BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej
Outsourcing in enterprises of the Poznań agglomeration
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 25-34, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Miasto, Outsourcing, Aglomeracje miejskie, Usługi, Przedsiębiorstwo
City, Outsourcing, Urban agglomerations, Services, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W dobie postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencyjności przedsiębiorstwa, kierując się redukcją kosztów oraz strategią działania polegającą na koncentracji na kluczowych - z punktu widzenia firmy - działalnościach, coraz częściej wykorzystują outsourcing. Celem artykułu jest charakterystyka stanu i perspektyw rozwoju outsourcingu w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej. Analiza opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego w czerwcu 2017 r. W badaniach wykorzystano technikę wywiadu kwestionariuszowego, objęto nimi 412 przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe the state and perspectives of the development of outsourcing in enterprises of Poznań agglomeration. The analysis is based on the results of research carried out in companies located in Poznań agglomeration in June 2017. The study was conducted using questionnaire interviewing techniques in 412 companies. The results of the research lead to the following conclusions. The outsourcing market is dominated by two types: ITO (IT) and BPO (business services - in this case mainly accounting and accounting services) (Puślecki 2008). When deciding on outsourcing, the company expects mainly cost reductions, as keeping their own employees is more expensive than outsourcing. Outsourcing also enables them to smoothly adapt to fluctuations in demand and to improve service quality. The use of outsourcing is mainly connected with large and medium-sized manufacturing companies, but small business services are becoming more and more common in this form of cooperation. Exceptions are micro-enterprises, which, due to their limited scale of operation, carry out all accounting, computer-related activities, etc., on their own. Business declarations related to further plans for resigning from own resources for outsourced businesses, allow us to conclude, that the majority of the surveyed companies have already completed the restructuring processes associated with the organization of the service activity. The use of outsourcing is already a common strategy, and any further reductions in employment associated with it are no longer as common as in the early 2000s.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banachowicz E. 1998. Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją. Manager, 9.
 2. Banachowicz E. 2008. Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 313-326.
 3. Foltys J. 2012. Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 4. Jarka S. 2012. Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu w Polsce. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, SGGW, Warszawa.
 5. Kłos M. 2007. Outsourcing - koncepcja wzmocnienia konkurencyjności. [W:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Kurdyś-Kujawska A., Oleńczuk-Paszel A. 2012. Usługi outsourcingowe realizowane w polskich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50: 317-325.
 7. Kuźnar A. 2008. Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 101-124.
 8. Liberska B. 2008. Globalizacja a offshoring usług sektora IT. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 237-254.
 9. Maleszyk E. 2009. Outsourcing i offshoring - światowe tendencje w polskim sektorze usług. [W:] B. Słomińska (red.), Usługi w Polsce 2006-2008. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 198-203.
 10. Mielcarek P. 2008. Uwarunkowania zastosowania outsourcingu w działalności gospodarczej. [W:] J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 11. Oleński J. 2005. Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji. Promoting innovation and growth in services 2000. Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD, Paris.
 12. Puślecki Z. 2008. Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 155-168.
 13. Rybiński K. 2008. Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe. [W:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 169-188.
 14. Trocki M. 2001. Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Zimniewicz K. 2000. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu