GIS, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 14: 59-76.
 19. Myga-Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, "Problemy Ekologii Krajobrazu", 19: 101-110.
 20. Nalewajko J., Pielesiak I., 2009, Cechy środowiska przyrodniczego gminy Stryków oraz jego antropogeniczne przeobrażenia, [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta - Gminy Stryków & WIST, Łódź.
 21. Nawojczyk M., 2010, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.
 22. Piasny J., 1993, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki jego określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", LV (2): 73-92.
 23. Pielesiak I., 2016, Dezintegracja przestrzeni Łodzi w świetle badań społecznych, "Studia Miejskie", 21: 53-65.
 24. Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2010, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Łódź.
 25. Rochmińska A., Pielesiak I., Deptuła M., Siwirska M., Musiaka Ł. (red.), 2016, Jakość życia w gminie Stryków. Transport, inwestycje, mieszkalnictwo, rekreacja, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ, Łódź.
 26. Ruelle C., Halleux J.-M., Teller J., 2012, Landscape Quality and Brownfield Regeneration: a Community Investigation Approach Inspired by Lanscape Preferences Studies, "Landscape Research", http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/105876/1/Landscape%20 Research%20online.pdf (dostęp: 07.10.2017).
 27. System Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Strykowie, http://strykow.e-mapa.net/ (dostęp: 27.09.2017).
 28. Szumacher I., 2011, Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów, "Prace i Studia Geograficzne", 46: 169-176.
 29. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717.
 30. Virtudes A., 2016, Benefits of Greenery in a Contemporary City, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/3/032020/pdf (dostęp: 07.10.2017).
 31. Wycichowska B., 2008, Zawłaszczanie chronionego krajobrazu kulturowego przez samorządy gminne. Bilans strat na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG", 10: 368-376.
 32. Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie oddziaływania miasta Szczecin, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.21.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu