BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swat Bogumiła (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ochrona konsumenta usług bankowych
Consumer Protection in the Banking Services
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 151-166, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Usługi bankowe, Ochrona konsumenta, Regulacje prawne
Banking services, Consumer protection, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Problematyka ochrony klienta bankowego jako konsumenta usług bankowych znajduje uwzględnienie w aktach prawnych o randze ustaw mających charakter prawa konsumenckiego. Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej wymusił i zdynamizował postęp w zakresie normatywnych regulacji konsumenckich. Korzyści wynikające z uregulowań i możliwości prawnych nie są jeszcze w pełni wykorzystywane przez klientów detalicznych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest między innymi niski poziom świadomości prawnej klientów oraz niezadowalający stan edukacji konsumenckiej. Wzrastająca konkurencja na rynku produktów bankowych dla klientów detalicznych wśród banków, parabanków i sieci detalicznych, wyraźna już dzisiaj erozja lojalności klientów bankowych, zmiana wzorców zachowań konsumenckich oraz zmiana układu sił w relacjach bank-klient będą coraz intensywniej wymuszać większą dbałość o interesy klientów, a w pierwszym rzędzie - respektowanie ich praw, wynikających z ustaw, kodeksów i dobrej praktyki bankowej. (fragment tekstu)

The article describes the progress in the Polish law and institution standards related to consumer protection in the banking services. The author analyses decision making in the clearing, deposits and loan process which protect bank consumers rights. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bednarek E., Ochrona klienta przed nieuczciwością banków, "Gazeta Prawna" z dnia 16 marca 2004 r.
 2. Daniluk D., Podstawowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony konsumenta na rynku usług bankowych, "Prawo Bankowe" 1997, nr 3.
 3. Gradoń W., Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w porównaniu z wymogami Unii Europejskiej, [w:] Problemy polskich banków w procesach integracyjnych z Unią Europejską, red. I. Pyka, "Prace Naukowe AE Katowice", Katowice 2002.
 4. Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe. Warszawa 1999.
 5. Kowalczyk A., Na granicy przyzwoitości, "Bank" 2004, nr 3.
 6. Litwiński P., Dyrektywa o usługach finansowych na odległość, "Prawo Bankowe" 2003, nr 4.
 7. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich. Warszawa 2002.
 8. Marczyńska K., Bankowy Arbitraż Konsumencki - po roku działalności, "Prawo Bankowe" 2003 nr 4.
 9. Ochrona konsumenta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce - raport, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1998.
 10. Pisuliński J., Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, "Prawo Bankowe" 2003, nr 1.
 11. Rutkowska E., Ochrona prawna klienta w sferze bankowości detalicznej (regulacje prokonsumenckie), "Prawo Bankowe" 2003, nr 4.
 12. Szpringer W., Bezpieczeństwo systemu bankowego, konkurencja czy współpraca, Twigger, Warszawa 2001.
 13. Widziewicz A., Łopiński R., Ochrona praw konsumentów na tynku kredytów hipotecznych w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski w związku ze zbliżającą się akcesją, "Prawo Bankowe" 2003, nr 6.
 14. Włodarska K., Rusinek М., O zmianach w kredycie konsumenckim, "Prawo Bankowe" 2003. nr 10.
 15. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (DzU 1995, nr 4, poz. 18).
 16. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271).
 17. Ustawa o kredycie konsumenckim (DzU nr 100, poz. 1081).
 18. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU nr 169, poz. 1385).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu