BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenart-Gansmiec Regina (Jagiellonian University)
Title
Theoretical and Methodical Aspects of Crowdsourcing : Effectiveness and Its Measuring: a Conceptual Paper
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 4, s. 43-59, tab., bibliogr. s. 56-59
Issue title
Sources of Socio-Economic Development
Keyword
Crowdsourcing, Efektywność, Pomiary, Organizacje publiczne
Crowdsourcing, Effectiveness, Measurement, Public organisations
Note
JEL Classification: M20, O30, P35
streszcz., summ.
This project was financed from the funds provided by the National Science Centre, Poland awarded on the basis of decision number DEC-2016/21/D/ HS4/01791.
Abstract
Współcześnie obserwuje się rosnące zainteresowanie organizacji crowdfundingiem, w tym również w sferze publicznej. Umożliwia to zdobywanie wiedzy zlokalizowanej w społecznościach wirtualnych. Jednak pomimo wielu korzyści, inicjatywy crowdsourcingowe często kończą się niepowodzeniem. W związku z tym uznaje się potrzebę ich oceny. Niemniej jednak w literaturze przedmiotu można zaobserwować niedobór kryteriów i metod oceny crowdsourcingu. Istniejące propozycje nie zapewniają kompleksowego obrazu crowdsourcingu i nie uwzględniają jego wielowymiarowości. Celem tego artykułu jest przedstawienie sposobów oceny crowdsourcingu oraz oryginalnej propozycji listy wskaźników, które mogą być wykorzystane do oceny crowdsourcingu w organizacjach publicznych. W artykule przedstawiono pierwotną propozycję działań, na podstawie której można ocenić stopień realizacji przyjętych zadań i określić poziom uzyskanych wyników rowdsourcingowych. Przeprowadzone badania pozwoliły uznać, że możliwe jest mierzenie wyników crowdsourcingowych za pomocą wskaźników ilościowych i jakościowych. Warunkiem wyboru odpowiednich środków jest przede wszystkim wskazanie celów, dla których należy wykorzystać crowdsourcing. (abstrakt oryginalny)

In our times, a growing interest of organizations, including also the public ones, in crowdsourcing, can be observed. It enables to acquire knowledge located in virtual communities. However, despite many benefits, crowdsourcing initiatives very often fail. Therefore, a need for their evaluation is recognized. Nonetheless, in the subject literature, a shortfall of criteria and methods of evaluating crowdsourcing may be observed. The existing proposals do not ensure a comprehensive picture of crowdsourcing, and they do not take into account its multidimensionality. The article is intended for a presentation of the ways of evaluating crowdsourcing and an original proposal of a list of indicators, which may be used for evaluating crowdsourcing in public organizations. The article presents the original proposal of activities, by which it is possible to assess the degree of implementation of the adopted tasks and determine the level of obtained crowdsourcing results. The conducted research allowed to recognize that it is possible to measure crowdsourcing results using quantitative and qualitative indicators. A prerequisite for selecting the appropriate means is first of all to indicate the purposes for which crowdsourcing should be used. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alonso, O., & Mizzaro, S. (2012). Using crowdsourcing for TREC relevance assessment. Information Processing and Management, 48(6), 10531066.
 2. Balamurugan, Ch., & Roy, S. (2013). Human computer interaction paradigm for business process task crowdsourcing. Proceedings of the 11th Asia Pacific Conference on Computer Human Interaction (pp. 264-273). Bangalore, India - September 24 - 27.
 3. Bayus, B. (2013). Crowdsourcing new product ideas over time: An analysis of the Dell Ideastorm community. Management Science, 59, 226-244.
 4. Bielski, M. (2002). Podstawy Teorii Organizacji i Zarządzania. Warszawa: C. H. Beck.
 5. Brabham, D.C. (2008). Crowdsourcing as a model for problem solving: An introduction and cases, convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, 14(1), 75-90.
 6. Brabham, D.C. (2013). Crowdsourcing: A model for leveraging online communities. In A.A. Delwiche & J.J. Henderson (Eds.), The Participatory Cultures (pp. 120-129). New York: Routledge.
 7. Buettner, R. (2015). A systematic literature review of crowdsourcing research from a human resource management perspective. Paper presented at the 48th Hawaii International Conference on System Sciences, Kauai, HI.
 8. Burger- Helmchen, T., & Penin, J. (2010). Crowdsourcing d'Activites Inventives: Une Analyse Critique par les Theories de l'Entreprise. Conference GECSO. Strasbourg.
 9. Cabiddu, F., Lui, T.-W., & Piccoli, G. (2013). Managing value co-creation in the tourism industry. Annals of Tourism Research, 42, 86-107.
 10. Cameron, K.S., & Whetten, D.A. (1983J. Organizational: A  Comparison of Multiple Models. New York: Academic Press.
 11. Chanal, V., & Caron, M.L. (2008). How to invent a new business model based on crowdsourcing: The Crowdspirit ® case. EURAM Conference, Slovenia.
 12. Chandler,D.,&Kapelner,A. (2010).Breakingmonotonywithmeaning:Motivation incrowdsourcingmarkets.JournalofEconomicBehavior&Organization, 90, 123- 133.
 13. Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. Long Range Planning, 43(2-3), 354- 363.
 14. Chesbrough, H., & Crowther, A.K. (2006). Beyond high tech: Early adopters of open innovation in other industries. R&D Management, 36(3), 229-236.
 15. Cullina, E., Conboy, K., & Morgan, L. (2015). Measuring the crowd -A preliminary taxonomy of crowdsourcing metrics. Proceedings of The International Symposium on Open Collaboration, OpenSym.
 16. Erickson, L.B., Petrick, I., & Trauth, E.M. (2012). Organizational uses of the crowd: Developing a framework for the study of enterprise- crowdsourcing. Proceedings of ACM SIGMIS Computers and People Research Conference. Milwaukee.
 17. Estelles Arolas, E., & Gonzalez-Ladrón-De-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal of Information Science, 32 (2), 1-14.
 18. Feller, J., Finnegan, P., Hayes, J., & O'Reilly, P. (2012). Orchestrating sustainable crowdsourcing: A  characterization of solver brokerages. Journal of Strategic Information Systems, 21(3), 216-232.
 19. Frączkiewicz-Wronka, A. (Ed.). (2013). Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 168, 9.
 20. Garrigos-Simon, F.J., Narangajavana, Y., & Galdón-Salvador, J.L. (2014). Crowdsourcing as a competitive advantage for new business models. In I. Gil-Pechuan, D. Palacios-Marques, M. Peris Peris-Ortiz, E. Vendrell & C. Ferri-Ramirez (Eds.), Strategies in E-Business. Positioning and Social Networking in Online Markets. New York: Springer.
 21. Gassmann, O. (2012). Crowdsourcing - Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz. München: Verlag.
 22. Gassmann, O., Daiber, M., & Muhdi, L. (2010). Der Crowdsourcing prozess. In Crowdsourcing - Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz (pp. 21.44). München: Hanser.
 23. Geiger, D., Rosemann, M., & Fielt, E. (2011). Crowdsourcing information systems - a systems theory perspective. Proceedings of the 22nd Australasian Conference on Information Systems.
 24. Greengard, S. (2011). Following the crowd. Communications of the ACM, 2(54), 20-22.
 25. Hossain, M., & Kauranen, I. (2015). Crowdsourcing: A comprehensive literature review. Strategic Outsourcing: An International Journal, 1 (8), 2-22.
 26. Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired, 14(6), 1-4.
 27. Hudson-Smith, A., Batty, M., Crooks, A., & Milton, R. (2009). Mapping for the masses: Accessing Web 2.0 through crowdsourcing. Social Science Computer Review, 27(4), 524-553.
 28. Huston, L., & Sakkab, N. (2006). Connect and develop -inside P&G's new model for innovation. Harvard Business Review, 84(3), 58-66.
 29. Kosinski, M., Bachrach, Y., Kasneci, G., Van-Gael, J., & Graepel, T. (2012). Crowd IQ: Measuring the intelligence of crowdsourcing platforms. Proceedings of the 3rd Annual ACM Web Science Conference ACM.
 30. Kotarbiński, T. (1969). Traktat o Dobrej Robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 31. Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing - czynniki motywujące tłum do działania. Marketing i Rynek, 4, 14-21.
 32. Krawiec, W. (2014). Skuteczność projektów crowdsourcingowych - planowanie oraz możliwość pomiaru. Marketing i Rynek, 4, 60-66.
 33. Leimeister, J.M., Huber, M., Bretschneider, U., & Krcmar, H. (2009). Leveraging crowdsourcing: Activation-supporting components for IT-based ideas competition. Journal of Management Information Systems, 26(1), 197224.
 34. Leimeister, J. M., & Zogaj, S. (2013). Neue Arbeitsorganization durch Crowdsourcing: Eine Literaturstudie. Düsseldorf: Hans Böckler Stiftung.
 35. Lenart-Gansiniec, R. (2017). Crowdsourcing - systematyczny przegląd literatury. Przegląd Organizacji, 3, 25-34.
 36. Lenart-Gansiniec, R. (2016). Crowd capital - conceptualization attempt. International Journal of Contemporary Management, 15(2). 29-57.
 37. Uppström, E., & Lönn, C.M. (2013). The promise of a crowd. 19th Americas Conference on Information Systems (AMCIS). Chicago.
 38. Louis, C.A. (2013). Organizational perspectives of open innovation in government. Conference Proceedings.
 39. Majchrzak, A., & Malhotra, A. (2013). Towards an information systems perspective and research agenda on crowdsourcing for innovation. The Journal of Strategic Information Systems, 22 (4), 257-268.
 40. Oliveira, F., Ramos, I., & Santos, L. (2010). Definition of a crowdsourcing Innovation Service for the European SMEs. In F. Daniel & F.M. Facca (Eds.), Current Trends in Web Engineering. Berlin/Heidelberg: Springer.
 41. Pszczołowski, T. (1978). Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 42. Quinn, A.J., & Bederson, B.B. (2011). Human computation: A survey and taxonomy of a growing field. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York, USA.
 43. Rosen, P.A. (2011). Crowdsourcing lessons for organizations. Journal of Decision Systems, 20(3), 309-324.
 44. Rouse, A.C. (2010). A preliminary taxonomy of crowdsourcing. Australian Conference on Information System (ACIS). Brisbane.
 45. Prpić, J., & Shukla, P. (2013). The theory of crowd capital. Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences 46.
 46. Skrzypek, E. (Ed.) (2000). Efektywność Systemów Zarządzania. Lublin: UMCS.
 47. Skurzyńska-Sikora, U. (2008). Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM. Organizacja i Zarządzanie, 3, 513-523.
 48. Sloane, P. (2011). A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing: Advice from Leading Experts. UK: Kogan Page Publishers.
 49. Surowiecki, J. (2004). The Wisdom of Crowds. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
 50. Vukovic, M. (2009). Crowdsourcing for Enterprises. SERVICES '09 Proceed of the 2009 Congress on Services -1. Los Angeles, CA.
 51. Whitla, P. (2009). Crowdsourcing and its application in marketing activities. Contemporary Management Research, 1(5), 15-28.
 52. Yang, J., Adamic, L.A., & Ackerman, M.S. (2008). Crowdsourcing and knowledge sharing: Strategic user behavior on tasks. Paper presented at Proceedings of the 9th ACM Conference on Electronic Commerce. Chicago.
 53. Zhao, X., & Zhu, Q. (2012). Evaluation on crowdsourcing research: Current status and future direction. Information Systems Frontier, 16(3), 417434.
 54. Zieleniewski, J. (1966). Efektywność Badań Naukowych. Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171343
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu