BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewska-Misztal Dorota (Poznań University of Economics and Business), Golejewska Anna (University of Gdansk, Poland)
Title
The Least Innovative Regions in Poland in the Process of Smart Specialisation
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 5(83), s. 123-137, tab., bibliogr. s. 135-137
Keyword
Inteligentna specjalizacja, Polityka innowacyjna, Innowacyjność regionu, Strategia innowacyjna
Smart specialization, Innovation policy, Regional innovation, Innovation strategy
Note
summ.
Abstract
Smart specialisation constitutes an important framework for regional innovation policy making in the EU. According to the EU documents, the process of smart specialisation can be applied in all types of regions: the most developed ones as well as the least innovative ones. It is thus of great importance for regions with a low level of innovation performance due to numerous innovation challenges faced by these regions (such a situation can be observed in the case of four least innovative regions in Poland). The main objective of the paper is to assess the advancement of the least innovative Polish regions in the process of smart specialisation. In order to achieve this objective, the following detailed objectives are expected to be met: 1. presentation of innovation challenges for the least developed regions in Europe; 2. selection of the least innovative Polish regions on the basis of four indicators; 3. assessment of the advancement in the smart specialisation process in selected regions with reference to their economic, social and innovation potential. As research methods, the authors used descriptive analysis, analysis of strategic documents, case studies analysis and statistical analysis. As results from the analysis, the approach to the identification process of smart specialisations in the least innovative Polish regions was diverse. Depending on the maturity level of work on updating Regional Innovation Strategies, awareness of competitive advantages at the sectoral and technological level, used methods, different concepts of their identification have been adopted. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajmone Marsan G., Maguire G. K., 2011, Categorisation of OECD Regions Using Innovation-Related Variables, OECD Regional Development Working Papers, No. 2011/03, OECD Publishing, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5kg8bf42qv7k-en.
 2. Asheim B., Grillitsch M., 2015, Smart Specialisation: Sources for New Path Development in a Peripheral Manufacturing Region, Papers in Innovation Studies, Paper no. 2015/11, CIRCLE, Lund University.
 3. Baier E., Kroll H., Zenker A., 2013, Templates of Smart Specialisation: Experiences of Place-Based Regional Development Strategies in Germany and Austria, Working Papers Firms and Regions No. R5/2013, ISI Fraunhofer.
 4. Blazek J., Healy A., Wilson J., Magro E., Trippl M., Grillitsch M., Hansen T., Goddard J., Vallance P., 2014, Regions with less Developed Research and Innovation Systems, Reflection paper: Work Package 3, Smart Specialisation For Regional Innovation.
 5. Camagni R., Capello R., 2013, Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform: Toward Smart Innovation Policies, "Growth and Change", vol. 44.2, p. 355-389, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/grow.12012.
 6. Charles D., Gross F., Bachtler J., 2012, Smart Specialisation and Cohesion Policy - A  Strategy for all Regions?, IQ-Net Thematic Paper no. 30 (2), Improving the Quality of Structural Funds Programme Management Through Exchange of Experience, Tampere, Finland, 18-20 June 2012.
 7. Czyżewska D., Golejewska A., 2016, Smart Specialisation in the Regions of Eastern Poland - Case Study, Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i  przestrzennej, 'Trace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 418, p. 69-77.
 8. Czyżewska, D., Golejewska, A., 2014, Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 826, p. 209-220.
 9. Dziemianowicz, W., Szlachta, J, Peszat, K., 2014, Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Geoprofit, Warszawa, http://rcas.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/07/ 30/1350456627/1406713759.pdf (retrieved: 21.01.2016).
 10. European Commission, 2010, Regional Policy Contributing to Smart Growth in Europe 2020, COM(2010)553.
 11. European Commission, 2015, Regional Innovation Monitor Plus, https://ec.europa.eu/ growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/ (retrieved: 15.05.2015).
 12. Foray, D., David, P.A., Hall B.H., 2009, Smart Specialisation - The Concept. Knowledge Economists Policy Brief, 9, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_ en/kfg_policy_brief_no9.pdf (retrieved: 26.11.2014).
 13. Golejewska A., 2015, A Comparative Analysis of the Socio-Economic Potential of Polish Regions, paper presented at the Regional Studies Association Winter Conference "Great Transformation: Recasting Regional Policy", London, 19-20 November 2015.
 14. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., 2007, Regionalne strategie innowacji w  Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(27), p. 88-111.
 15. Gorzelak G., Olechnicka A., Płoszaj A., 2010, Policy Paper on Innovation - Poland, Expert Evaluation Network, Report to the European Commission Directorate-General Regional Policy, Brussels, August 2010.
 16. http://www.sejmik.kielce.pl.
 17. Kravtsova, V., Radosevic, S., 2012, Are Systems of Innovation in Eastern Europe Efficient?, "Economic Systems", vol. 36.1, p. 109-126, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/ j.ecosys.2011.04.005.
 18. McCann, P., Ortega-Argiles, P., 2013, Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy, "Regional Studies" (online).
 19. OECD, 2013, Innovation-Driven Growth in Regions: the Role of Smart Specialisation, Paris, OECD Publishing.
 20. PARP, 2012a, Klastry w województwie warmińsko-mazurskim, PARP.
 21. PARP, 2012b, Klastry w województwie opolskim, PARP.
 22. PARP, 2012c, Klastry w województwie kujawsko-pomorskim, PARP.
 23. PARP, 2012d, Klastry w województwie świętokrzyskim, PARP.
 24. Piątkowski M, Szuba T., Wolszczak G., 2014, Review of National and Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) in Poland. Washington, DC; World Bank Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/01/ 19352498/review-national-regional-research-innovation-strategies-smart- specialisation-ris3-poland (retrieved: 10.01.2015).
 25. Plawgo B., Klimczak T., Czyż T., Boguszewski R., Kowalczyk A., 2013, Regionalne systemy innowacji w Polsce - Raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/15705.pdf (retrieved: 22.01.2016).
 26. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji. Dokument opracowany w  ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020, 2015, Załapznik do uchwały nr 2/14/15 Zarza-du Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przy-jepa programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020".
 27. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, 2014, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5250 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r., Zarząd Województwa Opolskiego, Opole.
 28. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020), 2014, project 5.0, nr CCI 2014PL16M2OP002, Załącznik do Uchwały Nr 38/1264/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r., Toruń.
 29. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 20142020), 2014, Opole.
 30. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WS 2014-2020), October 2013.
 31. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 2014, project, Załącznik do Uchwały nr 22/227/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r., Olsztyn, April 2014.
 32. Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, January 2014.
 33. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, 2013, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 25th.
 34. Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji, M. Stawicki, E. Wojnicka-Sycz (eds.), 2014, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.05.83.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu