BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habrel Mykoła (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza problemów przestrzennych Lwowa - podejście strukturalne
Analysis of Living Spatial Problems - Structural Approach
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 21, s. 123-138, tab., bibliogr. 6 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Środowisko zamieszkania a potrzeby mieszkańców : Residential Environment versus Residents' Needs
Keyword
Urbanistyka, Metodologia badań, Analiza strukturalna, Rewitalizacja urbanistyczna, Planowanie przestrzenne, Ład przestrzenny, Miasto
Urban studies, Research methodology, Structural analysis, Urban revitalization, Spatial planning, Spatial order, City
Note
streszcz., summ.
Country
Lwów, Lwów (Ukraina)
Lviv
Abstract
Autor zaproponował użycie strukturalnego podejścia do analizy problematycznych przypadków w projektowaniu urbanistycznym i w procesie kierowania miastem. W tym celu zastosował pięciowymiarowy model przestrzeni zurbanizowanej, który ocenia relacje i współdziałania między wymiarami (L - ludzki, F - funkcji, X - warunków, G - geometryczny i T - czasu). Ocena poszczególnych wymiarów i współdziałań daje możliwość usystematyzowania problemów, określenia analizy przyczyn ich powstania i analizę rozwoju, co w końcowym etapie ułatwi podejmowanie decyzji naprawczych. Zaproponowane narzędzie metodologiczne zastosowano na przykładzie Lwowa. (abstrakt oryginalny)

The offered structural going to analyse of problem situations at planning and building of cities, management processes. A methodological tool is based on the model of space (LFXGT). The estimation of the separate measuring and cooperations after the relations of compatibility, coordination, conflict gives anopportunity to systematize problems, carry out the analysis of their development. Verification of the offered methodological tool is carried out on the example of analysis of problem situation and diagnosticating of the state of space of Lviv. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Demin N.M. - Демин Н.М., 1991, Управление развитием градостроительных систем, Киев.
  2. Filwarow G. - Фильваров Г.И., 1983, Вероятностный подход к определению пер-спектив регионального развития системы населенных мест, [в:] Градостро-ительство. Сборник научных трудов, Киев. НИИП градостроительства, Киев.
  3. Fomin I. - Фомін І.О., 1997, Основи теорії містобудування. Підручник, Київ.
  4. Habrel M., 2016, Przestrzenna organizacja systemów urbanistycznych. Podejście metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1-186.
  5. Klusniczenko E. - Клюшніченко Ю.Є., 1999, Соціально-економічні основи планування та забудови міст, Київ.
  6. Nudelman W. - Нудельман В.І., 2001, Планувальна організація території, [в:] Містобудування: Довідник проектувальника, за заг. ред. Т.Ф. Панченко, Київ.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.21.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu