BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zalety i ograniczenia oceny efektywności kształcenia w kontekście reformy systemu informacji oświatowej
The Advantages and Limitations of Performance Measurement Usage in Relation to Educational Information System Reform
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 318-329, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kształcenie, Efektywność, Reforma oświaty
Learning, Effectiveness, Educational system reforms
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule szczegółowej analizie poddano rolę i zakres systemu sprawozdawczości oświatowej, który funkcjonował w Polsce do końca 2004 r. oraz zmiany wprowadzone przez nową ustawę o systemie informacji oświatowej. Ponadto przedstawiono koncepcję pomiaru efektywności kształcenia, jej zalety oraz ograniczenia. Mimo walorów tej koncepcji, polegających na większej przejrzystości, promowaniu innowacji, nagradzaniu za wyniki, mniejszej biurokracji oraz wzroście jakości polityki i zarządzania, doświadczenia wskazują na minusy. Badacze z Nowej Zelandii wspominają opór administracji szkolnych przed ujawnieniem informacji o efektywności procesu kształcenia w rocznych sprawozdaniach mimo prawnego obowiązku. (fragment tekstu)

In a few countries of the world education system reforms were introduced, which make schools accountable for performance by obligation to include in schools annual reports performance information. This fact was an inspiration to question the scope of education information system reform in Poland. This paper attempts to find the answer to the question of the role and scope of educational reporting. On the one hand, there are some advantages about performance measurement usage presented. On the other hand, some limitations of performance measurement in schools are discussed on the basis of the previous research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Behn R.D., Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures, "Public Administration Review" 2003, vol. 63, nr 5, s. 586-606.
 2. Barro M.S., Pieniądze, nauczyciele i uczniowie. Ocena polskiej statystyki finansowania oświaty oraz statystyki uczniów i zatrudnienia w systemie oświaty, Raport opracowany dla MEN. Research Triangle Institute, 2000 maj.
 3. Bruijn H., Managing Performance in the Public Sector, Routledge, London 2002.
 4. Clancy D.K., Patton Т.K., Service Efforts and Accomplishments Reporting: A Study of Texas Public Schools, "Public Budgeting & Financial Management" 1996, nr 8(2) s. 272-302.
 5. Engert F., The Reporting of School District Efficiency: The Adequacy of Ratio Measures. "Public Budgeting & Financial Management", 1996, nr 8(2), s. 247-271.
 6. Epstein P.D., Get Ready: The Time for Performance Measurement Is Finally Coming! "Public Administration Review" 1992, vol. 52, nr 5.
 7. Hanushek E.A., The Economic of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools. "Journal of Economic Literature", 24: 1142, 1986.
 8. Hatry H.P., Alexander M., Fountain J.R., Service Efforts Reporting: Its Time Has Come - Elementary and Secondary Education, Stamford, 6ASB 1989.
 9. Herbst M., Wydatki na utrzymanie szkół, "Wspólnota" 2002, nr 37-38.
 10. Jagas J., Wydajność pracy. Uwarunkowania systemowe, Wyd. TiT, Opole 1995.
 11. Johnsen A., Implementation Mode and Local Government Performance Measurement: A Norwegian Experience, "Financial Accountability & Management" 1999, nr 15(1).
 12. Kowalczyk H., Efekty nauczania - uczenia się studentów a samoocena działań nauczycieli, "Toruńskie Studia Dydaktyczne" 1999, nr 13/14 (VIII), s. 149-156.
 13. Klusa J., Tomalik Cz., Potrzebne standardy, "Wspólnota" 2002. nr 37-38.
 14. Podoski K., Problemy i metody badawcze ekonomiki kształcenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. PAN, 1971.
 15. Poister T.H., Streib G., Performance Measurement in Municipal Government: Assessing the State of the Practice. "Public Administration Review" 1999, vol. 59, nr 4, s. 325-335.
 16. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 1998.
 17. Radwan Z., Ewaluacja, "Dyrektor Szkoły" 1998. s. 16-21.
 18. Strzemieczny J., Polityka oświatowa samorządu terytorialnego, "Dyrektor Szkoły" 1997. s. 4-5.
 19. Świątek-Druś A., Standardy zatrudnienia nauczycieli, "Wspólnota" 2002, nr 9.
 20. Wlazło S., Tworzenie polityki oświatowej w gminie, "Dyrektor Szkoły" 1997,s. 2-7.
 21. Zięba J., Tobor M., Państwowa statystyka oświatowa - uwagi na temat stanu obecnego oraz postulowane zmiany, Opracowanie przygotowane dla Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Vulcan. Wrocław 2003.
 22. Zysnarska A., Rachunkowość sektora finansów publicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu