BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leon Ramona-Diana (National University of Political Studies and Administration, Bucharest)
Title
Developing Entrepreneurial Skills : an Educational and Intercultural Perspective
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 4, s. 97-121, rys., tab., bibliogr. s. 116-120
Issue title
Sources of Socio-Economic Development
Keyword
Kształcenie, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe
Learning, Entrepreneurship, Higher education
Note
JEL Classification: L26, L20, O39
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań jest ustalenie, w jaki sposób uczelnie ekonomiczne i biznesowe państw członkowskich Unii Europejskiej przyczyniają się do rozwoju umiejętności przedsiębiorczych studentów. Dlatego stosuje się strategię studiów przypadku, która koncentruje się na najważniejszych szkołach biznesu z państw członkowskich Unii Europejskiej; w ten sposób zidentyfikowano i przeanalizowano 267 syllabusów z 21 uczelni wyższych. Wyniki pokazują, że europejskie szkoły biznesu zdołały rozwinąć większość wymaganych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród swoich studentów. Ich absolwenci są zorientowani zarówno na zadania, jak i na ludzi. Z jednej strony cenią sobie wydajność, są w stanie rozwiązywać problemy i podejmować skalkulowane ryzyko. Z drugiej strony wiedzą, jak komunikować się i współpracować w ramach zespołu. Ponadto można stwierdzić, że analizowane programy edukacyjne łączą podejście "o przedsiębiorczości" z perspektywą "dla przedsiębiorczości"; koncentrują się na rozwijaniu kompetencji poznawczych, funkcjonalnych i behawioralnych poprzez łączenie wykładów z aktywnymi technikami uczenia się. Działania te zależą od specyfiki kulturowej i mają wpływ na zdolność danego kraju do osiągnięcia najwyższej skuteczności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Odkrycia te mają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne implikacje. Na poziomie teoretycznym poszerzają literaturę dotyczącą rozwoju umiejętności przedsiębiorczych, dostarczając konkretnych informacji o umiejętnościach, na których koncentrują się programy akademickie. Na poziomie praktycznym zapewniają one cenny wgląd w umiejętności, które będą mieli przyszli przedsiębiorcy; wpłynie to na ich zachowanie w środowisku biznesowym, niezależnie od tego, czy zdecydują się oni być właścicielami firmy, czy przedsiębiorczym pracownikiem. (abstrakt oryginalny)

The research aims to determine how the economic and business administration faculties within the European Union member states are contributing to the development of students' entrepreneurial skills. Therefore, a case study strategy is employed which concentrates on the most important business schools from the European Union member states; thus, 267 syllabuses from 21 higher education institutions are identified and analyzed. The results prove that European business schools manage to develop most of the required entrepreneurial skills among their students. Their graduates are both task and people oriented. On the one hand, they value performance, are capable of solving problems and taking calculated risks. On the other hand, they know how to communicate and collaborate within a team. Besides, it may be stated that the analyzed educational programs are combining the "about entrepreneurship" approach with "for entrepreneurship" perspective; they focus on developing cognitive, functional, and behavioral competences by combining lectures with active learning techniques. These actions are influenced by cultural specificity and have an impact on a country's capacity to be a top performer, in terms of entrepreneurship development. These findings have both theoretical and practical implications. On a theoretical level, they extend the literature regarding the development of entrepreneurial skills by providing concrete information about the skills on which the academic curricula focus. On a practical level, they provide valuable insights regarding the skills that the future entrepreneurs will have; these will influence their behavior in a business environment no matter whether they will choose to be the owner of a business or an enterprising employee. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs, Z.J., Szerb, L., & Autio, E. (2017). Global Entrepreneurship Index 2016. Washington, DC: The Global Entrepreneurship and Development Institute.
 2. Ahmad, S.Z. (2015). Entrepreneurship education in tourism and hospitality programs. Journal of Hospitality & Tourism Education, 27(1), 20-29.
 3. Athayde, R. (2009). Measuring enterprise potential in young people. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 481-500.
 4. Bayaga, A. (2010). Multinomial logistic regression: Usage and application in risk analysis. Journal of Applied Quantitative Methods, 5(2), 288-297.
 5. Bonwell, C., & Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington, DC: The George Washington University.
 6. Chang, J., & Rieple, A. (2013). Assessing students' entrepreneurial skills development in live projects. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(1), 225-241.
 7. Chell, E. (2008). The Entrepreneurial Personality: A Social Construction. London: Routledge.
 8. Chell, E. (2013). Review of skill and the entrepreneurial process. International Journal of Entrepreneurship Behaviour and Research, 19(1), 6-31.
 9. Chiru, C., Tachiciu, L., & Ciuchete, S.G. (2012). Psychological factors: Behavioural variables and acquired competencies in entrepreneurship education. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 46, 4010- 4015.
 10. Cope, J. (2003). Entrepreneurial learning and critical reflection: Discontinuous events as triggers for 'higher- level' learning. Management Learning, 34, 429-450.
 11. Corbett, A.C. (2005). Experimental learning within the process of opportunity identification and exploitation. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 473-491.
 12. Covin, J.G., & Wales, W.J. (2012). The measurement of entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 677-702.
 13. Cui, Y., Sun, C., Xiao, H., & Zhao, C. (2016). How to become an excellent entrepreneur: The moderating effect of risk propensity on alertness to business ideas and entrepreneurial capabilities. Technological Forecasting & Social Change, 112, 171- 177.
 14. Cunningham, J. (1991). Defining entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 29(1), 45-61.
 15. Daniel, A.D., Costa, R.A., Pita, M., & Costa, C. (2017). Tourism Education: What about entrepreneurial skills? Journal of Hospitality and Tourism Management, 30, 65-72.
 16. Deakins, D., & Freel, M. (1998). Entrepreneurial learning and the growth process in SMEs. The Learning Organization, 5, 144-155.
 17. Draycott, M.C., & Rae, D. (2011). Enterprise education in schools and the role of competency frameworks. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17(2), 127-145.
 18. Draycott, M.C., Rae, D., & Vause, K. (2011). The assessment of enterprise education in the secondary education sector: A new approach? Education + Training, 53(8/9), 673-691.
 19. European Commission (2008, March 30). Best Procedure Project: Entrepreneurship in Higher Education, Especially in Non-Business Studies. Final Report of the Expert Group. Retrieved from http://ec.europa.eu/ enterprise/entrepreneurship/supportmeasures/training education/index. htm
 20. European Commission (2012, September 20). Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. Retrieved from http:// ec.europa.eu/education/policy/ multilingualism/rethinking-education/en
 21. European Commission (2013, January 9). Entrepreneurship 2020 action plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. Retrieved from http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=C0M:2012:0795:FIN:en:PDF
 22. European Council (2006, December 30). Recommendation of the European parliament and the council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962& from=EN
 23. Fayolle, A. (2013). Personal views on the future of entrepreneurship education. Entrepreneurship & Regional Development, 25(7-8), 692-701.
 24. Frese, M. (2007). Performance - an action theory approach. In J.R. Baum, M. Frese & R. Baron (Eds.), The Psychology of Entrepreneurship (pp. 151-188). London: Lawrence Erlbaum.
 25. GEM (2014). Informe GEM Espana 2014. Santander: Universidad de Cantabria.
 26. Gibb, A.A. (2002). Creating conducive environments for learning and entrepreneurship: Living with, dealing with, creating and enjoying uncertainty and complexity. Industry & Higher Education, 16(3), 135-148.
 27. Gundry, L.K., Ofstein, L.F., & Kickul, J.R. (2014). Seeing around corners: How creativity skills in entrepreneurship education influence innovation in business. International Journal of Management Education, 12(3), 529-538.
 28. Hall, E.T. (1981). The Silent Language. New York: Doubleday.
 29. Hamilton, E. (2011). Entrepreneurial learning in family business: a situated learning perspective. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(1), 8-26.
 30. Hannon, P. D. (2006). Teaching pigeons to dance: Sens and meaning in entrepreneurship education. Education + Training, 48(5), 296-308.
 31. Hodzic, S. (2016). Increasing PhD students' employability by focusing on the academic entrepreneurship. The analysis of the entrepreneurial competences. Tuning Journal for Higher Education, 3(2), 347-387.
 32. Hoffman, J. (2004). Generalized Linear Models. Boston: Pearson Education Inc.
 33. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 34. House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M, Dorfman, P.W., & Gupta, V. (2004). Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 35. Itim International (2017, March 25). Geert Hofstede. National culture. Retrieved on from https://geert-hofstede.com/national- culture.html
 36. Karatas-Ozkan, M. (2011). Understanding relational qualities of entrepreneurial learning: towards a multi- layered approach. Entrepreneurship and Regional Development, 23, 877-906.
 37. Katz, J.A. (2008). Fully mature but not fully legitimate: A different perspective on the state of entrepreneurship education. Journal of Small Business Management & Marketing, 46(4), 550-566.
 38. Kluckhohn, F., & Strodbeck, F. (1961). Variations in Value Orientations. Evanston, IL: Row, Peterson.
 39. Landström, H., Harirchi, G., & Äström, F. (2012). Entrepreneurship: Exploring the knowledge base. Research Policy, 41(7), 1154-1181.
 40. Lans, T., Verstegen, J., & Mulder, M. (2011). Analysing, pursuing and networking: Towards a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small firm perspective. International Small Business Journal, 29(6), 695-713.
 41. Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? Human Resource Development International, 8(1), 27-46.
 42. Leon, R. D. (2014). University's contribution to the development of the future knowledge workers. In F. Uslu (Ed.), Proceedings of INTCESS14-International Conference on Education and Social Sciences (pp. 313-322). Istanbul: OCERINT.
 43. Leon, R.D. (2015). The future knowledge worker: An intercultural perspective. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3(4), 675-691.
 44. Leon, R.D. (2016). The development of the future european knowledge workers. An academic perspective. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 4(3), 339-356.
 45. Man, T.W.Y. (2012). Developing a behaviour- centred model of entrepreneurial learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 549- 566.
 46. Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), 92-111.
 47. Moberg, K. (2014). Two approaches to entrepreneurship education: The different effects of education for and through entrepreneurship at the lower secondary level. The International Journal of Management Education, 12(3), 512-528.
 48. Moberg, K., Vestergaard, L., Fayolle, A., Redford, D., Cooney, T., Singer, S., . . . Filip, D. (2014). How to Assess and Evaluate the Influence of Entrepreneurship Education: A Report of the ASTEE Project with a User Guide to the Tools. Copenhagen: The Danish Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise.
 49. Moksony, F., & Hegedus, R. (2014). The use of Poisson regression in the sociological study of suicide. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5(2), 97-114.
 50. Morris, M.H., Webb, J.W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). A competency-based perspective on entrepreneurship education: Conceptual and empirical insights. Journal of Small Business Management, 51(3), 352-369.
 51. Pittaway, L., & Edwards, C. (2012). Assessment: Examining practice in entrepreneurship education. Education + Training, 54(8/9), 778-800.
 52. Rae, D., & Carswell, M. (2000). Using a life-story approach in researching entrepreneurial learning: the development of a conceptual model and its design of learning experiences. Education + Training, 42(4/5), 220-227.
 53. Schelfhout, W., Bruggeman, K., & de Maeyer, S. (2016). Evaluation of entrepreneurial competence through scaled behavioural indicators: Validation of an instrument. Studies in Educational Evaluation, 51, 29-41.
 54. Schelfhout, W., Dochy, F., & Janssens, S. (2004). The use of self, peer and teacher assessment as a feedback system in a learning environment aimed at fostering skills of cooperation in an entrepreneurial context. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(2), 177-201.
 55. Schenkel, M.T., Matthews, C.H., & Ford, M. W. (2009). Making rational use of 'irrationality'? Exploring the role of need for cognitive closure in nascent entrepreneurial activity. Entrepreneurship & Regional Development, 21(1), 51-76.
 56. Seuneke, P., Lans, T., & Wiskerke, J.S.C. (2013). Moving beyond entrepreneurial skills: Key factors driving entrepreneurial learning in multifunctional agriculture. Journal of Rural Studies, 32, 208- 219.
 57. Taatila, V., & Down, S. (2012). Measuring entrepreneurial orientation of university students. Education Training, 54 (8/9), 744-760.
 58. Tabachnick, B.G., Fidell, L.S., & Osterlind, S.J. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 59. Tiwari, A. (2011). Nurturing entrepreneurship competencies through education: Reflection from entrepreneurs & teacher's. Asia Pacific Journal of Research in Business Management, 2(10), 136-145.
 60. Triandis, H.C. (1995). Individualism and Collectivism. Boulder: Westview.
 61. Trompenaars, F. (1993). Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. London: Economics Books.
 62. Zahra, S.A., Sapienza, H.J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda. Journal of Management Studies, 43(4), 917-955.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171346
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu