BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Włodzimierz J. (Member of the European Funds Office of the Municipal Office in Bialystok, participant of the open doctoral seminar at the Faculty of Law, University of Bialystok), Zoń Wojciech (President of the Scientific Society "Innovation" at the Faculty of Law, University of Bialystok)
Title
Optimization of the Formula for Cooperation Between Bialystok and Grodno
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 5(83), s. 161-174, tab., bibliogr. s. 172-174
Keyword
Współpraca międzynarodowa, Miasto, Stosunki międzynarodowe
International cooperation, City, International relations
Note
summ.
Abstract
Socio-economic situation and development of a particular region, county, municipality depend on many factors. Their location (geographic, geopolitical) is of particular importance. It seems that the role of the factor grows in inverse proportion to the deficit of other developmental factors. In other words, if a certain local government unit is not rich economically (e.g. its budget, taxes, etc.), or otherwise privileged, not only it should but it is obliged to take advantage of its position. The issue is to turn what has been generally a limitation (the state border, peripheral character, the end of communication routes) into an asset. That was the historical and geopolitical challenge faced by the municipalities Bialystok and Grodno. The historically Polish cities became split not only by the Polish - Belarusian border but also by the external border of the European Union. The problem that naturally arises from the fact can be brought to determining whether existing institutions and procedures allow to alleviate cross-border barriers. In addition, it has to be determined whether the current potential in this regard will provide or may ensure effectiveness. Therefore, the paper covers the principles of local cross-border and euroregional cooperation, prospects on the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC), as well as geopolitical determinant factors of relations between Bialystok and Grodno. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act ofNovember 7 2008 on European Grouping ofTerritorial Cooperation, OJ No 218, item 1390, as amended.
 2. Act on Local Government Units Joining International Associations of Local and Regional Communities of September 15, 2000
 3. Agreement between the Government of the Polish Republic and the Government of the Republic of Belarus on Local Border Traffic of 12 February 2010, http://www.traktaty.msz.gov.pl/ fd.aspx?f=P0000017323 .pdf (accessed: 03.05.2014).
 4. Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Belarus on the Principles of Cross-Border Cooperation, signed on April 24, 1992.
 5. Baran A., 2002, Prawne i społeczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Niemen, [in:] Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia, (ed.) A. Stasiak, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 6. Becla A., Czaja S. 2014, Rola kapitału ludzkiego i społecznego w  określeniu ścieżki rozwoju ekonomicznego w regionach problemowych, "Optimum. Studia ekonomiczne", no 2 (68).
 7. Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, Dz.U. No. 78, item 483, as amended.
 8. Declaration on Good Neighborly Relations, Mutual Understanding and Cooperation between the Republic of Poland and the Republic of Belarus, signed on October 10, 1991
 9. European Charter of Local Self-Government, signed in Strasbourg on October 15, 1985, Journal. U. of 1994, No 124, item. 607
 10. European Framework Convention on Cross-Border Cooperation Concluded between Territorial Communities and Local Authorities (referred to as the Madrid Convention), signed in Madrid on May 21, 1980
 11. Greta M. 2014, Endogeniczność w  rozwoju regionów/euroregionów w aspekcie europejskich wyzwań smart specialisation, "Optimum. Studia ekonomiczne", No 1 (67).
 12. Grodno i Białystok w 2013 roku, 2015, Statistical Office in Bialystok, Białystok.
 13. http://grodno.gov.by/ru/main.aspx?guid=2081 (accessed: 05.03.2014)/
 14. Internal documents of the Cultural Centre of Bialystok.
 15. Internal documents of the Department of International Relations and Promotion of the Marshal Office of Podlasie in Bialystok.
 16. Internal documents of the Department of the President in the Municipal Office in Bialystok.
 17. Internal documents of the Podlaskie Basketball Club " Żubry" in Bialystok
 18. Internal documents of the Strategy and Development Department of the Municipal Office in Bialystok
 19. Kalitta E., 2012, Związki partnerskie jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i  Socjologiczny", No 4.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., No 78, poz. 483 z  późn. zm.
 21. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-XII Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 1, 1/0.
 22. Local Government Act of March 8 1990, OJ 1990 No 142, item 1591, as amended.
 23. Musiał W. J., 2012, Bilateralna współpraca gmin na przykładzie Białegostoku i Grodna, "Białostockie Studia Prawnicze", No 12.
 24. Nadalutti E., 2013, Does the 'European Grouping of Territorial Co-operation Promote Multi Level Governance within the European Union?, "Journal of Common Market Studies" Vol. 51., No 4.
 25. Niczyporuk P., Perkowski M., Kołodko P., Sawicki P., 2010, Partnerstwo transgraniczne. Kompendium, Temida 2, Białystok.
 26. Nowak T., 2011, Ruch miast i gmin bliźniaczych w województwie mazowieckim, "Samorząd Terytorialny", No 12.
 27. Pogranicze polsko-białoruskie w 2010 roku, 2013, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 28. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o głównych zasadach współpracy transgranicznej, signed in 24 on April 1992
 29. Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego "Euroregion Niemen", signed in 6 on June 1997
 30. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Grodno (Białoruś) i Miastem Białystok (Połska) na łata 2000- 2003, in the resources of the Municipal Office in Bialystok
 31. Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC), OJ L 210/19 OF 31.07.2006 r.
 32. Regulation (EC) No No 1302/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2013 Amending Regulation (EC) No 1082/2006 on a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as Regards the Clarification, Simplification and Improvement of the Establishment and Functioning of such Groupings, OJ L347/303 of 20.12.2013
 33. Resolution No XLV/ 557/09 of the City Council of Bialystok of September 72009 on the Cooperation with the city of Grodno (Republic of Belarus), in the resources of the Municipal Office in Bialystok.
 34. Skorupska A., 2005, Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 35. Szadkowska E., 2010, Bilateralna współpraca samorządowa jako forma współpracy transgranicznej, [w:] Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, (red.) M. Perkowski, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 36. The Act of September 15 2000 on the Principles of Local Government Units Joint International Associations of Local and Regional Communities, OJ 2000., No 91, item. 1009, as amended.
 37. The Cooperation Agreement between the City and the City of Grodno Bialystok of 16 December 2009, from their own resources Białystok City Hall.
 38. The Law on the Principles of Joining the Local Government Units to International Associations of Local and Regional Communities of 15 September 2000, OJ 2000, No 91 item. 1009, as amended.
 39. The Local Government Act of 8 March 1990, OJ 1990, No 16, item. 95, as amended.
 40. Treaty between the Polish Republic and the Republic of Belarus on Good Neighborliness and Friendly Cooperation, signed on 23 June 1992, Journal. U. of 1993. No 118, item. 527.
 41. Treaty between the Republic of Poland and the Republic of Belarus on Good Neighborliness and Friendly Cooperation, signed on June 23, 1992
 42. Zięba-Załucka H., 2008, Współpraca międzynarodowa samorządów, "Samorząd Terytorialny", No 1-2.
 43. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2000 г. № 411-З O республиканских и местных собраниях, Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2013, № 70-З.
 44. Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З O местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь, Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2013, № 72-З.
 45. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З O  административно-территориальном устройстве Республики Беларусь, Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012, № 9, 2/1898.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.05.83.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu