BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Patrycja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Matykowski Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej
The structure and level of unemployment in Gostyń poviat including labour emigration
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 91-105, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Stopa bezrobocia, Emigracja zarobkowa, Bezrobocie
Unemployment rate, Economic emigration, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek pracy jest jedną z ważnych płaszczyzn zarówno analizy przestrzenno-ekonomicznej, jak i przestrzenno-społecznej. Pierwszym, poglądowym celem opracowania jest charakterystyka zmian poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim w latach 1999-2016 w układzie powiatów. Drugim celem jest rozpoznanie zmian poziomu i struktury bezrobocia - w skali uznawanej często przez geografów za subregionalną, a przez ekonomistów za lokalny rynek pracy - w powiecie gostyńskim w latach 1999-2014. Efektem perturbacji na rynku pracy subregionu gostyńskiego (o ponadprzeciętnej dla województwa stopie bezrobocia) była emigracja zarobkowa mieszkańców powiatu. Cechy i opinie 70 takich emigrantów ustalone na podstawie badań ankietowych stanowią uzupełnienie rozpoznania rynku pracy. Na wybór powiatu gostyńskiego jako obiektu badań wpływ miało jego położenie (a zwłaszcza oddalenie od Poznania) oraz stosunkowo słabo rozpoznany rynek pracy.(abstrakt oryginalny)

The labour market is one of the important areas of spatio-economic and spatio-social analysis. The first study objective is the characteristic of unemployment level changes in poviats of Wielkopolska region in the years 1999-2016. The second objective is to identify changes of level and structure of unemployment - on the scale recognized by geographers as subregional and by economists as local labour market - in the Gostyń poviat in the years 1999-2014. The result of perturbation on the labour market in Gostyń poviat (with the unemployment rate above region average) was labour emigration of poviat inhabitants. Characteristics and opinions of 70 of economical migrants identified on the basis of survey are complementary to the labour market identification. The choice of the Gostyń poviat as a research object was influenced by its location (and especially its distance from Poznań), as well as the relatively poorly recognized labour market in this administrative unit.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z. 1996. Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce. Przegląd Geograficzny, 68, 1-2: 19-29.
 2. Churski P., Czyż T. 1993. Struktura społeczno-gospodarcza a kształtowanie się bezrobocia w woje-wództwie poznańskim. [W:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych. Ma-teriały konferencyjne. Wydawnictwo Naukowe WMK, Toruń, s. 63-75.
 3. Churski P. 1997. Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy Nowego Tomyśla i Wrześni w okresie zmian społeczno-gospodarczych w Polsce - analiza porównawcza. [W:] W. Maik, D. Sokołowski (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 113-126.
 4. Churski P. 1999. Lokalne rynki pracy w województwie poznańskim w okresie transformacji społecz-no-gospodarczej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Czyż T. 1992. Struktura regionalna bezrobocia w Polsce. Czasopismo Geograficzne, 63, 1: 67-88.
 6. Gawryszewski A. 1977. Dojazdy do pracy. [W:] Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadni-czy Polski Ludowej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 117.
 7. Kaczmarczyk P. 2005. Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Kaczmarczyk P. 2006. Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 9. Kwiatkowski E. 2001. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.
 10. Perkal J. 1953. O wskaźnikach antropologicznych, Przegląd Antropologiczny, 19: 209-219.
 11. Smith D. 1972. Geography and social indicators. South African Geographical Journal, 54: 43-57.
 12. Szreder M. 2010. Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa.
 13. Szul R. 2004. Bezrobocie a transformacja. [W:] R. Szul, A. Tucholska (red.), Rynek pracy w skali lo-kalnej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 13-42.
 14. Szul R. 2004. Bezrobocie i jak z nim walczyć? Uwagi końcowe. [W:] R. Szul, A. Tucholska (red.), Rynek pracy w skali lokalnej. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 247-250.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu