BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Churski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kołsut Bartłomiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Potencjał rozwojowy gminy Powidz w okresie postępującej endogenizacji procesów rozwoju
Development potential of Powidz municipality in the period of progressive endogenization of development processes
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 35-52, rys., wykr., bibliogr. 50 poz.
Keyword
Rozwój, Rozwój lokalny, Gospodarka lokalna, Gmina
Development, Local development, Local economy, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie coraz większe znaczenie w rozwoju lokalnym przypisuje się tzw. czynnikom endogenicznym. Decentralizacja władzy, kompetencji i zarządzania powoduje, że możemy mówić o narastającej endogenizacji procesów rozwoju, czyli wzrostu znaczenia lokalnych zasobów materialnych i niematerialnych. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych potencjałów rozwojowych gminy Powidz zidentyfikowanych przy wykorzystaniu techniki desk research i technik badań społecznych (wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych z liderami lokalnymi). Badanie doprowadziło do weryfikacji hipotetycznego zbioru czynników lokalnego rozwoju gospodarczego i wyodrębnienia trzech kluczowych potencjałów gminy Powidz: (1) potencjału środowiska przyrodniczego, (2) potencjału lokalnej gospodarki opartej na działalnościach związanych z turystyką i rekreacją, (3) potencjału polskiej i amerykańskiej jednostki wojskowej.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, more and more important in local development are the so-called. endogenous factors. The decentralization of power, competence and management means that we can talk about the growing endogenization of development processes, ie the increasing importance of local material and non-material resources. The aim of the article is to present the key development potentials of the Powidz municipality, identified using desk research and social research techniques (questionnaire interviews with local residents and in-depth interviews with local leaders). The study led to the verification of a hypothetical set of factors of local economic development and the identification of three key potentials of the Powidz municipality: (1) potential of the natural environment, (2) potential of the local economy, based on activities related to tourism and recreation, (3) potential of the Polish and American military bases.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aydalot P. 1976. Dynamique spatial et développement inégal. Economica, Paris.
 2. Barca F. 2009. An agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request o Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
 3. Bosman J., De Smidt M. 1993. The geographical formation of international management centres in Europe. Urban Studies, 30: 967-980.
 4. Brewer J., Hunter A. 2005 Foundations of Multimethod Research: Synthesizing Styles. Sage Publications, London.
 5. Camagni R. 2008. Regional Competitiveness: Towards a Concept of territorial capital. [W:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe: European Competitiveness and Global Strategies. Springer Verlag, Berlin, s. 33-48.
 6. Cambridge Dictionaries Online, 2014. Desk research (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/desk-research; dostęp: 20.10.2017).
 7. Capello R. 2014. Regional Economics. Routledge Advanced Texts in Economics and Finance. Routledge Taylor & Francis Group, London-New York.
 8. Chojnicki Z. 1989. Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60, 3: 491-510.
 9. Chojnicki Z., Czyż T. 1992. Region-Regionalizacja-Regionalizacja. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 2: 1-18.
 10. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 11. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2017. Współczesne wyzwania przemian czynników rozwoju regionalnego w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie. Working Papers, 2, FORSED - projekt badawczy NCN 2015/19/B/HS5/00012 "Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych" (http://forsed.amu.edu.pl/wpapers.php).
 12. Creswell J.W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Dziewoński K. 1967. Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 39, 1: 33-50.
 14. Greffe X. 2007. The Role of the Social Economy i Local Development. [W:] A. Noya, E. Clarence (red.), The Social Economy. Building Inclusive Economies. OECD, Paris, s. 91-117.
 15. Hartshorne R. 1956. The Nature of Geography. Wyd. 5. Association of American Geographers, Lancaster.
 16. Hartshorne R. 1959. Perspective on the Nature of Geography. Chicago.
 17. Hettner A. 1927. Die Geographie - ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau.
 18. How Regions Grow, Organisation for Economic Cooperation and Development. 2009. Paris.
 19. Isard W. 1956. Location and Space-Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure Cambridge. The MIT Press, Massachusetts.
 20. Isard W. 1975. Introduction to Regional Science. Prentice Hall, New York.
 21. Ivankova N.V., Creswell J.W., Stick S.L. 2006. Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice. Field Methods, 18, 1: 3-20.
 22. Jewtuchowicz A. 2013. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wyd. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Jewtuchowicz A. 2016. Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98: 221-235.
 24. Jewtuchowicz A., Pietrzyk I. 2003. Rozwój terytorialny. Teoria a polska rzeczywistość. (Przykład regionu łódzkiego). Biuletyn KPZK PAN, 208: 9-29.
 25. Kołsut B., Dyba W. (red.) 2014. Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 26. Krugman P. 1991a. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99, 3: 483-499.
 27. Krugman P. 1991b. Geography and Trade. The MIT Press, Cambridge.
 28. Krugman P. 1995. Development geography, and economic theory. Ohlin Lectures. MIT Press, Cambridge-London.
 29. Kvale S. 2004. InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Wyd. Trans Humana, Białystok.
 30. Leigh N.G., Blakely E.J. 2017. Planning local economic development: theory and practice. SAGE Publications, Thousand Oaks.
 31. Lucas R.E. 1988. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 1: 3-42.
 32. Mazur S. 2017. Przypływy i odpływy decentralizacji. [W:] J. Woźniak (red.), Polska regionów - Polska miast, IX Konferencja Krakowska. Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, 9. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków.
 33. Nowak J.F. 2006. Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. Prace Habilitacyjne, 25. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 34. Nazarczuk J.M. 2013. Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 35. Parysek J.J. 1997. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 36. Pichierri A. 2002. Concertation and Local Development. International Journal of Regional Research, 26, 4: 689-706.
 37. Pietrzyk I. 1995. Paradygmat rozwoju terytorialnego. [W:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 38. Pietrzyk I. 2004. Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny. [W:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 39. Pietrzyk I. 2007. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 40. Projekt strategii rozwoju gminy Powidz do 2025 r. 2017. Urząd Gminy w Powidzu, Powidz.
 41. Przygodzki Z. 2016. Kapitał terytorialny w rozwoju regionów. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2(319): 83-97.
 42. Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth. 2009. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 43. Romer P. 1986. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94, 5: 1002-1037.
 44. Romer P. 1990. Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, 5, pt II: 71-102.
 45. Romer P. 1994. The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives, 8(1): 3-22.
 46. Schumpeter J. 1939. Business Cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the Capitalist process. McGraw Hill, New York.
 47. Solow R.M. 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70: 65-94.
 48. Silverman D. 2008. Interpretacja danych jakościowych. PWN, Warszawa.
 49. Szlaska A. 2007. Strategia rozwoju gminy jako wyznacznik podejścia lokalnej elity politycznej do rozwoju lokalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 3(29): 90-105.
 50. Tomala K. 2006. Dyskusja pojęcia "potencjał rozwojowy jednostki samorządu terytorialnego". Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, 29: 201-214.
 51. Whittlesey D. 1954. The Regional Concept and the Regional Method. American Geography: Inventory and Prospect: 36-37.
 52. Wong C. 1998. Determining Factors for Local Economic Development: The Perception of Practitioners in the North West and Eastern Regions of the UK. Regional Studies, 32, 8: 707-720.
 53. Wong C. 2006. Indicators for urban and regional planning. The interplay of policy and methods. Routledge, London-New York.
 54. Wróbel A. 1965. Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii. Prace Geograficzne PAN, 48.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu