BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań
Implementation of Integrated Territorial Investments (ITI) in Polish urban functional areas. Example of the Metropolis Poznań
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 9-24, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Miasto, Metropolizacja, Inwestycje miejskie, Aglomeracje miejskie, Polityka spójności, Samorząd terytorialny
City, Metropolisation, City investments, Urban agglomerations, Cohesion policy, Local government
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka nowego instrumentu polityki spójności UE, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz analiza jego implementacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Poznania. Wdrażanie ZIT przedstawiono w świetle realizowanej do tej pory współpracy interkomunalnej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Obszar ten odznacza się "oddolną ścieżką dojścia" do zintegrowanego zarządzania. W konkluzji dokonano oceny instrumentu ZIT jako czynnika inicjującego bądź pogłębiającego współpracę oraz przyczyniającego się do rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is the description of the new cohesion policy instrument of the EU, namely Integrated Territorial Investments (ITI) and the analysis of its implementation in Poland, with particular reference to the functional area of Poznań. The implementation of the ITI has been presented in the light of the inter-municipal cooperation carried out within the Poznań Metropolitan Association. This area is characterized by a "bottom-up approach" for integrated management. In conclusion, the Integrated Territorial Instrument Investments has been evaluated as a factor that initiates or deepens cooperation and contributes to the development of urban functional areas(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biniek J., Opravil Z., Chmelar R., Svobodova H. 2016. Cooperation and mutual relationships of cities and their hinterlands with regard to the operation of EU integrated developmnet instruments. Quaestiones Geographicae, 35(2): 59-70.
 2. Castells M. 2002. Local and Global: Cities in the Network Society. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93: 548-558.
 3. Delcamp A. 1997. La cooperation intercomunale en Europe. [W:] L'intercomunalite - balance et perspectives. PUF, Paris.
 4. Frankowski J., Szmytkowska M. 2015. Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 2(30): 131-152.
 5. Hamilton D.K. 2000. Organizing government structure and governance functions in metropolitan areas in response to growth and change: A critical overview. Journal of Urban Affairs, 22(1): 65-84.
 6. Heinelt H., Kübler D. (red.) 2005. Metropolitan Governance. Capacity, democracy and the dynamics of place. Routledge, London.
 7. Heinelt H., Razin E., Zimmermann K. (red.) 2011. Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel. Campus Verlag, Frankfurt, New York.
 8. Herrschel T., Newman P. 2002. Governance of Europe's City Regions. Planning, policy and politics. Routledge, London.
 9. Integrated Territorial Investment. 2014. European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/informat/ 2014/iti_en.pdf; dostęp: 30.07.2017).
 10. Janas K., Jarczewski W. (red.) 2017. Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych.
 11. Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.
 12. Jouve B., Lefevre C. (red.) 2002. Local Power, Territory and Institutions in European Metropolitan Regions. Frank Cass, London.
 13. Kaczmarek T. 2015. Functional urban areas as the focus of development policy in Poland. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 29: 9-20.
 14. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 15. Kaczmarek T., Ryder A. 2015. Top-down and bottom-up metropolitan integration in Poland. [W:] J. Buček, A. Ryder (red.), Governance in Transition. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, s. 19-40.
 16. Knieling J. 2011. Metropolitan Networking in the Western Baltic Sea Region: Metropolitan Region Hamburg between Multilevel Governance and Soft Spatial Development. [W:] T. Herrschel, P. Tallberg (red.), The Role of Regions? Networks, Scale, Territory Kristianstads Boktrycker, Stockholm: 195-214.
 17. Kociuba D. 2017. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych. Studia KPZK PAN, 174: 144-153.
 18. Kozak M. 2015. Podsumowanie cyklu spotkań ws. ZIT: wnioski i rekomendacje dotyczące strategii ZIT. Prezentacja z warsztatów dotyczących wdrażania ZIT w Polsce, Zakopane 20.01.2015.
 19. Krukowska J., Lackowska M. 2016. Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82-107.
 20. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 21. Markowski T. 2011. Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Studia KPZK PAN, 137: 75-96.
 22. McCann P., Ortega-Argilés R. 2013. Some practical elements associated with the design of an integrated and territorial place-based approach to EU Cohesion policy. [W:] R. Crescenzi, M. Perocco (red.), Geography, Institutions and Regional Economic Performance. Springer, New York, s. 95-118.
 23. Mikuła Ł. (red.) 2016. Integracja planowania przestrzennego w metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 24. Noworól A. 2014. Territorial partnerships as an instrument of urban policy. Biuletyn KPZK, 253: 11-28.
 25. OECD Urban Policy Reviews, Poland. 2011. OECD iLibrary. Porawski A. (red.) 2013. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Stan i potrzeby (Cooperation of local government units in Poland. State and prospects). Związek Miast Polskich, Poznań.
 26. Priebs A. 2010, Entwicklung, Stand und Perspektiven stadtregionale Planungs- und Verwaltungsinstitutionen in Deutschland. Öffentliche Verwaltung, 63: 503-515.
 27. Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 1301/2013 of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and the specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006.
 28. Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 1304/2013 of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing of Council Regulation (EC) No 1081/2006.
 29. Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and repeal Council Regulation (EC) No 1083/2006.
 30. Salet W., Thornley A., Kreukels A. 2003. Metropolitan governance and spatial planning. Comparative Case Studies of European City-Regions. Spon Press, London.
 31. Seller J., Hoffmann-Martinot V. 2008. Metropolitan governance. Journal United Cities and Local Governments, World Report on Decentralization and Local Democracy, s. 255-279.
 32. Śleszyński P. 2013. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2): 173-197.
 33. Umowa Partnerstwa. 2014. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 34. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu