BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielecki Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Propozycje kryteriów oceny rozpraw doktorskich o orientacji zawodowej/praktycznej (na przykładzie nauk o zarządzaniu)
Proposals of Appraisal Criteria of Vocationally/Practically Oriented Doctoral Dissertations. Exemplified by Management Sciences
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 11-28, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Studia doktoranckie, Rozprawa doktorska
Management sciences, Doctoral studies, Doctoral dissertation
Note
JEL Classification: I230
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dyskusji i ustaleń badawczych uzasadniających tezę o konieczności stosowania odmiennych kryteriów oceny dwóch różnych typów rozpraw doktorskich: tradycyjnych, "badawczych" rozpraw typu PhD (doktor filozofii) oraz rozpraw o profilu zawodowo- -praktycznym typu DBA (doktor zarządzania biznesem). Artykuł zawiera omówienie trzech szczegółowych zagadnień. Pierwsza część dotyczy braku precyzji w określeniu kryteriów oceny rozpraw doktorskich oraz dowolności interpretacji profili dyplomów i rozpraw doktorskich. W drugiej części omówiona została kwestia identyczności lub rozdzielności kryteriów oceny dysertacji doktorskich realizowanych w ramach studiów doktoranckich zorientowanych akademicko lub zawodowo (przykład DBA). Punktem wyjścia dla tej analizy jest krótkie omówienie wyróżniających cech doktoratów zawodowych. Trzecia część zawiera propozycję kryteriów oceny rozpraw doktorskich o profilu zawodowym autorstwa prof. N. Maheran Nik Muhammad - malezyjskiej badaczki studiów doktoranckich DBA. Wspomniana propozycja zestawu kryteriów recenzji rozpraw DBA jest rozwinięciem wcześniejszych prac badawczych przeprowadzonych przez dwa zespoły badaczy australijskich.(abstrakt oryginalny)

The article is meant to review the discussion and research findings justifying the thesis on the necessity for application of different criteria of appraisal of two different types of doctoral dissertations: traditional research dissertations of the PhD type (Doctor of Philosophy) and dissertations of a vocational/ practical profile of a DBA type (Doctor of Business Administration). The article includes the discussion about three issues. The first introductory section of the article concerns the lack of precision in defining the appraisal criteria of doctoral dissertations as well as the freedom of interpretation of profiles of doctoral degrees and dissertations. The second section deepens our knowledge of the question of identicality vs. diversity of appraisal criteria of doctoral dissertations completed within doctoral studies oriented academically or vocationally (for example DBA). The starting point for the analysis of this problem is a short discussion of key features of vocational doctoral dissertations. The third section, which concludes the article instead of a traditional summary, includes the proposal of appraisal criteria of vocational doctoral dissertations (DBA) - by professor N. Maheran Nik Muhammad, a Malaysian researcher of DBA studies. The proposal of a set of criteria of DBA dissertations reviews develops research conducted earlier by two teams of Australian researchers.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 1789.
 2. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 859.
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1165.
 4. Bielecki P., 2017, Model zawodowych studiów doktoranckich w zakresie biznesu jako novum edukacji menedżerskiej, [w:] R. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.), Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Kraśniewski A. i in., 2017, Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach, MNiSW, Warszawa.
 6. Kwiek M. i in., 2016, Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 7. Perry C., McPhail J., Brown L., 2001, How Are Social Science Theses Like Those in Marketing Examined, [w:] Proceedings Australia and New Zeeland Marketing Academy Conference (ANZMAC 2001), Massey University, Auckland.
 8. Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 2017, A. Radwan (red.), Oficyna Allerhanda, Kraków.
 9. Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego, 2017, kierownik projektu: prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS, Warszawa.
 10. Kopeć M., Zydorowicz P., 2016, O tym, co ważne w rozprawach doktorskich - kryteria oceny rozpraw doktorskich, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, no. 1.
 11. Perry C., Cavaye A., 2004, Australian Universities' Examination Criteria for DBA Dissertations, "International Journal of Organisational Behaviour", vol. 7 (5).
 12. Sarros J. C., Willis R. J., Fisher R., Storen A., 2005, DBA Examination Procedures and Protocols, "Journal of Higher Education Policy and Management", vol. 27, no. 2.
 13. Association of Masters in Business Administration, Criteria for the Accreditation of DBA Programmes, http://www.mbaworld.com/Accreditation/DBA-Guide.aspx, dostęp 1.02.2016.
 14. Bologna Seminar. Doctoral Programmes for the European Knowledge Society, Salzburg, 3-5 February 2005, http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Report_final.1129817011146. pdf, dostęp 30.11.2016.
 15. DBA Accreditation Criteria, Association of Masters in Business Administration, https://www. mbaworld.com/accreditation/dba-guide, dostęp 29.01.2017.
 16. Doctor of Business Administration Compass, https://www.dba-compass.com/News/Professional-doctorates-in-Management-Report-2017, dostęp 28.03.2017.
 17. Maheran N. Nik Muhammad, Supervising and Examining DBA Dissertations: The Irony, https://www.academia.edu/14316773/SUPERVISING_AND_EXAMINING_DBA_DISSERTATION_ THE_IRONY, dostęp 16.03.2017.
 18. MNiSW, 2016, Ustawa 2.0. Konkurs na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/, dostęp 17.03.2017.
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (przyjęty przez rząd 31.01.2017 r.), http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-7-17, dostęp 11.03.2017.
 20. The Promise of Business Doctoral Education. Setting the Pace for Innovation, Sustainability, Relevance, and Quality. Report of the AACSB International Doctoral Education Task Force, AACSB International, 2013, http://www.aacsb.edu/-/media/aacsb/publications/research-reports/thepromise- of-business-doctoral-education.ashx?la=en, dostęp 12.03.2017
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu