BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Paweł (Uniwersytet Łódzki / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na kreowanie polityki przestrzennej Łodzi
The Impact of NGO's and Social Initiative on Creation of Spatial Policy at Local Level in Łódź
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 21, s. 99-122, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców : Residential Environment versus Residents' Needs
Keyword
Partycypacja społeczna, Partycypacja finansowa, Konsultacje społeczne, Polityka przestrzenna, Organizacje pozarządowe, Tworzenie polityki
Social participation, Financial participation, Public Consultations, Spatial policy, Non-governmental organisation, Policy-making
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu organizacji pozarządowych i obywateli na tworzenie polityki przestrzennej Łodzi. W pracy podjęto kwestie zakresu aktywności, form oraz skuteczności łódzkich organizacji pozarządowych w procesach partycypacyjnych. Dokonano także analizy uwag składanych podczas konsultacji społecznych dokumentów strategicznych oraz planistycznych Łodzi. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article was to present the results of the research concerning the impact of NGOs and citizens on spatial policy creation in Łódź. The study addresses the spectrum, forms of activity and effectiveness of Łódź NGOs of the participation in the spatial planning processes. The project also analyses the discussion in the form of comments which appeared during public consultation of the strategic and urban planning documents referring to Łódź. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogacz-Wojtanowska E., 2013, Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Brodie E., Cowling E., Nissen N., Ellis Paine A., Jochum V., Warburton D., 2009, Understanding participation: A literature review, National Council for Voluntary Organisations, Londyn.
 3. Brzeziński C., 2015, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gaczek W.M., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań.
 6. Gliński P., 2006, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 7. Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 8. Herbst J., 2005, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.
 9. Kietlińska K., 2010, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 10. Kijowski D.R., 2010, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne, "Samorząd Terytorialny", 1-2, Warszawa.
 11. Kisilowski M., 2009, Prawo sektora pozarządowego: analiza funkcjonalna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 12. Kowalik J., 2004, Między partycypacją a zarządzaniem: w poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 13. Marczewska-Rytko M., Michałowski S. (red.), 2012, Demokracja bezpośrednia w samorządzie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Puk M., 2011, Kolizje przestrzenne i konflikty społeczne - gra o przestrzeń - rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju, "Studia KPZK", 142, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 15. Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju, Budownictwo i Inżynieria Produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 16. Weigel E., 2006, Pozarządowe usługi społeczne w przestrzeni miasta, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów Uchwałą nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 roku.
 18. Polityka Komunalna i Ochrony Środowiska Miasta Łodzi 2020+, 2013, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
 19. Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
 20. Polityka Rozwoju Sieci Rowerowej 2015-2020+, 2015, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
 21. Strategia Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
 22. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
 23. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi, 2010, Łódź.
 24. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U., nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 13 grudnia 2014 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U., nr 0, poz. 40 z późn. zm.
 26. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 2020+, 2014, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.21.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu